Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция по геодазия, картография и кадастър, кв. Павлово, ул. Мусала № 1, За: инж. Стефан Петров - дирекция Геодезия, картография и геоинформационни сиситеми, по процедурата - Теодора Ангелова, дирекция Администравино-правно и финансово обслужване, Република България 1618, София, Тел.: 0281883 83, E-mail: acad@cadastre.bg

Място/места за контакт: АГКК

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: cadastre.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.cadastre.bg/content/poddruzhka-na-iiskir-2016.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доразвиване на Кадастрална Административна Информационна Система (КАИС), чрез надграждане на съществуващи модули“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72250000

Описание:

Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Изменения и нови функционалности в Базата данни - Извеждане на прикачените документи от базата данни на КАИС в структура от външни за базата данни файлове и 2. Изменения и нови функционалности в Модул карта в КАИС Портал - Интеграция на картата на КАИС портал със специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на черноморското крайбрежие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва участник, който отговаря на изискванията на чл. 9, чл. 46 от ЗОП и на изискването за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП. 2. В процедурата не може да участва участник, който: 2. 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а)престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 3. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници: 3.1. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 3.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 4. Няма изискания за икономическо и финансово състояние. 5. Изисквания за технически възможности и квалификация: 5.1. Общо за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне една услуга, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка. *Под еднаква или сходна услуга се считат услуги свързани с анализ, проектиране, разработка и внедряване на уеб базирани информационни системи. 5.2. Участникът следва да разполага с персонал и техническо оборудване/обезпеченост за изпълнение на поръчката, включително за периода на гаранционна поддръжка. Минимални изисквания: Участникът следва да разполага с екип от най-малко 3-ма ключови експерта (експерт база данни, експерт разработчик и експерт системна архитектура и ГИС) и 2-ма неключови експерта, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка - съгласно указанията в документацията, публикувани в профила на купувача. 6. Участникът трябва да притежава валиден сертификат за система за управление на услуги по ISO 20000-1:2011 или еквивалентен, с обхват в областта на предмета на поръчката (предоставяне на ИТ услуги); 7. Участникът трябва да притежава сертификат за внедрена система за управление на информационната сигурност по стандарта ISO 27001:2013 или еквивалентен, с обхват в областта на предмета на поръчката (предоставяне на ИТ услуги). 8. Други документи - съгласно Раздел ІІІ от указанията към документацията, публикувана в профила на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка: О1. Оценка на техническото предложение – с относителна тежест при оценяването 60%; при подпоказатели: П1 – Методология за изпълнение на дейностите:40 т. П2 – Методология за управление на риска:20 т. О2. Предлагана цена – с относителна тежест при оценяването 40% Комплексна оценка (КО), представлява сумата от оценките О1 и О2, както следва: КО=О1+О2

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/03/2016 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 30.03.2016 година, 14.00 часа, в сградата на АГКК, гр. София, ул. "Мусала" № 1, заседателна зала, ет.2. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения. Възложителят предоставя пълен достъп до документацията по електронен път в профила на купувача. Документацията се предоставя безплатно на адрес: http://www.cadastre.bg/content/poddruzhka-na-iiskir-2016

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/03/2016