Версия за печат

BG-Девня

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Девня, бул.Съединение №78, За: Елка Иванова, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011, E-mail: kmet@devnia.bg, Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.devnia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pk.devnia.bg/2016/dostavka-na-kancelarski-materiali-za-nuzhdite-na-obcshina-devnya-2016-3.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Девня”. Доставката включва: Периодично повтарящи се доставки по заявка за нуждите на Община Девня по техническа спецификация. Действителния обем по изпълнение на поръчката се определя според конюнктурата в Община Девня. Възложителят има право да закупува и допълнително възникнали артикули извън посочените в спецификацията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39263000

Описание:

Офис принадлежности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Девня”. Доставката включва: Периодично повтарящи се доставки по заявка за нуждите на Община Девня по техническа спецификация. Действителния обем по изпълнение на поръчката се определя според конюнктурата в Община Девня. Възложителят има право да закупува и допълнително възникнали артикули извън посочените в спецификацията. Поръчката се финансира от общинския бюджет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Девня, бул."Съединение" №78

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Девня в периода от една година, считано от датата на сключване на настоящия договор, представляваща комплексна доставка по периодични заявки на канцеларски материали, определени по вид, качество и единични цени в Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо Приложение № 1 към договора. Доставяните канцеларски материали ще бъдат в пълно съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за качество, както и ще съответстват на техническите спецификации в документацията за участие, ще отговарят на нормативно установените изисквания за качество и безопасност при употреба от крайни потребители, ще са нови, неупотребявани, в оригинални запечатани опаковки и с доказан произход. Възложителят не се задължава да поръча всички артикули от техническата спецификация. При необходимост от закупуване на стоки, неописани в Приложение № 1 към договора – Ценово предложение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя съответните канцеларски материали по цена, посочена в ценовата листа или в каталога на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след приспадане на предложената в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2 към договор отстъпка. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: договора се сключва за срок от една година и влиза в сила, считано от датата на сключване на договор с избрания изпълнител.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Прогнозната стойност на поръчката е 30000 лв. без ДДС. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставените по негова конкретна заявка канцеларски материали по цени с включен в тях ДДС, съгласно Приложение № 1 към договора. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл.10 от договора. Цените включват всички разходи по доставката, включително и разтоварването на заявените материли, и се запазват за целия период на договора. Изменение на цените се допуска само в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по реда и при условията на ЗОП. Цената на материалите по конкретната заявка се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 60 (шестдесет) дни след доставяне на заявеното количество и представяне на оригинал на фактура, издадени въз основа на писмената заявка по настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената с платежно нареждане, в лева, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени в срок от 5 /пет/ дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява необходимите канцеларски материали чрез писмена заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпратена по електронната поща или чрез факс. Всяка заявка трябва да съдържа вида и количеството на заявените материали. Транспортът и транспортната опаковка са задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сe включват в предлаганите цени. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя и разтоварва заявеното количество канцеларски материали не по-късно от 24 часа от подадената заявка. Предаването на заявените канцеларски материали от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в 2 (два) екземпляра от упълномощени лица на страните по договора.Приемането на доставките се извършва само, ако отговаря на изискванията по настоящия договор. Подробни изисквания за изпълнение на договора се съдържат в проекто - договора - публикуван в Профила на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка е „Най-ниска цена” и се изчислява, както следва: Ц = Ц1+Ц2, където:Ц е общата оценка - максимален брой точки 100, включваща: Ц1 – Оценка за посочените в Раздел І. Канцеларски материали цени - хартия формат А4, джобове А4, класьори, папки, пликове от Техническата спецификация. Максимален брой точки 70. Ц1 включва следните подоценки: Ц1.1 - цената от т. 1 на Техническата спецификация за „хартия формат А4” - мах бр. точки 40 Ц1.2 – цената на т.2 „Папка джоб” на Техническата спецификация - мах бр. точки 5 Ц1.3 –сумата от цените от т.3 до т.5 включително на Техническата спецификация за „класьори” - мах бр. точки 10 Ц1.4 - сумата от цените от т.6 до т.8 включително на Техническата спецификация за „папки” - мах бр. точки 10 Ц1.5 - сумата от цените от т. 9 до т.11 включително на Техническата спецификация за „пликове” - мах бр. точки 5 Ц2 - Оценка за посочените в Раздел ІІ.„Други канцеларски материали” цени от Техническата спецификация. Максимален брой точки 30. Ц2 (мин) – минималната предложена обща цена за „Други канцеларски материали”. Получава се като се сумират цените от т.1 до т. 31 включително от Техническата спецификация. Ц2 у – предложена цена от участника. Получава се като се сумират цените на участника от т.1 до т. 31 включително от Техническата спецификация.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/04/2016 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Приложенията към поканата за участие се публикуват на официалния сайт на Възложителя Община Девня – www.devnia.bg, сектор "Профил на купувача".Офертата на участника трябва да съдържа следните документи:Списък на документите/Приложение№1/;Представяне на участника /Приложение №2/; Оригинал или нотариално заверено копие на договор/споразумение за създаване на обединение- ако е приложимо; Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура-ако е приложимо;Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, т. 1 (без буква ”е”) и ал. 5 от ЗОП) - /Приложение № 5/;Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /Приложение № 6/;Списък за изпълнени доставки с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката /Приложение № 7/;Доказателства за извършената доставка под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката - съгласно чл. 51, ал.4 от ЗОП;Декларация с предложената търговска отстъпка в проценти за артикулите, които не са включени в техническата спецификация – в свободна редакция с подпис и печат на участника;Фирмен каталог/ценова листа на участника;Декларация за участието на подизпълнители /Приложение № 8/ - ако е приложимо;Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, в случай че участникът е заявил участие на такъв /Приложение № 9/;Декларация от членовете на обединението /Приложение № 10/ - ако е приложимо;Техническо предложение /Приложение № 3/;Ценово предложение /Приложение № 4/;BS EN ISO 9001:2008 система за управление на качеството, с обхват предмета на поръчката; мин.изисквания: Участникът следва да има опит при изпълнението на доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката, като е изпълнил през последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 доставка, еднаква или сходна с предмета на поръчката.Забележка: Под доставки „сходни с предмета на поръчката", следва да се разбират доставки на всякакъв вид канцеларски материали.Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Офертите трябва да бъдат подадени на български език, така че да бъдат получени преди крайния срок и на адреса, посочен в поканата, лично от участника или от упълномощено лице. При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. За подаването на офертата на участника се издава документ.Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за подаването им или са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат и се връщат незабавно на подателя.Срокът на валидност на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите. Офертите ще се отворят на 01.04.2016 г. от 13:00 часа в град Девня, бул."Съединение"№78, заседателната зала, трети етаж.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват у-ците в п-рата или техни упълномощени представители, с нотариално заверено пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/03/2016