BG-ВАРНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 - ВАРНА ЕООД, бул. КОНСТАНТИН И ФРЖИН, За: СЛАВКА ПЕШЕВА, БЪЛГАРИЯ 9023, ВАРНА, Тел.: 052 510322; 052 510282, E-mail: dkc3@abv.bg, Факс: 052 510282

Място/места за контакт: ВАРНА,бул.КОНСТАНТИН И ФРУЖИН

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dkc3.com.

Адрес на профила на купувача: www.dkc3.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

избор на изпълнители за: “Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Диагностично-консултативен център III –Варна” ЕООД по обособени позиции”. - обособена позиция № 1: “Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Диагностично-консултативен център III –Варна” ЕООД” - обособена позиция № 2: “Доставка на медицински консумативи -„затворен система за вземане на кръв” за нуждите на „Диагностично-консултативен център III –Варна” ЕООД”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33140000

Описание:

Медицински консумативи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Всеки участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции. При изпълнение на поръчката следва да се извърши: периодични доставки по обособени позиции на медицински консумативи за нуждите на „ДКЦ III – Варна” ЕООД. Всяка от обособените позиции включва медицински консумативи определени по вид, мярка, разфасофка, които са описани в приложение «Прогнозно количество» и публикувани на профила на купувача на официалния сайт на възложителя www.dkc3.com. Така посоченият прогнозен обем не обвързва страните и се редуцира съобразно реалните нужди на лечебното заведение и подадените до изпълнителя заявки.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ДКЦ 3-ВАРНА,бул.КОНСТАНТИН И ФРУЖИН,ЕТ.2-АДМИНИСТРАЦИЯ-ДОМАКИН

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Оферираните медицински консумативи следва да съответстват на техническите спецификации на Възложителя или да имат еквивалентни на тях технически спецификации. 2. Предлаганите продукти, трябва да отговорят на изискванията на Закона за медицинските изделия. Качеството им да отговаря на БДС, при спазване на действащите нормативни актове. 3. Срокът на годност на доставяните медицински консумативи следва да бъде: не по-малък от 75% от остатъчната годност върху опаковката на производителя към датата на всяка доставка. 4. Срок на доставка не повече от 3 работни дни от заявяването на конкретната доставка, а при спешни случаи до 24 часа от момента на заявяването от страна на възложителя. 5. Начин на възлагане: с отделни периодични заявки – писменни или по телефон от страна на възложителя. Доставките се извършват с транспорт и за сметка на изпълнителя. 6. Срок на изпълнение: 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за доставка, но не по-късно от изчерпване на прогнозната стойност от 66000 лв. 7. Условия и начин на плащане: Плащането се извършва в български лева по банков път по посочена от Изпълнителя банкова сметка, след извършена доставка и след представяне на подписани приемо-предавателени протоколи и издадена от Изпълнителя фактура; 8. Срок на отложено плащане: Плащането е отложено в срок от 30 (тридесет) календарни дни след представянето на фактурата. 9. Минимални изисквания относно техническите възможности на участниците: 9.1. Участниците да имат опит в изпълнението на доставки с предмет, сходен на предмета на поръчката, общо за последните 3 /три/ години, към датата определена като краен срок за подаване на оферти, а именно: да са изпълнили минимум 3 /три/ договора за доставки на медицински консумативи - доказва се със Списък (свободен текст) на основните договори за доставки, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години към датата, определена като краен срок за подаване на оферти, с посочване на предмет на договора, датите, стойностите и получателите, придружен с минимум 3 /три/ препоръки за добро изпълнение, кореспондиращи с договорите от списъка /референции, с телефон за връзка с подписалите ги лица/ - копия заверени за вярност от участника/ 9.2. Участниците да имат право да извършват търговия на едро с медицински изделия, съгласно ЗМИ - доказва се с валидно Разрешение/ Удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника по реда на ЗМИ; 9.3. Ако участниците са оторизирани от фирмата производител или от неин упълномощен представител да извършват търговия на едро на оферираните търговски продукти на територията на Република България, за срока на договора за доставка - доказва се със следните документи преведени на български: Оторизационни писма или друг еквивалентен документ за представителство на фирмата производител на предлаганите от участника медицински изделия;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА за Обособени позиции № 1,2– 50 % тежест - Оценява Техническото предложение за изпълнение на поръчката, с тегловен коефициент: „качество»- 50 % тежест Участници, които не са предоставили мостри на продуктите по критирий “качество” ще получат минималният брой точки. - Оценяването на качеството на стоките, предмет на поръчката, по Обособени позиции № 1,2, ще се извърши поформулата: К1 качеството на стоките Където стойността на критерия “качество” (К1), удостоверено със сертификати на пордуктите и тестване на приложените мостри и се изразява с цифра - от 1 до 50 точки, като: От 41 т. до 50 т. – отлично качество (без недостатъци); От 21 т. до 40 т. – много добро качество (с малки недостатъци); От 6 т. до 20 т. – добро качество (с по-изразени недостатъци); От 1 т. до 5 т. – неприемливо (с изразени сериозни недостатъци). 2. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА за Обособени позиции № 1,2 - 50 % тежест в т.ч.: Оценява ”Предлагана цена”, с тегловен коефициент: • Твърдо договорени единични цени за доставка на медицински консумативи, изчислени като обща стойност в приложение „Прогнозен обем” - 50% ; - Оценяването на участниците по показател „Предлагана цена”, по Обособени позиции № 1,2, ще се извърши по формулата: К2= (Ц мин (лв.) / Ц участн (лв.)) х 50 Където К2 е оценка по формула на ценовото предложение за изпълнение на поръчката на участниците, където: Ц мин(лв.) – най-ниско предложение по критерия “Твърдо договорена цена за изпълнение на поръчката, а Цучастн(лв.) – предложение на оценявания участник по същия критерий. 13.4. Крайното оценяване и класиране на офертите ще се извърши по формулата: К = К1 /качество на стоките/ + К2 /предл.цена/ При равни оценки, класирането ще се извърши чрез теглене на жребий.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. При изготвянето на Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение, участниците следва да се съобразяват с образците, предоставени от Възложителя, като не се допуска образците да бъдат изменяни, както и да бъдат посочвани нулеви стойности.2. Ако участникът кандидатсдтва за повече от една позициия, то следва да представи попълнен образец на Техническото предложение за изпълнение на поръчката /за съответната обособена позиция за която ще участва/, с приложен списък на всички предлагани от участника в офертата /за съответната обособена позиция/ медицински консумативи (БЕЗ ПОСОЧВАНЕ НА ЦЕНИ), съдържащ данни за тяхното търговско наименование, производител, окончателна опаковка, брой в опаковка, отговарящи на изискванията на Възложителя описани в съответните спецификации за всяка обособена позиция от настоящите условия. 2. Всяка оферта трябва да съдържа следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата /подписан и подпечатан от участника/ 2. Административни сведения за участника – попълнен и подписан образец № 1. 3. Заверено копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или ЕТ; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице или документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, представен в официален превод на български език. 4. Списък (свободен текст) на основните договори за доставки, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години към датата, определена като краен срок за подаване на оферти, с посочване на предмет на договора, датите, стойностите и получателите, придружен с минимум 3 /три/ препоръки за добро изпълнение, кореспондиращи с договорите от списъка /референции, с телефон за връзка с подписалите ги лица/ - копия заверени за вярност от участника/ 5. Валидно Разрешение/ Удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника по реда на ЗМИ-копие заверено от участника. 6. Декларация за съответствие на медицинските консумативи, съставена от производителя или негов упълномощен представител - копие на оригинала и в официален превод на български език; 7. Сертификати за качество и произход, разрешителни за употреба, декларация за «СЕ» маркировка на производителя, за консумативите за които се изисква – преведено и заверено от участника копие. 8. Мостри на всички предлагани медицински консумативи по отделните позиции /като за обособена позиция № 2 са не по-малко от десет броя/ – удостоверява се с приемо-предавателен протокол. 9. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора - по образец № 2. 10. Техничеко предложение за изпълнение на поръчката - по образец № 3. /за всяка обособена позиция поотделно/. 11. Ценово предложение на участника и срок на валидност на офертата - не по-кратък от 90 календарни дни, считано от последната дата за подаване на офертите по образец № 4 и № 5/за всяка обособена позиция поотделно/. 12. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки. При изготвянето на Техническото предложение за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение, участниците следва да се съобразяват с образците, предоставени от Възложителя, като не се допуска образците да бъдат изменяни, както и да бъдат посочвани нулеви стойности. Всички документи в офертата се представят в оригинал или заверено от участника копие. Документите, които са на чужд език следва да бъдат придружени с официален превод на български език. Диагностично-консултативен център III - Варна предоставя достъп по електронен път до: Публичната покана, образци на документи и проект на договора, които са публикувани в профила на купувача на посочения в раздел I интернет адрес на възложителя- www.dkc3.com Офертите се подават до 16 часа на 08.04.2016 г. Отварянето на офертите е на 11,04,16 от 11,30 часа

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/04/2016