Версия за печат

BG-Кърджали

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна психиатрична болница - Кърджали, ул. Добрич №44, За: мс Невин Бекир – главна мед.сестра, Р България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 62694, E-mail: dpb_kardjali@abv.bg, Факс: 0361 62694

Място/места за контакт: Държавна психиатрична болница - Кърджали

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpb-kardjali.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dpb-kardjali.bg/wp/?page_id=916.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка е избор на изпълнител за извършване на хигиенно почистване на помещения в ДПБ – Кърджали. Услугата ще се извършва с 6 /шест/ броя хигиенисти: •1 хигиенист в Геронтопсихиатрично отделение; •1 хигиенист в Първо мъжко отделение; •3 хигиенисти в Отделение за лечение на зависимости; •1 хигиенист в Консултативно-диагностичен блок. Петимата хигиенисти в отделенията ще работят на сумарен график- дежурства, а единият в консултативно-диагностичен блок на редовен график от 8 часа без събота и неделя. Цените в предложението на кандидата да са в български лева и да включват всички разходи на изпълнителя по изпълнението на поръчката до краен получател /ДПБ - Кърджали, ул. ”Добрич” №44 с включени всички разходи и данъци/. Заплащането на извършените услуги по хигиенно почистване ще се извършва в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на издаване на фактурата за съответния период. Времето за изпълнение ще е отразено в месечен график, съобразен със спецификата на здравните грижи и лечебния процес в конкретизираните отделения /структурни звена на болницата. Валидност на офертата 60 /шестдесет/ календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите. Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90900000

Описание:

Услуги по почистване и хигиенизиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата прогнозна стойност на поръчката е до 66 000,00лв. без вкл.ДДС. Договорът с избраният изпълнител се сключва за срок до изразходване на посочения лимит / 66 000,00лв. без вкл.ДДС/, но не по-малко от дванадесет месеца, считано от датата на подписване. Техническата спецификация и видовете дейности, които ще бъдат извършвани са описани подробно в документацията за участие в процедурата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Краен получател – структурните звена/отделения в ДПБ–Кърджали, ул.”Добрич” №44, гр.Кърджали

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците прилагат: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец №9; 2.Представяне на участника – Образец №1; 3.Декларация по чл.9, ал.9 от ЗОП - Приложение №1 към Образец №1; 4.Декларация за съгласие на подизпълнител – Образец №2;. 5.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС) – Образец №3; 6.Участникът следва да представи списък-декларация на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на публичната покана, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите - доказва се с представяне на удостоверение, издадено от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената услуга минимум една извършена услуга – Образец №4 7.Техническо предложение – Образец №5; 8.Ценово предложение - Образец №6; 9.Декларация за приемане условията и клаузите на проекто - договора – Образец №7. 10.Нотариално заверено пълномощно в случай, че документите са подписани от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/03/2016 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата, поставена в запечатан непрозрачен плик с посочен предмет на поръчката, адрес за обратна кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес, следва да бъде представена в деловодството на ДПБ - Кърджали, ул. ”Добрич” № 44 в указания в поканата срок и час. Отварянето на получените оферти ще извърши на публично заседание, което ще се проведе на 01.04.2016г. от 13,00 часа в сградата на ДПБ - Кърджали. По време на публичното заседание на комисията имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ДПБ – Кърджали. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, декларация за липсата на обстоятелствата почл.47, ал. 5 от ЗОП и гаранция /парична или банкова/ за добро изпълнение в размер на 3% от общата стойност на договора без включен ДДС. Достъп до настоящата документация, допълнителна информация и документи свързани с изпълнението на поръчката могат да бъдат получени на посочения интернет адрес на възложителя: www. dpb-kardjali.bg.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/03/2016