Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция по геодезия, картография и кадастър, кв. Павлово, ул. Мусала № 1, За: инж. Виолета Коритарова - дирекция Геодезия, картография и геоинформационни сиситеми, по процедурата - Теодора Ангелова, дирекция Администравино-правно и финансово обслужване, Република България 1618, София, Тел.: 0281883 83, E-mail: acad@cadastre.bg

Място/места за контакт: АГКК

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: cadastre.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.cadastre.bg/content/dostavka-na-specializiran-softuer-za-izgrazhdane-upravlenie-i-upotreba-na-digital-dokumenti.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на специализиран софтуер за изграждане, управление и употреба на дигитализирани документи чрез електронен архив (ССИУУДДЕА) с право за ползване за неограничен период от време и изработване на ръководство, съдържащо методика за дигитализация, индексиране и съхранение на документите на АГКК в електронен архив“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48771000

Описание:

Обслужващи софтуерни пакети с общо предназначение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно Техническата спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва участник, който отговаря на изискванията на чл. 9, чл. 46 от ЗОП и на изискването за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП. 2. В процедурата не може да участва участник, който: 2. 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а)престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 3. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници: 3.1. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 3.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 4. Няма изискания за икономическо и финансово състояние. 5. Изисквания за технически възможности и квалификация: 5.1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил минимум 3 (три) доставки и услуги, сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка. * Под еднакви или сходни доставки и услуги следва да се има предвид услуги за доставка и гаранционно поддържане на ССИУУДДЕА или сходни софтуерни профукти. Изискванията по т. 5.1 се доказват със списък на доставките и услугите, отговарящ на изискванията, посочени в чл. 51, ал. 1, т.1 от ЗОП. 5.2. Участникът следва да разполага с персонал и техническо оборудване/обезпеченост за изпълнение на поръчката, включително за периода на гаранционна поддръжка. Участникът представя декларация (образец) с описание на техническото оборудване/обезпеченост за изпълнение на поръчката – посочва се собствено и/или ползвано по договор оборудване, офис, софтуер и друга техника, която ще се използва. В случай, че се използват ресурси на други (трети) физически или юридически лица участникът следва да докаже, че ще има на разположение тези ресурси. Трети лица могат да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Минимални изисквания: минимален брой експерти/специалисти за изпълнение на обществената поръчка, които ще отговарят за изпълнението й, със следните квалификация и професионален опит: А. Експерт/проектен ръководител Квалификация: висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” в професионалнo направлениe Администрация и управление (или еквивалентни). Проектният ръководител трябва да притежава сертификат за познания в технологиите и добрите практики по отношение на внедряването на системи за управление на електронен архив CompTIA CDIA+® или еквивалент; Общ професионален опит: Минимум 6 години опит във внедряване на информационни системи/софтуерни продукти/; Специфичен професионален опит: Опит като ръководител на поне три проекта, свързани с доставка и внедряване на ССИУУДДЕА или сходни софтуерни продукти. Б. Двама Експерти Квалификация: висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър”, специалност „Архивистика и документалистика“ (или еквивалентни); Общ професионален опит: Минимум 3 години професионален опит; В. Трима Експерти Квалификация: висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” в професионалните направления информатика и компютърни науки; електротехника, електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника (или еквивалентни). Общ професионален опит: Минимум 2 години опит в администрирането, инсталирането и конфигурирането на сървърна техника 8. Други документи - съгласно Раздел ІІІ от указанията към документацията, публикувана в профила на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Допуснатите участници се класират по следните показатели и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка (КО):КО (комплексна оценка) = 60% х ТО + 40% х ЦО където ТО (оценка на техническа оферта) – максимален брой точки 100 и относителна тежест 60% в КО ТОn – сумата на присъдените точки по полазатели Т1 и Т2 на n-тия участник, при Т1n . Изработване на ръководство, съдържащо методика за дигитализация, индексиране и съхранение на документите на АГКК в електронен архив, тежест - 40 Т2n. Доставка на специализиран софтуер за изграждане, управление и употреба на дигитализирани документи чрез електронен архив (ССИУУДДЕА) с право за ползване за неограничен период от време - тежест 60 ЦО (оценка на ценова оферта) – максимален брой точки 100 и относителна тежест 40% в КО Присъждането на точки по показател „Предлагана цена“ за всеки един участник се изчислява по формулата: ЦО=(Предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката/Цена на n-тия участник)*40

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/03/2016 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 30.03.2016 година, 16.00 часа, в сградата на АГКК, гр. София, ул. "Мусала" № 1, заседателна зала, ет.3. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения. Възложителят предоставя пълен достъп до документацията по електронен път в профила на купувача. Документацията се предоставя безплатно на адрес: http://www.cadastre.bg/content/poddruzhka-na-iiskir-2016

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/03/2016