Версия за печат

BG-с. Венец

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА КЪМ СИДП ДП ШУМЕН, с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен, ул. Кирил и Методий №17, За: адв. Дилян Нанев, Република България 9751, с. Венец, Тел.: 05343 2049, E-mail: dls.palamara@dpshumen.bg, Факс: 05343 2047

Място/места за контакт: Деловодството на ДЛС Паламара

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlspalamara.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dlspalamara.dpshumen.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонт и поддръжка на персонални компютри и периферни компютърни устройства

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50320000, 50323000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри
Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Преносими компютри: 2 бр. 2. Компютърни конфигурации: 12 бр. 3. Мултифункционални устройства: 7 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на ТП ДЛС Паламара, с адрес: с. Венец, обл. Шумен, ул. Кирил и Методий №17

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Основни изисквания към кандидатите: 1. Да извършва техническа профилактика и ремонт на компютърни конфигурации и периферни устройства, собственост на ТП “ДЛС Паламара”; 2. При необходимост в срок от 3 часа да отстранява възникнал с компютърна конфигурация или периферно устройство проблем. В случай, че това се окаже невъзможно да предостави заместващо устройство до отстраняване на възникналия проблем.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Предмет на поръчката е „Ремонт и поддръжка на персонални компютри и периферни компютърни устройства" Прогнозна стойност на поръчката е в размер на 1000 лв./хиляда лева/ без ДДС Срок за изпълнение на услугите: една година от подписване на договора Срок на валиднаст на предложението: 90 /деветдесет/ дни от крайния срок за депозиране на оферти Обект на поръчката: услуга Източник на финансиране: от стопанската дейност на ТП ДЛС Паламара Техническо и ценово предложение са описани в техническата спецификация по поръчката, която ще бъде достъпна на профила на купувача на Възложителя на електронния му адрес:http://dlspalamara.dpshumen.bg/ Начин на плащане: Заплащането на цената се извършва при реално извършени ремонт или профилактика по заявка на Възложителя. Оценка на представените предложения и класиране на участниците: Изпълнител на обществената поръчка се определя по критерия – най-ниска цена, предложена за изпълнение на доставката за цялата позиция. Крайното класиране на участниците се извършва на основание на предложената от същите ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА – В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА, БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС. Класирането се извършва по възходящ ред: На първо място се класира участникът предложил най-ниска обща крайна цена за изпълнение на доставка по позиция. На основание чл. 59, ал. 5, т. 2 Участниците в процедурата се освобождават от гаранция за участие и добро изпълнение. дата на отверяне на офертите: 06.04.2016 г. час: 10:00 в деловодството на административната сграда на ТП ДЛС Паламара, находяща се:с. Венец, обл. Шумен, ул. Кирил и Методий № 17

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/04/2016