Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военномедицинска академия, бул. Св. Георги Софийски № 3, За: Стела Николова Върбанова, България 1606, София, Тел.: 02 9225874, E-mail: mmm@vma.bg, Факс: 02 9225012

Място/места за контакт: Стела Николова Върбанова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http:www.vmd.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на ваксини против вирусен хепатит тип „А” и „В”, срещу менингококи от група А, C, W-135, Y и против коремен тиф, за формирането, подготовката и осигуряването на контингенти от БА за участие в задгранични мисии.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33651650, 33651680, 33651600

Описание:

Ваксини против тиф
Анти хепатит В ваксини
Ваксини


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата: 880бр. комбинирана ваксина против вирусен хепатит А и В; 31 бр. ваксина против вирусен хепатит В; 20 бр. против хапатит А:11 бр. ваксина срещу менингококи; 150 бр. ваксини против коремен тиф. Закупуването на ваксините е за сметка бюджета на СКС - МО.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ВМА - София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът да е физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по националното законодателство на държава членка или държава от Европейското икономическо пространство и притежава разрешение или удостоверение за търговия на едро с лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/. : - Копие от валидно разрешение или удостоверение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено по реда на ЗЛПХМ - Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент на името на участика и производителя с обхвата на предмета на поръчката, 2. Участниците да са производители, вносители или търговци на едро оторизирани от производителя или официалния вносител - Доказва се с оторизационно писмо от производителя или официалния представител, със срок на валидност срока на действие на договора. В случай, че срока на валидност на оторизацията е по-кратък от срока на договора, участникът се задължава да представи на възложителя актуална оторизация или декларация удостоверяваща обстоятелството, че е в процес на издаване. 3. Изисквания към срока на годност на лекарственият продукт: Срокът на годност на оферираните и доставяни медицински изделия да е не по-малък от 60 % от обявения от производителя върху опаковката към датата на доставката. Удостоверява се с декларация за срока на годността на доставяните лекарствени продукти. Срок на изпълнение до 1 един месец след подписване на договора. 4. Начин на плащане: Доставката се заплаща по банков път, по сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на представяне на: приемо – протокол за лекарственият продукт и оригинална фактура. „Доставка на ваксини против вирусен хепатит тип „А” и „В”, срещу менингококи от група А, C, W-135, Y и против коремен тиф, за формирането, подготовката и осигуряването на контингенти от БА за участие в задгранични мисииа” не следва да надхвърля 50 000,00 лв. (петдесетдесет хиляди) лева с ДДС. Участник който оферира цена по – висока от максим. фин. ресурс за единица опаковка с ДДС определен от Възложителят, няма да бъде допуснат до оценка и класиране. Всички изисквания на тръжната документация за участие са задължителни за участниците.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/04/2016 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана е публикувана на интернет страницана на АОП и ВМА - www.vma.bg, раздел "Обществени поръчки".Данни за лицето, което прави поръчката – Представяне на участника (административни сведения) /по образец/ – Приложение № 2;Техническо предложение /по образец/ – Приложение № 3;Ценово предложение /по образец/ - Приложение № 4;Срок на валидност на офертата – не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти;Декларации /по образец/:Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП - Приложение № 5;Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 6;Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП - Приложение № 7; Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 за използване на подизпълнител - Приложение № 8;Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Приложение № 9; Проекта на договор – Приложение № 10;, са публикувани на интернет адреса на ВМА www.vma.bg, раздел "Обществени поръчки". Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на ВМА - 2 етаж. Отварянето на офертите ще се проведе на 15.04.2015г. в 10ч. в 10 зала на партер на ВМА.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/04/2016