Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Карнобат, бул. България № 12, За: Кремена Красимирова; Петя Вътева, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29156; 0559 29126, E-mail: municipality_karnobat@abv.bg, Факс: 0559 27165

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://karnobat.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http://karnobat.acstre.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка са периодични доставки на кабел за улично осветление, опъвач за усукан кабел, отклонителна клема, носач за кабел, лампа за улично осветление, пури, електронна пускова регулираща апаратура, газоразрядна лампа с висока интензивност, енергоспестяваща лампа, натриево-халогенни лампи, дросел за натриево-халогенни лампи, стартер за натриево-халогенни лампи, вградено осветление – светодиодно, трансформатор за вградено светодиодно осветление за нуждите на Общинско предприятие „Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности”, гр. Карнобат и Община Карнобат през 2016 - 2017 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31500000, 34928530, 31300000

Описание:

Осветителни уреди и електрически лампи
Улични лампи
Изолирани жици и кабели


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

-обособена позиция № 1 - доставка на лампи, пури, електронна пускова регулираща апаратура, газоразрядна лампа с висока интензивност, енергоспестяваща лампа, пури за лампи за парково осветление, дросел за енергоспестяваща луминисцентна лампа, натриево-халогенни лампи, вградено осветление – светодиодно, трансформатор за вградено светодиодно осветление и др.; -обособена позиция № 2 – доставка на кабел за улично осветление, опъвач за усукан кабел, отклонителна клема, носач за кабел и др. Количествата на стоките по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 са подробно описани в Техническата спецификация и зависят от нуждите на Общинско предприятие ,,Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности”, гр. Карнобат и Община Карнобат.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

складовете на Общинско предприятие "БКРД”, гр. Карнобат и Община Карнобат

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Доставките ще се извършват периодично по предварителни заявки, изготвени от определени длъжностни лица. 2. Участниците следва да представят: а)списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка; Под ,,доставки еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка” да се разбира доставката на осветителни тела и кабели. Доказателство за извършената доставка се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. б)описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност трябва да бъде доказана, ако възложителят изиска това; в)сертификат за внедрена система на качеството, удостоверяващ съответствието на стоките със съответните спецификации и стандарти – Сертификат по ISO 9001:2015 или ,,еквивалент”; г)списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството; д)декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. 3. Срок за изпълнение на поръчката: 1 (една) година, считано от датата на подписване на договора. 4. Срок навалидност на офертата: 90 (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите. 5. Гаранция за изпълнение на поръчката: 5 (пет) % от стойността на поръчката/обособената позиция.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в непрозрачен, запечатан плик, с посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес, в срок до 17:00 часа на 22.04.2016 г. Офертата се подава от участника или от упълномощено от него лице лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на адрес: община Карнобат, Център за административно-информационно обслужване и местни приходи, бул. ,,България” № 12, гр.Карнобат, п.к. 8400. За участие в процедура по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на осветителни тела за нуждите на Общинско предприятие ,,Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности”, гр. Карнобат и Община Карнобат през 2016 – 2017 г.”. Посочва се и за коя обособена позиция се подава офертата. Място на отваряне на офертите е: административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. ,,България” № 12, ет. 2, Конферентна зала. Дата и час на отваряне на офертите: 25.04.2016 г. от 10:00 часа Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представители на участника се допускат след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/04/2016