Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - Варна, бул. „Цар Освободител” 76 Г, За: Анатолий Кирчев Иванов, България 9004, Варна, Тел.: 052 689070, E-mail: varna@nhif.bg, Факс: 052 689013

Място/места за контакт: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” 76 Г

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/775.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. Всички дейности по чл. 25а от ЗЗБУТ, в съответствие с Наредба №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. 2. Организиране и извършване на профилактични прегледи и изследвания, както следва: - при специалист офталмолог (вкл. изм. на очно налягане); прегледът да бъде извършен с апарат за компютърна диагностика – прогнозен брой лица - до 115 човека - ехография на коремни органи; прегледът да бъде извършен от специалист рентгенолог или от специалист гастроентеролог – прогнозен брой лица до 115 човека - ехография на щитовидна жлеза; прегледът да бъде извършен от специалист ендокринолог – прогнозен брой лица до 115 човека - лабораторни изследвания /холестерол, HDL, LDL, триглицериди, ПКК, кръвна захар/ - прогнозен брой лица до 115 човека Като Възложителят заплаща реално извършените прегледи и изследвания по т. 2.2.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Всички дейности по чл. 25а от ЗЗБУТ, в съответствие с Наредба №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. 2. Организиране и извършване на профилактични прегледи и изследвания, както следва: - при специалист офталмолог (вкл. изм. на очно налягане); прегледът да бъде извършен с апарат за компютърна диагностика – прогнозен брой лица - до 115 човека - ехография на коремни органи; прегледът да бъде извършен от специалист рентгенолог или от специалист гастроентеролог – прогнозен брой лица до 115 човека - ехография на щитовидна жлеза; прегледът да бъде извършен от специалист ендокринолог – прогнозен брой лица до 115 човека - лабораторни изследвания /холестерол, HDL, LDL, триглицериди, ПКК, кръвна захар/ - прогнозен брой лица до 115 човека Като Възложителят заплаща реално извършените прегледи и изследвания по т. 2.2.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СТМ, сградата на РЗОК Варна, в която ще бъдат извършени - профилактичен преглед от специалист офталмолог (вкл. измерване на очно налягане; прегледът да бъде извършен с апарат за компютърна диагностика), ехография на коремни органи (прегледът да бъде извършен от специалист рентгенолог или от специалист гастроентеролог), ехография на щитовидна жлеза (прегледът да бъде извършен от ендокринолог) и вземане на биологичен материал за лабораторни изследвания – холестерол, HDL, LDL, триглицериди, ПКК и кръвна захар и лечебно заведение, в което ще се извършат лабораторните изследвания.

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ или ЗК или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи. 2. СТМ да са регистрирани в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от ЗЗБУТ, в съответствие с изискванията на чл. 25б от закона. 3. Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 4. Всеки кандидат следва да представи заверени от него копия на документите за регистрациите си. 5. СТМ следва да има адрес /офис/ на територията на гр. Варна, на който ще се осъщедтвяват дейностите по чл. 25а от ЗЗБУТ, в съответствие с Наредба №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. 6. Кандидатите следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 7. Кандидатите следва да представят декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП, декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, декларация за съгласие за участие като подизпълнител и административни сведения (Приложения № 4-8). 8. В случай, че дейностите по т.2.2 в раздел ІІ от настоящите технически изисквания и указания за офериране ще се извършват от подизпълнител кандидата следва да представи договор с лечебно заведение, което ще ги извършва. 9. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

по критерия „най – ниска цена” (обща стойност с ДДС) - за едно лице.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част към публичната покана са Технически изисквания и указания за офериране, заедно с приложения. Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес http://www.nhif.bg/web/guest/775 или в деловодството на РЗОК-Варна. Идентификационния номер на поръчката е 775 На 04.05.2016г. в 14.00 часа в залата на 2-ри етаж от административната сграда на РЗОК-Варна на бул.Цар освобидител 76 Г, гр. Варна ще се отворят подадените оферти.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/04/2016