BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Авиоотряд 28, Летище София, За: Румяна Янкова- Иванова, Диана Андонова, България 1540, София, Тел.: 02 9425035; 02 9425031, E-mail: avio28@avio28.com, Факс: 02 9459201

Място/места за контакт: Летище София

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://avio28.com.

Адрес на профила на купувача: http://avio28.com/page6.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1.Предмет на обществената поръчка: "Доставка на кетъринг (доставка на хранителни продукти в готов за консумация вид), безалкохолни напитки и консумативи за бордния бюфет на въздухоплавателните средства (ВС) в Авиоотряд 28 за 2016г./2017г." 2.Предметът на обществената поръчка включва доставка на: 2.2.Консумативи, необходими за сервиране на хранителните продукти на пътниците във ВС(посуда за еднократна употреба, салфетки и др.); 2.3.Измиване и съхранение на посуда за многократна употреба, собственост на Авиоотряд 28 и други услуги, свързани с доставката на кетъринг; 2.4.Безалкохолни напитки и минерална вода; 3.Кетъринг ще се доставя за полетите на следните четири ВС: 3.1.Самолет Airbus A-319 национален регистрационен знак LZ-AOB; 3.2.Самолет Фалкон-2000 национален регистрационен знак LZ-OOI; 3.3.Хеликоптер МИ-8ПС национален регистрационен знак LZ-CAT; 3.4.Хеликоптер МИ-8Т национален регистрационен знак LZ-CAN. 4.Номенклатурите за доставка на хранителни продукти, безалкохолни напитки и консумативи са съгласно "Списък на номенклатурите за доставка на хранителни продукти, безалкохолни напитки и консумативи" (Списъка)- Приложение№ 3 на приложението към публичната покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15330000, 55321000, 15980000, 39222110, 39222120, 15321000, 15300000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Плодове и зеленчуци, преработени
Услуги по приготвяне на храни за консумация
Минерални води и безалкохолни напитки
Ножове и чинии за еднократна употреба
Чаши за еднократна употреба
Плодови сокове
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят ще доставя кетъринг, безалкохолни напитки и консумативи за бордния бюфет на 4 броя въздухоплавателни средства (ВС). Номенклатурите и количеството ще се определят за всеки полет на ВС в зависимост от броя на пътниците и дестинацията на полета с предварителна заявка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

България, София, Летище София, Перона на Авиоотряд 28

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участниците да имат валиден лиценз за оператор по наземно обслужване на бордния бюфет на въздухоплавателното средство за Летище София, издадено по реда на чл. 48д, ал.3, т.11 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) и Наредба № 20 от 24 ноември 2006г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване (Наредба № 20). 2. Участниците да имат валидно удостоверение за експлоатационна годност на транспортните средства за кетъринг, издадено съгласно чл. 44,ал.2 и 3 от ЗГВ, чл. 30, ал.2,т.1 и т. XIV "Функционална спецификация за транспортно средство за кетъринг" на приложение № 9 на Наредба № 20; 3.Участниците да имат валиден серификат "Система за управление безопасността на храните ISO- 22000:2005"; 4.Срок за изпълнение на поръчката- 1(една) година; 5.Други изисквания, посочени в приложението към публичната покана за участие в обществената поръчка, одобрено от Възложителя- виж допълнителната информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Обща(сумарна) цена на 77 номенклатури за доставки на хранителни продукти, безалкохолни напитки и консумативи, съгласно приложения Списък- тежест 50 %; 2. Средно аритметична цена на цялостното обслужване за всяка конкретна доставка на кетъринга на ВС- тежест 30%; 3.Месечна цена за измиване и съхранение на посуда за многократна употреба до 100 комплекта, собственост на Авиоотряд 28- тежест 20%.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/04/2016 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Приложението към публичната покана за обществена поръчка се предлага безплатно и може да бъде получено от профила на купувача на Авиоотряд 28 на интернет адрес: http://avio28.com/page6.html 2.Дата,място и час на отваряна офертите:19.04.2016г., 10ч. в административната сграда на Авиоотряд 28. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето на офертите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/04/2016