Версия за печат

BG-с.Горен чифлик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение Държавно ловно стопанство Шерба към СИДП ДП Шумен, ул.Шерба №7, За: Русанка Панайотова - технически секретар при ТП ДЛС Шерба, РБългария 9100, с.Горен чифлик, Тел.: 05141 2358, E-mail: dls.sherba@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДЛС Шерба, офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8, п.к.9110

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dlssherba.dpshumen.bg/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd-10/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни видове работно облекло и аксесоари за работници и служители при ТП „ ДЛС Шерба” за 2016 година , съгласно техническа спецификация“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18000000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност на поръчката е в общ размер на 4000,00(четири хиляди) лева без ДДС. За посочената сума се сключва договор, но Възложителят не се ангажира с усвояване в пълен обем. Видовете артикули, примерно посочени в техническата спецификация са прогнозни и не обвързват Възложителя със задължителното им усвояване след сключване на договор. Количеството на всяка отделна доставка се извършва след изрична писмена заявка от страна на Възложителя (няма ограничение в количеството), при възникнала необходимост от тях, съгласно посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . Предложената ед. цена в лева без ДДС следва да включва всички разходи на изпълнителя, свързани с изпълнението на поръчката, включително всички разходи по доставката им франко обекта на възложителя : ТП ДЛС Шерба, офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8 . Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени в лева без ДДС съгласно ценовото предложение на участника , като същите са фиксирани и не подлежат на завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от възложителя финансов ресурс. Доставката ще се извършва след предварителна заявка, подадена по факс или email, в срок не по- дълъг от три работни дни, считано от датата на получаването й. Отчитане/приемане на дейностите ще се извършва на базата на приемо-предавателен протокол и представяне на оригинална фактура , издадена от Изпълнителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДЛС Шерба, офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения(не се изисква обединението да има определена правна форма, за да може да подаде оферта). Предвид обстоятелството, че предмета на поръчката е включен в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, утвърден с Решение №551/25.07.2014 г. на Министерски съвет на Р. България, поръчката е предназначена за участие само на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП. Оферти могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена, съгласно чл.16г, ал.6 от ЗОП. Участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, следва да посочи в офертата си номера, под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. Офертите на други заинтересовани лица се разглеждат само ако няма: 1. участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или 2. участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя.Участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП при условие, че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие, че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация , съгласно чл.16г, ал.10 от ЗОП. Участникът следва да разполага с необходимата техническа обезпеченост за изпълнение предмета на поръчката; Отстраняване на участници: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възложителя оферта и/или ценовото му предложение надвишава финансовия ресурс на Възложителя. Срок на валидност на предложението- не по- малко от 30 дни от крайният срок за депозиране на оферти

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЕ ПРИЕМАТ в деловодството на ТП „ДЛС Шерба” ,офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул. „Дунав“ №8 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа , в срок до 21.04.2016г. в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът посочва предмета на поръчката и идентификационни данни за подателя: наименование на участника, ЕИК/Булстат, адрес за кореспонденция, електронен адрес. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП : данни за лицето, което прави предложението, , както и следните писмени доказателства: 1. Предложение на участника ( по образец) , където в случай че участника е специализирано предприятие е необходимо да впише и номера, под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз2.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; за чуждестранните юридически лица – еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в официален превод; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. . 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката . Към техническото предложение , участникът прилага по избор документи, относно техническите характеристики на предлаганите артикули, съответстващи на техническата спецификация на възложителя( каталог, брошура и цветен снимков материал, или др. документи, индвидуализиращи предлаганите стоки) 4. Ценово предложение в съответствие с образеца. Ценовото предложение не може да надхвърля пределната стойност , посочена от възложителя и следва да включва всички разходи по изпълнението на поръчката 5. Декларация за запознаване с условията в документацията и приемане проекта на договор- по приложен образец; 6. Декларация за ЕИК;7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП; 8.Декларация за по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 10.декларация съгласно чл.16г, ал.10 от ЗОП; СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА-. Срок на валидност на офертата не по-малко от 30 дни. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите ще бъдат разгледани от Комисия на 22.04.2016г. от 13.00 часа в административната сграда на ТП ДЛС Шерба, офис с.Старо Оряхово, обл.Варна , ул.”Дунав” №8. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка , участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 , т.1 и декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП , в срок от 7 /седем/ календарни дни от уведомяването му, че е определен за изпълнител.Дкументите се представят под формата на оригинал или нотариално заверен препис

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/04/2016