Версия за печат

BG-гр. София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, кв. Павлово, ул. Мусала № 1, За: За техническа част - инж. Веселин Георгиев, Валери Върбанов - отдел Финансово-стопански дейности, по процедурата - Теодора Ангелова - дирекция Административно-правно и финансово обслужване, Република България 1618, гр. София, Тел.: 0281883 83, E-mail: acad@cadastre.bg, Факс: 029555 333

Място/места за контакт: АГКК

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: cadastre.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.cadastre.bg/content/izvurshvane-na-osnovni-i-tekushti-remonti-v-sgradi-predostaveni-na-agkk-sgkk.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на основни и текущи ремонти в сгради предоставени на Агенция по геодезия по картография и кадастър и структурните звена – Служби по геодезия, картография и кадастър.“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45400000

Описание:

Довършителни строителни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Настоящата поръчка обхваща изпълнение на строително-монтажни работи(текущи ремонти) на обекти: сгради на АГКК и СГКК. Поръчката предвижда сключване на договор за извършването на ремонти в обекти на АГКК и СГКК, представляващи строително-монтажни работи, възлагани с конкретни заявки, в следните работи: текущ ремонт на сгради; зидарски работи и преградни вътрешни стени; мазачески работи; бояджийски работи; облицовъчни работи; дърводелски работи; изолационни работи - хидроизолационни, топлоизолационни и пароизолационни; и дограми - фасадни и интериорни, инсталационни работи - ВиК, Ел и ОВКИ; тротоари; и други Обхватът и обемът на отделните СМР се конкретизират в заявки на възложителя, за всеки отделен ремонт и според конкретната необходимост на АГКК и СГКК.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

240000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Р. България, сградите на АГКК – гр. София и административните центрове на областите в страната

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва участник, който отговаря на изискванията на чл. 9, чл. 46 от ЗОП и на изискването за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП. 2. В процедурата не може да участва участник, който: 2. 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а)престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 3. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници: 3.1. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 3.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Обстоятелствата по т. 2 и т. 3 се удостоверяват с декларация, по образец. Участниците изготвят офертата си, като представят следните документи и информация: 1. Представяне на участника, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация 2. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП – по образец 3. При участници обединения - копие на договора за обединение 4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, а именно: 4.1.списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, еднакво или сходно с предмета на поръчката. Минимално изискване – участникът следва да представи доказателства за минимум три изпълнени дейности – СМР, еднакви или сходни с предмета на поръчката. 4.2 Участникът следва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката:1Технически ръководител на обекта, съгласно изискванията на 163а от Закона за устройство на територията (ЗУТ); Специалист: инженер ВиК; Специалист: инженер по част „Електрическа”;Специалист по част „Конструктивна”: инженер; Специалист КБЗ; Специалист Контрол по качеството; Специалист по част ОВКИ: инженер; Строителни работници с подходяща за изпълнението на поръчката квалификация. Минимални изисквания към персонала - съгласно документацията към публичната покана. 4.3.Сертификат за въведена система за управление на качеството, стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен) с обхват на сертификацията, сходен с предмета на поръчката (изпълнение на строителни и/или ремонтни работи). Представя се заверено копие с отбелязване „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. 4.4.Сертификат за въведена система за управление на околната среда, стандарт ISO 14001:2004 (или еквивалентен) с обхват на сертификацията, сходен с предмета на поръчката (изпълнение на строителни и/или ремонтни работи). Представя се заверено копие с отбелязване „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника 4.5.Вписване в ЦПРС, без ограничение относно категорията на обектите за изпълнение. 4.6.Участникът следва да разполага с налично оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката. 4.7.Не може да участва в откритата процедура участник, за когото е налице забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка се определя по формулата К(компл.)І = П1+П2+ П3+П4+ П5 където Показател П1 - „Предложена цена” – до 20т - изразява се с цифра, представляваща съотношението между най-ниската предложена цена към предложената цена на участника, умножено по коефициент 20. Показател П2 - “Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР”– до 20т. -изразява се с цифра , която представлява сума от „Технически подпоказатели - ТП”. П2 =ТП2.1+ТП2.2 + ТП2.3 + ТП2.4+ТП2.5 Техническите под показатели (ТП) отчитат размера на ценообразуващите фактори, както следва; • ТП2.1 - Средна часова ставка - до 4т • ТП2.2 - Допълнителни разходи за труд - до 4 т • ТП2.3 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация - до 4 т • ТП2.4 – Доставно - складови разходи за материали - до 4т • ТП2.5 – Печалба - до 4 т Показател П3 - Предлаган подход, план за работа и организация, описани в техническото предложение до 40 т. - изразява се с цифра, представляваща съотношението между получената оценка от участника и максималната такава (100), умножено по коефициент 40 Показател П4 - Стратегия за вътрешно фирмен контрол върху технологичната последователност и качество на строителните процеси до 15т. - изразява се с цифра, представляваща съотношението между получената оценка на участника и максималната такава (100), умножено по коефициент15: Показател П5 - Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и методи за тяхното избягване и преодоляване - до 5 т. - изразява се с цифра, представляваща съотношението между получената оценка за съответствие на участника и максималната такава (100), умножено по коефициент 5

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/04/2016 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 08.04.2016 година, 11.00 часа, в сградата на АГКК, гр. София, ул. "Мусала" № 1, заседателна зала, ет.3. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения. Всички изисквания, включително гаранция за изпълнение, начин на плащане и допълнителни документи са публикувани в профила на купувача. Възложителят предоставя пълен достъп до документацията по електронен път в профила на купувача. Документацията се предоставя безплатно на адрес:http://www.cadastre.bg/content/izvurshvane-na-osnovni-i-tekushti-remonti-v-sgradi-predostaveni-na-agkk-sgkk

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/04/2016