Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военномедицинска академия, бул. Св. Георги Софийски №3, За: Станимир Янчев, България 1606, София, Тел.: 02 9225235, E-mail: stanimiryanchev@vma.bg, Факс: 02 9526536

Място/места за контакт: бул. Св.Георги Софийски № 3, ет.2, стая 18

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Застраховка на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за управление на ВМА

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66515100, 66515200, 66515400

Описание:

Застраховка "Пожар"
Застраховка "Щети на имущество"
Застраховка с покритие на разходи, произтичащи от лошо време


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническа спецификация - Приложение №1, публикувано на официалния сайт на Възложителя: www.vma.bg

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Застраховката е валидна на територията на Р. България. Застрахованите обекти са на територията на ВМА и подчинените й структури: МБАЛ – София, МБАЛ – Пловдив, МБАЛ – Варна, МБАЛ – Плевен, МБАЛ – Сливен, БДПЛР – Банкя, БДПЛР – Хисаря, БДПЛР – Поморие и медицински пунктове.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Застраховката трябва да покрива следните рискове: Пожар /вкл.умишлено причинен пожар и последиците от гасене на пожара/, мълния /пряко и непряко попадение/, експлозия или имплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях; природни бедствия - буря, ураган, проливен дъжд, наводнение, градушка, замръзване, вследствие на природни бедствия, земетресение; свличане или срутване (пропадане) на земни пластове; тежест от естествено натрупване на сняг или лед; измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталации и включените към тях уреди; увреждане на действие от подпочвени води; токов удар, късо съединение; удар от превозно средство или животно; злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/, включително злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия ; стъкло - всички рискове; ударни или звукови вълни; щети вследствие на взломно проникване; допълнителните разходи за отстраняване на последиците от настъпило застрахователно събитие (разходи за спасяване на имуществото или за намаляване на размера на щетите, за разчистване на останки вкл. и хонорари на експерти в размер до 5 % от застрахователната сума./ Застраховане по действителна стойност за сгради и основни съоръжения. Застрахователна стойност – 115 683 744.17 лв. Застраховане на помощни сгради и съоръжения на база първи риск с лимит от – 100 000 лв. Обща стойност на помощните съоръжения и други сгради – 10 761 369 лв. -Без самоучастие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/04/2016 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят публикува документацията за участие на поръчката в Профила на Купувача на интернет страницата на ВМА – http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/. Оферта може да подава всяко физическо или юридическо лице или техни обединения, което отговаря на изискванията, посочени в ЗОП и на предварително обявените от Възложителя условия в публичната покана и в документацията за участие. Не може да участва и Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП. Участниците задължително представят оферта за пълния обем на поръчката. Всеки участник има право да представи само една оферта по процедурата. Варианти в офертата не се приемат. Офертата се подава на български език. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Представяне на участника; 3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо документите, съдържащи се в офертата /ако е приложимо/; 4.При участие на обединения – копие на договора за обединение; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 6. Декларация за приемане на условията на договора;7.Декларация за участие на подизпълнители; 8.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако е приложимо/; 9.Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП; 10. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП;11.Валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от КФН, включващ застраховките по предмета на поръчката, съгласно Кодекса за застраховането.12.Техническо предложение, което съдържа и срок на валидност на офертата; 13. Предлагана цена. При сключване на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Обслужващ застрахователен брокер по застраховката е КЗЦ „Булстар”. Отварянето на офертите ще се състои на 08.04.2016 г. от 10:00 ч. в Административна сграда на ВМА- МБАЛ София, Зала № 10 или зала № 2, ет.1, бул. „Св. Георги Софийски" № 3, гр. София.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/04/2016