Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българската народна банка, пл. Княз Александър I №1, За: Магдалена Георгиева по процедурата - 02 91451434; Стефан Кръстанов - по предмета - 02 91451266, Република България 1000, София, Тел.: 02 91451434, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Място/места за контакт: София, пл. Княз Алексанъдр I № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2016-INV_03_BG.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Абонаментна поддръжка на лицензи за продукти на „SYMANTEC“ и осигуряване на помощ при възникване на кризи“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72000000

Описание:

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно клаузите на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

БНБ, гр. София, пл. Княз Александър I № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът да има статут най-малко "Symantec Silver Partnet". 2. Участникът да разполага с миниум два броя сертификати за издържани технически изпити за антивирусни продукти на Symantec. 3. Оторизационно писмо, издадено от производителя "Symantec" или от официалния му представител в Република България за участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/04/2016 15:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си: 1. Пълномощно на лицето, подписало офертата-представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписана от представляващия участника. 2. Представяне, съгласно образеца на възложителя. 3. Предлагана цена, съгласно образеца на възложителя. 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което да съдържа описание на услугите "помощ при възникване на кризи - до 10 инцидента", както и декларация за наличието на свои специалисти в режим 24х7 за тези услуги. 4. Доказателство за статут на участника най-малко "Symantec Silver Partnet". 5. Списък на специалисти, разполагащи с минимум два броя сертификати за издържани технически изпити за антивирусни продукти на Symantec. 6. Оторизационно писмо, издадено от производителя "Symantec" или от официалния му представител в Република България за участника. Документите се представят в оригинал или заверени копия „вярно с оригинала“, подпис и печат на представляващия/щите участника или от упълномощен него/техен представител. Средствата за изпълнение на поръчката са осигурени от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” №1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” №1, до г-жа Снежанка Деянова – главен секретар; Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: "Абонаментна поддръжка на лицензи за продукти на „SYMANTEC“ и осигуряване на помощ при възникване на кризи“. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на интернет адрес: www.bnb.bg. Заседанието на комисията е открито и ще се проведе на 06.04.2016 г. от 10:00 часа в сградата на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” №1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, подали оферта или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БНБ. Забележка: БНБ е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под №0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/04/2016