Версия за печат

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свиленград, бул. България №32, За: Грозденка Дюлгерова, Николена Атанасова, Р България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74308, E-mail: obshtina@svilengrad.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация, стая 308

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svilengrad.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://svilengrad.nit.bg/publichni-pokani/dostavka-na-drvodelski-materiali-2016g/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка се състои в доставка на дърводелски материали за нуждите на Общинска администрация-Свиленград и второстепенни разпоредители с бюджет: ОП ”Благоустрояване и озеленяване”; Исторически музей–Свиленград; Дейност „ЦДГ, Детски ясли и Здравни кабинети”-Свиленград; Дейност „Спорт и туризъм” и Дейност „Социални услуги”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44192000

Описание:

Различни видове други строителни материали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обществената поръчка се състои в доставка на дърводелски материали за нуждите на Общинска администрация-Свиленград и второстепенни разпоредители с бюджет: ОП ”Благоустрояване и озеленяване”; Исторически музей–Свиленград; Дейност „ЦДГ, Детски ясли и Здравни кабинети”-Свиленград; Дейност „Спорт и туризъм” и Дейност „Социални услуги”. Общият брой на видовете артикули е 53. В случай, че в настоящите спецификации са посочени конкретен модел, марка, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира или „еквивалентно”. Прогнозна стойност на поръчката е 6 958.33 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6958 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Свиленград

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

-Доставките да се извършват ежедневно или периодично на базата на предварителна заявка от Възложителя, която се отправя писмено чрез e-mail или по факс. Срокът за доставяне на заявените количества е 24 часа от получаване на заявката. Доставените артикули да са придружени от сертификати за качество по БДС или еквивалент. Доставките да се извършват от изпълнителя на поръчката със собствен транспорт за собствена сметка до местонахождението на обектите. -Всяка извършена доставка да се удостоверява с приемно-предавателен протокол с дата - деня на извършената доставка, подписан от упълномощен представител на изпълнителя и заявителя. -Предлаганите материали трябва да отговарят напълно на посочените по долу технически спецификации; Изпълнителят предлага ценова оферта, в която всеки артикул е остойностен. -Посочените от Възложителя количества са прогнозни и Възложителят запазва правото си да заявява количества в зависимост от възникнала необходимост от доставка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/04/2016 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

-Документацията за участие в обществената поръчка с приложенията може да бъде намерена в „Профил на купувача” на електронната страница на Община Свиленград на следния адрес: http://svilengrad.nit.bg/publichni-pokani/dostavka-na-drvodelski-materiali-2016g/. Изтеглянето на документацията е безплатно. -При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаването на офертите, възложителят най-късно на следващия ден публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. -Офертите ще бъдат разглеждани от назначена със Заповед на Възложителя комисия на 21.04.2016 год. от 14:00 часа в Малката заседателна зала на Общинска Администрация-гр.Свиленград. - Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл.68.ал.3 от ЗОП/, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ОбА-Свиленград. -Офертата следва да бъде представена на адрес: гр. Свиленград, бул. “България” №32, стая № 302 на Общинска администрация – Свиленград до 17:30 часа на 20.04.2016г.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/04/2016