Версия за печат

BG-село Хитрино

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Хитрино, ул. Възраждане, №45, За: Ахмед Ахмед, Република България 9780, село Хитрино, Тел.: 05341 2250, E-mail: kmet@hitirno.org, Факс: 05341 2120

Място/места за контакт: село Хитрино,ул. Възраждане, №45

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.hitrino.org..

Адрес на профила на купувача: http://hitrino.org/bg/obshtestveni_pory4ki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата обществена поръчка е с предмет „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти - общинска собственост и улично осветление в населените места в Община Хитрино.” и предвижда осъществяването на доставка чрез покупка на електрическа енергия за срок от 12 /дванадесет/ месеца от подписване на договора.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09310000

Описание:

Електрическа енергия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвижда се погнозно количество до 905000 kWh.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на Община Хитрино

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки и другите нормативни актове, приложими към предмета на обществената поръчка, както и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация за участие.Когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица Възложителят не поставя изискване за регистрация на обединението като самостоятелно юридическо лице.Не може да участва физическо или юридическо лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б.“а-д“, т. 2, т. 3, т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 2 от ЗОП; 2. Минимално изискване е кандидатът да е изпълнил минимум 3 договора с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката.3.Участниците да са лицензирани за „търговия с електрическа енергия“, включващо дейността „координатор на балансираща група” в съответствие със Закона за енергетиката и другите относими нормативни актове;4. Участниците да докажат, че разполагат с изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя;5. Участниците да декларират потвърждаване на възможностите за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество;6. Минималния годишен оборот на участника отговарящ на предмета на поръчката за последните три години (2013 г., 2014 г. и 2015 г.) в зависимост от датата, на която е регистриран участника, трябва да е не по-малко от 100 000 лева. Доказва се с декларация съдържаща информация за общия оборот и за оборота по предмета на поръчката /чл. 50, ал. 1 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. С – оценка на ценовото предложение - 70 % 2.Т – оценка на техническото предложение (икономическа стабилност на балансиращата група) - 30%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите за участие следва да се подават до 16:00 часа на 21.04.2016г. в деловодството на Община Хитрино, находящо се на ул. "Възраждане" № 45, с.Хитрино, общ.Хитрино, ет. 1. Отварянето на подадените оферти ще се осъществи на 22.04.2016г. от 10:00 часа в сградата на община Хитрино на ул. "Възраждане" № 45, с.Хитрино, ет. 3, заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/04/2016