Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Институт по земеделие, Индустриална № 1, За: Станимира Атанасова, инж. Несрин Арнаудова, България 8400, Карнобат, Тел.: 0895 610057, E-mail: iz_karnobat@mail.bg, Факс: 0559 25847

Място/места за контакт: гр. Карнобат, ул. Индустриална № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: iz-karnobat.com.

Адрес на профила на купувача: http://iz-karnobat.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на лабораторно оборудване - NIR анализатор за зърнени и маслодайни култури за нуждите на Институт по земеделие - Карнобат

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38000000

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

NIR анализатор - 1 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко Институт по земеделие - Карнобат, гр. Карнобат, ул. "Индустриална" № 1

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Апаратът трябва да бъде фабрично нов, неупотребяван, недемонстрационен и да отговаря на техническата спецификация, дадена от Възложителя; 2. При доставката апаратът: 2.1. Се съпровожда с оригинален сертификат от производителя за настройка на всички посочени култури и калибровки в поне 5 точки от обхвата по всеки показател; 2.2. Се настройва по всички посочени култури и калибровки от доставчика, безплатно, за първата нова реколта. Настройката се извършва със сертифицирани референтни материали, като се прилагат съответните сертификати. 2.3. Се предоставя със софтуер за калибриране и настройка, както и инструкции за работа – оригинални и в превод на български език. 2.4. Се въвежда в експлоатация и се провежда обучение на персонала на лабораторията. При подаване на офертата, участникът представя следните документи: 1. Административни сведения за участника; 2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 3. Документи удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда офертата, в случай че това не е законния представител на участника /оригинал или нотариално заверено пълномощно/; 4. Документ, установяващ регистрация по ЗДДС, ако участникът притежава такава /копие с подпис, печат и „Вярно с оригинала”/ или декларация, че не е регистриран по ЗДДС; 5. Списък на доставките на лабораторна апаратура, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство, че доставките са извършени /образец/; 6. Декларация, че апаратът е фабрично нов, неупотребяван, недемонстрационен /свободен текст/; 7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката /по образец/; 8. Оригинални проспекти/ каталози или продуктови листи на производителя, придружени с превод на български език, в които да са подчертани и номерирани всички минимално изисквани от Възложителя параметри и еднозначно да става ясно наличието на съответните функции, характеристики или опции; 9. Декларация за пълно съответствие с изискванията на Възложителя за инсталирани в апарата култури и калибровки /свободен текст/; 10. Декларация от участникът, че апаратът притежава сертификат от производителя за настройка на всички посочени култури и калибровки в поне 5 точки от обхвата /свободен текст/; 11. Декларация от участника, че за първата нова реколта апаратът ще бъде настроен по всички посочени култури и калибровки със сертифицирани референтни материали, безплатно /свободен текст/; 12. Декларация от участника, че се ангажира да извършва настройки на апарата по култури и калибровки, посочени от Възложителя, за период не по-кратък от 5 години, срещу уговорено заплащане /образец/; 13. Ценова оферта; 14. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5 /по образец/; 15. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и липса на обстоятелството по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /по образец/; 16. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); 17. Декларация за участието на подизпълнители, в случай че участникът предвижда участие на подизпълнители; 18. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва като такъв /при необходимост/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://iz-karnobat.com/ гр. Карнобат, ул. "Индустриална" № 1, 0895/610057 - Станимира Атанасова, р-л отдел "АСО", 0888/081048 - инж. Несрин Арнаудова - р-л отдел "Лабораторен комплекс" Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши публично на 25. 04. 2016 г. от 11:00 часа в сградата на ИЗ – Карнобат, гр. Карнобат, ул. “Индустриална” № 1, бл. 1, ет. 2, по реда и условията на чл. 101г, ал. 3 и чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/04/2016