BG-гр.Провадия

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение Държавно горско стопанство Провадия към СИДП ДП Шумен, кв.Север, За: Марин Маринов- ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Провадия, РБългария 9200, гр.Провадия, Тел.: 0518 42170, E-mail: dl_provadia@abv.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Провадия, гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsprovadia.dpshumen.bg/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD-2/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове масла, консумативи и резервни части за бензиномоторни триони /БМТ/ и други, съгласно техническа спецификация за нуждите на ТП „ДГС Провадия” през 2016 год.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09211000, 16820000

Описание:

Смазочни масла и препарати
Части за машини, използвани в горското стопанство


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в размер на 500 лв. (петстотин лева) без вкл. ДДС и не може да бъде надвишавана. За посочената сума се сключва договор, но Възложителят не се ангажира с усвояване в пълен обем. Предложената цена следва да включва всички разходи на изпълнителя, свързани с изпълнението на поръчката, включително всички разходи по доставката им франко обекта на възложителя : ТП ДГС Провадия, гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север. Доставките по видове масла, консумативи и резервни части за бензиномоторни триони /БМТ/ и необходимите количества ще се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката и до размера на прогнозния финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката. Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно ценовото предложение на участника , като същите са фиксирани и не подлежат на завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от възложителя финансов ресурс. Възложителят си запазва правото , в случай, че след провеждане на процедурата възникне необходимост от доставка на масла, консумативи и резервни части за бензиномоторни триони /БМТ/ извън примерно посочените в техническата спецификация и в рамките на предвидения прогнозен ресурс да възложи доставката им , като плащането се извършва по действащи кам датата на доставка цени , намалени с предложения процент отстъпка от Изпълнителя в ценовото му предложение . Доставката ще се извършва след предварителна заявка, подадена по факс или email, в срок не по- дълъг от три календарни дни, считано от датата на получаването й. Отчитане/приемане на дейностите ще се извършва на базата на приемо-предавателен протокол и представяне на оригинална фактура , издадена от Изпълнителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДГС Провадия, гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения(не се изисква обединението да има определена правна форма, за да може да подаде оферта); Участникът да разполага с необходимата техническа обезпеченост за изпълнение предмета на поръчката; Отстраняване на участници: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възложителя оферта и/или ценовото му предложение надвишава финансовия ресурс на Възложителя. Срок на валидност на предложението- не по- малко от 30 дни от крайният срок за депозиране на оферти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/04/2016 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЕ ПРИЕМАТ в деловодството на ТП „ДГС Провадия” , гр.Провадия, п.к. 9200, обл.Варна, кв.Север всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа , в срок до 08.04.2016г. в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът посочва предмета на поръчката и идентификационни данни за подателя: наименование на участника, ЕИК/Булстат, адрес за кореспонденция, електронен адрес. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП : данни за лицето, което прави предложението, , както и следните писмени доказателства: 1. Представяне на участника ( по образец);2. Заверено копие на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец ; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ за регистрация или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице. 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката;4. Ценово предложение . Цената на предложението трябва да окончателна и да се определи на базата на приложените към документацията образец на ценово предложение. Ценовото предложение не може да надхвърля пределната стойност , посочена от възложителя и следва да включва всички разходи по изпълнението на поръчката;5. Декларация за запознаване с условията в документацията и приемане проект на договор по приложен образец ;6.Декларация за ЕИК по приложен образец;7.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП; 8.Декларация за по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 10. Декларация по чл. 33, ал.4 от Закона за обществените поръчки СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА-. Срок на валидност на офертата не по-малко от 30 дни. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите ще бъдат разгледани от Комисия на 11.04.2016г. от 11.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Провадия, гр.Провадия, обл.Варна , кв.Север. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка , участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 , т.1 и декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП , в срок от 7 /седем/ календарни дни от уведомяването му, че е определен за изпълнител.Дкументите се представят под формата на оригинал или нотариално заверен препис

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/04/2016