Версия за печат

BG-село Хитрино

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Хитрини, ул. Възраждане, №45, За: Ахмед Ахмед, Република България 9780, село Хитрино, Тел.: 05341 2250, E-mail: kmet@hitirno.org, Факс: 05341 2120

Място/места за контакт: село Хитрино,ул. Възраждане, №45

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.hitrino.org..

Адрес на профила на купувача: http://hitrino.org/bg/obshtestveni_pory4ki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Изработка и доставка на преносими модулни конструкции за съблекални и санитарни възли на стадион с.Хитрино.” и предвижда осъществяване на доставка, черз закупуване на конструкции, подробно описани в Техническата спецификация към документацията на поръчката, като срокът за изпълнение на доставката не може да надвишава 30 работни дни от подписване на договора.Доставката ще се осъществява от избрания за изпълнител участник до стадион на територията на общината, а именно ПИ 000786 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл.Шумен.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44210000

Описание:

Конструкции и части от конструкции


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПИ 000786 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл.Шумен

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. 2. Участниците са длъжни да спазват сроковете и условията, посочени в публичната покана и документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка. 3. Участниците в процедурата представят оферта за участие. 4. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са за сметка на участника. Възложителят не участва в тези разходи независимо от начина на провеждане и изхода на процедурата. 5. Отстранява се от участие в процедурата участник, който не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП. Не се допускат участници, които са в открито производство по несъстоятелност, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участницита са чуждестранни лица - се намират в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато тяхната дейност е под разпореждане на съда, или участниците са преустановили дейността си. 6.Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. 7. Участниците следва да отговарят на следните изисквания за технически възможности и квалификация: • да разполагат с най-малко едно собствено или наето технически изправно транспортното средство, позволяващо доставка на конструкциите. 8. Участниците участват в процедурата чрез лица, които ги представляват по закон или имат изрично нотариално заверено пълномощно за участие в процедурата. 9.При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. 10. До изтичане на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. 11. Лице, което е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 12. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 7 се представят за всеки от тях. 13. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2 и 7 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 14. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т.5 се представя в официален превод, а документът по т.11, който е на чужд език, се представя и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато кандидатът е обединение на физически лица, следва да се представи документ (споразумение, договор, декларация), от който да е видно намерението им за съвместна дейност и лицето, което представлява обединението. 15. Когато участникът цитира, декларира и използва документи изискуеми съгласно настоящата документация, е необходимо при поискване от комисията разглеждаща офертите, да представи същите в оригинал или нотариално заверени копия от тях. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показател А - "Предлагана цена" - тежест 40% 2. Показател Б "Срок за извършване на доставката от подписване на договора" - тежест 50% 3. Показател С "Гаранционен срок" - тежест 10%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1% от нейната прогнозна стойност без ДДС или в размер на 416.67лв. и се представя в една от следните форми:а/депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б/безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя със срок минимум 90 дни след изтичане срока за подаване на офертите. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Офертите за участие следва да се подават до 16:00 часа на 01.04.2016 г. в деловодството на Община Хитрино, находящо се на ул. "Възраждане" № 45, с.Хитрино, общ.Хитрино, ет. 1. Отварянето на подадените оферти ще се осъществи на 04.04.2016г. от 10:00 часа в сградата на община Хитрино на ул. "Възраждане" № 45, с.Хитрино, ет. 3, заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/04/2016