Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българската народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Светла Владимирова по предмета на поръчката - 02 91451526; Стоянка Младенова по процедурата - 02 91451977;, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451977, E-mail: mladenova.s@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Място/места за контакт: София, пл. Княз Александър I № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2016-INV_04_BG.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Достъп до електронно съдържание на онлайн база данни за финансова информация за публични и частни компании в Централна и Източна Европа AMADEUS.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48600000, 48900000

Описание:

Софтуерни пакети за бази данни и операционни софтуерни пакети
Други софтуерни пакети и операционни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно клаузите на проекта на договор.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София, пл. Княз Александър I № 1

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно клаузите на проекта на договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/04/2016 15:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си: 1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписана от представляващия участникa; 2. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 3. Представяне, съгласно образеца на възложителя; 4. Предлагана цена, съгласно образеца на възложителя; 5. Валиден сертификат, удостоверяващ регистрацията на участника и правото му да разпространява специализирано съдържание на база данни; 6. Писмо-декларация, удостоверяващо, че участникът разпространител е притежател на авторските права върху съдържанието на база данни Amadeus или aко участникът разпространител не е притежател на авторските права върху съдържанието на база данни Amadeus следва да представи оторизационно писмо-декларация от разпространителя; 7. Техническо предложение - Лицензионно споразумение за правила, положения и термини за работата със специалиизран електронен ресурс. Средствата за изпълнение на поръчката са осигурени от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл.„Княз Александър І” № 1, до г-жа Снежанка Деянова – главен секретар на БНБ, "Достъп до електронно съдържание на онлайн база данни за финансова информация за публични и частни компании в Централна и Източна Европа AMADEUS". Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на интернет адрес: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2016-INV_04_BG. Заседанието на комисията е открито и ще се проведе на 12.04.2016 г. от 10:00 часа в сградата на БНБ, гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” № 1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, подали оферта или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БНБ. Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/ите участника или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Забележка: БНБ е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/04/2016