Версия за печат

BG-с. Петлешково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево, с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, За: Проф. д-р Иван Димитров Киряков, Република България 9521, с. Петлешково, Тел.: 058 603125, E-mail: office@dai-gt.org, Факс: 058 603183

Място/места за контакт: Добруджански земеделски институт - с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dai-gt.org/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.dai-gt.org/bg/index.php?page=pk.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител на застрахователни услуги с обхват: застраховане на земеделски култури, животни, имущество, транспортни средства, трудова злополука и застраховане при пътуване в чужбина на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Застраховане на 7486 дка пролетни земеделски култури, 8451 дка есенни земеделски култури, 1327 бр. животни, имущество на стойност 2 782 692.00 лв., транспортни средства (6 бр. със застраховка Автокаско и 83 бр. със застраховка Гражданска отговорност), трудова злополука на 233 лица, застраховка при служебно пътуване в чужбина на 20 лица

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

38313 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Добруджански земеделски институт - с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предоставяните услуги следва да покриват минималните изисквания, посочени от възложителя в документацията за участие, публикувана в Профила на купувача на възложителя, и да не надхвърлят прогнозните стойности по отделните позиции, посочени в документацията за участие. Оферти, които не покриват минималните изисквания, посочени от възложителя, няма да се разглеждат. Ценовите предложения, които надвишават максимално допустимите прогнозни цени по отделните позиции, ще бъдат отстранявани като неотговарящи на това финансово условие. Цените (дължимите нетни застрахователни премии) са с включени бонуси, отстъпки, вноски за ГФ и ОФ и 2% данък съгласно ЗДЗП. Не подлежат на разглеждане оферти, предвиждащи процент самоучастие на застрахования или удържане на предложените бонуси от застрахователните обезщетения при възникване на застрахователно събитие. Кандидатите следва да представят предложения по всички видове застраховки от позициите, по които участват. При липса на предложение за някои от видовете застраховки по дадена позиция, офертата няма да се разглежда. При непълно техническо и/или ценово предложение, при некоректно попълнени образци и приложения от документацията за участие, офертата няма да бъде допусната до оценяване. Кандидатите са длъжни да представят: 1. Административна информация за участника по образец; 2. Копие от валиден към момента на подаване на офертата документ за лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност по отделните видове застраховки от позицията, по която участникът подава оферта, заверено "вярно с оригинала"; 3. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5 от ЗОП (по образец); 4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец), придружено от Общи условия на застрахователя, валидни за целия застрахователен период, по всички видове застраховки, по които кандидатът за изпълнител участва; 5. Попълнен образец на ценовата оферта (по образец).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна нформация, документация за участие, техническо задание и приложения за попълване от участниците са публикувани на интернет-адрес http://www.dai-gt.org/bg/index.php?page=pk&idp=201603; Постъпилите в определения от възложителя срок оферти ще се отварят на 31.03.2016 г. от 9.00 ч. в Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/03/2016