Версия за печат

BG-с. Петлешково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево, с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, За: Проф. д-р Иван Димитров Киряков, Република България 9521, с. Петлешково, Тел.: 058 603125, E-mail: office@dai-gt.org, Факс: 058 603183

Място/места за контакт: Добруджански земеделски институт - с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dai-gt.org/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.dai-gt.org/bg/index.php?page=pk.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО НА БАЗОВИ СЕМЕНА ОТ СЛЪНЧОГЛЕД, СОБСТВЕНОСТ НА „ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО”, В ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ І. Избор на изпълнител за извършване на производство на 800 кг. базови семена от слънчоглед, линия 217 А. – 24 000лева без ДДС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІІ. Избор на изпълнител за извършване на производство на 800 кг. базови семена от слънчоглед, линия 2607 А. – 24 000 лева без ДДС.; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІІІ. Избор на изпълнител за извършване на производство на 300 кг. базови семена от слънчоглед, линия RW666. – 7 500 лева без ДДС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

77110000

Описание:

Растениевъдни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ І. Избор на изпълнител за извършване на производство на 800 кг. базови семена от слънчоглед, линия 217 А. – 24 000лева без ДДС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІІ. Избор на изпълнител за извършване на производство на 800 кг. базови семена от слънчоглед, линия 2607 А. – 24 000 лева без ДДС.; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІІІ. Избор на изпълнител за извършване на производство на 300 кг. базови семена от слънчоглед, линия RW666. – 7 500 лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Добруджански земеделски институт - с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Технически изисквания на възложителя според фазата на производство: (приложимо за всички обособени позиции) 1. Засяване и отглеждане на културите - Участникът, подписал договор за изпълнител на услугата, трябва да осигури минимум един работник, на 10 дка семепроизводен посев през целия период на извеждане на семепроизводството и минимум 2 (две) пчелни семейства на 10 дка площ по време на опрашване. Участникът, подписал договор за изпълнител на услугата, трябва да спазва точно предоставената от възложителя, технология на производство на базови семена като своевременно извършва, за своя сметка, всички необходими агротехнически мероприятия, от подготовката на площите за сеитба до прибиране на реколтата и да взема всички необходими мерки за осигуряване на защита на посевите през целия период на извеждането на семепроизводството, с цел да ги предпази от всякакъв вид заплевяване, болести, вредители, диви животни, външни посегателства и др. Участникът, подписал договор за изпълнител на услугата, регистрира и предоставя посева за апробация пред ИАСАС и пред службата по карантина и растителна защита, за своя сметка и от името на възложителя. Участникът, подписал договор за изпълнител на услугата, застрахова целите семепроизводни участъци, по всички застрахователни рискове, за своя сметка и в полза на възложителя като застрахователната сума за 1 дка посев покрива в троен размер стойността на предоставените за засяването на 1 дка, предбазови семена или обща застрахователна сума за цялата площ. Възложителят, чрез определен със Заповед, отговорник ще извършва контрол във всеки един етап от семепроизводството: подготовка на участъците за сеитба, сеитба, поникване на посева, по време на вегетацията до цъфтежа, от началото на цъфтежа и през целия период на опрашването, при прибирането на реколтата. При всяко осъществяване на контрол от страна на възложителя ще се съставя двустранен протокол с отразяване на състоянието и препоръки към изпълнителя. 2. Прибиране на реколтата -Прибирането на реколтата ще се извършва във фаза „пълна техническа зрялост”, установена с двустранен протокол и в присъствието на определено със заповед, лице на възложителя. Прибраното количество продукция ще се извозва веднага от семепроизводния участък до складовете на възложителя, засметка на изпълнителя. С цел първичен анализ и преодоляване на спорове по отношение на количеството и качеството на произведените базови семена, от прибраното и натоварено количество от всеки отделен парцел се взема средна проба от 3 кг, която се разделя на три равни части (по една за възложител, изпълнител и арбитър), всяка от които се пломбира с пломби на изпълнителя и възложителя. За всеки семепроизводен участък ще се съставя приемо-предавателен протокол, съдържащ пълна информация за семепроизводния участък (местонахождение, № на имота, площ и т.н.), дата на прибиране на реколтата, брутно количество прибрана продукция, име и подпис на представителите на възложител и изпълнител, присъствали при прибирането на продукцията.3. Окачествяване на продукцията -Произведените базови семена от слънчоглед трябва да отговарят на стандартите за качество, съгласно Наредба № 100 от 18.08.2006г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на Европейския съюз. Възложителят извършва, за своя сметка, заготовка и окачествяване на произведените базови семена и се снабдява със съответните сертификати и анализни свидетелства, издадени от ИАСАС. Възложителят уведомява своевременно изпълнителят, за да присъства при почистване на семената, заготовка и вземане на проби за анализ. За заготвеното количество семена се съставя акт за преработка, който се подписва от представители на възложителя и изпълнителя. Пробите се вземат от складовите помещения на възложителя и се предоставят за качествен анализ в съответните лаборатории на ИАСАС. Важно!!! Изискванията, посочени в спецификацията са задължителни минимални изисквания към поръчката. Неспазването им ще доведе до отстранявaне

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна нформация, документация за участие, техническо задание и приложения за попълване от участниците са публикувани на интернет-адрес http://www.dai-gt.org/bg/index.php?page=pk&idp=201605; Постъпилите в определения от възложителя срок оферти ще се отварят на 19.04.2016 г. от 9.00 ч. в Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/04/2016