Версия за печат

BG-гр.Харманли

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Харманли, пл.Възраждане №1, За: Георги Китов, Република България 6450, гр.Харманли, Тел.: 0373 82015, E-mail: www.obshtina@harmanli.bg, Факс: 0373 82525

Място/места за контакт: гр.Харманли,пл.'Възраждане',№1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.harmanli.bg.

Адрес на профила на купувача: http://harmanli.nit.bg/publichni-pokani/dostavka-na-sdove-za-sxranyavane-na-bitovi-otpadczi-za-nuzhdite-na-obshhina-xarmanli/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет : “Доставка на съдове за съхраняване на битови отпадъци за нуждите на Община Харманли” по обособени позиции, както следва: •Обособена позиция №1 – контейнери тип „БОБЪР”/метални/ 1.1 куб.м.; •Обособена позиция №2 – кофи тип „КАРНОБАТСКИ” 0.120 куб.м.-пластмасови /зелени/ ; •Обособена позиция №3 - кофи тип „КАРНОБАТСКИ” 0.110 куб.м./метални/ ;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44613600, 44613700

Описание:

Колесни контейнери
Кошове за отпадъци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

•Обособена позиция №1 – контейнери тип „БОБЪР”/метални/ 1.1 куб.м. – 55 броя; •Обособена позиция №2 – кофи тип „КАРНОБАТСКИ” 0.120 куб.м.-пластмасови /зелени/ – 200 броя; •Обособена позиция №3 - кофи тип „КАРНОБАТСКИ” 0.110 куб.м./метални/ - 20 броя;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32432 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на обществената поръчка ще се осъществява на територията на Община Харманли, в гр.Харманли, Стопански двор на ОП „Чистота” .

NUTS:

BG42

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обособена позиция №1 - контейнерите тип „БОБЪР”/метални/ с обем 1100 л., 55 броя - трябва да са нови, предназначени за събиране, временно съхраняване и изсипване на битови отпадъци със сметосъбиращи машини с цевно поемане. Контейнерите да са метални, горещо поцинковани, с полезен товар 440 кг и резмери : дължина –1370 +/- 5 мм;широчина – 1015 мм мах;височина – 1470 мм мах и клиренс – 140 мм мin. Отварянето на капака да става ръчно чрез ръкохватка, задвижван назад на рамена със скрити пружини, които да са обезопасени от кражба, устройство за задържане в отворено положение предотвратяващо самопроизволно движение и затваряне с минимално усилие,тип на капака - куполовиден. Придвижването на контейнера да става чрез 4 броя опорни въртящи се колела Ф200, като поне 2 от тях да бъдат с блокираща спирачна система. Конзолите за захващане на ходовите колела да бъдат от стоманена ламарина с дебелина 4мм и подсилени с уякчаващо ребро. Контейнерите да бъдат изработени от стоманена ламарина с дебелина 2 мм и изцяло да бъдат заварени. Изискванията за качество да отговарят на стандарт EN-840-3, EN-840-5, EN-840-6, EN-1501 или еквивалент. Контейнерите трябва да са придружени с : паспорт за изделието с указания за експлоатация и безопастност, гаранционна карта и заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващо съответствието на предлаганите съдове за съхранение на битови отпадъци със съответните спецификации и стандарти. Обособена позиция №2 – кофи тип „КАРНОБАТСКИ” – пластмасови /зелени/ с обем 120 л., 200 броя - трябва да са нови, предназначени за събиране и временно съхраняване на битови отпадъци. Кофите и капаците им да са изработени от полиетилен с висока плътност, устойчив на УВ радиация, както и на ниска и висока температура, отговарящ на RAL сертификат.Капаците да са плоски, без механизъм и да се отварят ръчно. Придвижването на кофата да става чрез 2 броя колела Ф200х50 мм. Размер на кофата – 480 х 540 х H 950 мм. Собствено тегло на кофата – 9 кг., с товаримост 51кг. /max/ или общо тегло 60 кг./max/. Кофите трябва да са изработени съгласно европейските норми : EN-840-1, EN-840-5, EN-840-6. Кофите трябва да са придружени с : паспорт за изделието с указания за експлоатация и безопастност, гаранционна карта и заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващо съответствието на предлаганите съдове за съхранение на битови отпадъци със съответните спецификации и стандарти. Обособена позиция №3 - кофи тип „КАРНОБАТСКИ”/метални/ с обем 110л., 20 броя - трябва да са нови предназначени за събиране и временно съхраняване на битови отпадъци. Кофите да са изработени от поцинкована ламарина, с поцинковано ламаринен капак без наличието на черни части и предназначени за многовидови отпадъци.Тялото на кофата трябва да е гладко с дебелина 1.2 мм. На дъното на кофите трябва да има гумен пръстен за удобство и безшумност при работа. Кофите трябва да са придружени с : паспорт за изделието с указания за експлоатация и безопастност, гаранционна карта и заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващо съответствието на предлаганите съдове за съхранение на битови отпадъци със съответните спецификации и стандарти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи,свързани с поръчката,могат да бъдат получени на посочения интернет адрес: www.harmanli.bg Дата и място на отваряне на офертите: 30.03.2016 г. Община Харманли, пл. ”Възраждане” №1, Конферентна зала, ет.4 от 14:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/03/2016