Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД, пл. България № 1, За: Жорж Радушев, Република България 1414, София, Тел.: 02 9166057, E-mail: gradushev@ndk.bg, Факс: 02 8657053

Място/места за контакт: Отдел „Правно обслужване“

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ndk.bg.

Адрес на профила на купувача: http://sop.bg/ndk-169/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на напитки за Литературен клуб „Перото“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15911000, 15930000, 15961000, 15981000, 15982000

Описание:

Спиртни напитки
Вина от грозде
Бира
Минерална вода
Безалкохолни напитки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложение № 1- Технически спецификации

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, пл. България № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При сключване на договор лицето, избарано за изпълнител, е длъжно да представи гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: - депозит на парична сума по банковата сметка на възложителя, или - банкова гаранция в полза на възложителя със срок на валидност най-малко 13 (четринадесет) месеца от датата на сключване на договора. При избор на парична сума за форма за гаранция за изпълнение, плащането следва да бъде извършено по следната банкова сметка на Възложителя: „УниКредит Булбанк“ АД, IBAN: BG36 UNCR 9660 1035 459803, BIC: UNCRBGSF.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация е налична в Профила на купувача на възложителя. Източник на финансиране: собствени средства на възложителя. Място за получаване на офертите: гр. София, пл. "България" № 1, основна сграда на НДК, ет. 4, Деловодство. Срок на валидност на офертите: 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайната дата за получаване на офертите. Всяка оферта трябва да включва всички артикули от стоките, посочени в Техническите спеицификации. Всяка оферта трябва да съдържа минимум: 1. Данни за лицето, което прави предложението – по образец. 2. Техническо предложение, включващо срок на валидност на офертата – по образец. 3. Ценово предложение – по образец. 4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП – по образец. 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – по образец. 6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще бъдат предложени на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – по образец. 7. Пълномощно в полза на лицето, подписало офертата, когато не е подписана от законен представител на лицето, което прави предложението. 8. Списък на документите, съдържащи се в офертата – по образец. Когато ценовото предложение на участник е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници, комисията, назначена за получаването, разглеждането и оценката на офертите спазва разпоредбите на чл. 70 от ЗОП. Когато комисията установи, че ценовото предложение на участник съдържа единична цена на напитка, която е необичайно по-ниска от средната стойност на единичните цени на останалите участници за същия артикул, комисията може да изиска от този участник представяне на писмена обосновка за начина на образуване на единичната цена в срок от 3 дни от получаване на искането. Комисията приема представената писмена обосновка при наличие на някое от обстоятелствата, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП. Отварянето на офертите ще се проведе на 20.04.2016 г. от 10:00 часа, в гр. София, пл. "България" № 1, основна сграда на НДК, ет. 4, Заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/04/2016