Версия за печат

BG-с. Петлешково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево, с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, За: Проф. д-р Иван Димитров Киряков, Република България 9521, с. Петлешково, Тел.: 058 603125, E-mail: office@dai-gt.org, Факс: 058 603183

Място/места за контакт: Добруджански земеделски институт - с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dai-gt.org/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.dai-gt.org/bg/index.php?page=pk.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ПЕРСОНАЛА НА „ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - ГР. ГЕН. ТОШЕВО”, ДО/ОТ РАБОТНОТО МЯСТО”, за срок от1 (една) година Предложената цена не трябва да надхвърля посочената от от възложителя обща максимална цена в размер на 36000 лв. без ДДС. Източник на финансиране: РА – СЕПП.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

21500 км

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

обл. Добрич, по маршрут: гр. Добрич – с. Победа – гр. Ген. Тошево - с. Петлешково – с. Победа - гр. Ген. Тошево – гр. Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Извършваната услуга следва да покрива минималните изисквания, посочени от възложителя в документацията за участие, публикувана в Профила на купувача на възложителя. Оферти, които не покриват минималните изисквания, посочени от възложителя, няма да се разглеждат. При изпълнението на обществената поръчка следва да се спазват всички нормативни изисквания за осъществяване на специализиран превоз, както и изискванията на възложителя при възлагането на поръчката, а именно:Превозът трябва да се осъществява при спазване на всички нормативни изисквания, свързани с възлаганата дейност и спазване на условията за безопасност. Минимално изискване за вписване в професионални или търговски регистри:Участникът следва да притежава издаден валиден лиценз за извършване на обществен превоз на пътници, съгласно Наредба № 33 от 3 Ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България; или Да притежава издаден валиден лиценз на Общността, съгласно Наредба №11/31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари. 2. Минимални изисквания за технически квалификации и опит на участниците: А. Участникът следва да разполага с минимален брой ППС, отговарящи на изискванията на Българското законодателство за изпълнение предмета на поръчката, както следва:- два броя превозни средства /автобуси/ с брой места: минимум 49+1.Участникът следва да осъществява превоза на територията на Република България само с моторни превозни средства, за които има издадени удостоверения за обществен превоз на пътници или товари, освен в случаите, когато превозите се извършват с лиценз на Общността - съгласно чл. 7а от ЗАП. Документи за доказване на минималното изискване: Декларация със списък на транспортните средства за извършване на дейността – Образец №7; Б. Участникът следва да разполага с минимум 2 (двама) водачи на автобуси, които следва да: а) притежават валидно Свидетелство за управление на МПС от категория „D“, издадено от компетентен орган; б) да притежават валидна Карта за квалификация на водача, издадена по реда на Наредбата №41 за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация - съгласно чл.7б, ал.1 от ЗАП.Документи за доказване на минималното изискване:Декларация със списък на водачите за изпълнение на обществената поръчка – Образец №6. Представената оферта задължително трябва да съдържа: 1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (свободен формат на текстово оформяне); 2.Представяне на участника – Образец №1 от Приложенията към настоящата публична покана.;3.Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – попълва се Образец №2; 4.Декларация за съгласие на подизпълнител – попълва се Образец №3 за всеки подизпълнител; 5.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС) – попълва се Образец №4; 6.Декларация по чл. 6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – попълва се Образец №5; 7.Техническо предложение - Образец №8; 8.Ценова оферта - Образец №9.От участие се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително определените условия. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА: Най-ниска предложена обща цена за изпълнение на поръчката, при покрити минимални изисквания на възложителя. Кандидатите следва да представят ценово предложение, от което е видна единичната цена в лв/км и общата цена на поръчката, за пробег от 21 500 км.Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в предложената от него цена, което удостоверява с подпис и печат на ценовото предложение.При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Писмени разяснения по обявените условия на обществената поръчка, до три дни преди изтичане на крайния срок за получаването на оферти. Възложителят публикува в профила на купувача писмените разяснения, най-късно на следващия ден, считано от датата на постъпване на искането. Допълнителна нформация, документация за участие, техническо задание и приложения за попълване от участниците са публикувани на интернет-адрес http://www.dai-gt.org/bg/index.php?page=pk&idp=201606; Постъпилите в определения от възложителя срок оферти ще се отварят на 22.04.2016г. от 10:00ч. в Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/04/2016