Версия за печат

BG-Кърджали

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДПБ - Кърджали, ул.Добрич №44, За: Татяна Тодорова - главен счетоводител, Р България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 62694, E-mail: dpb_kardjali@abv.bg, Факс: 0361 62694

Място/места за контакт: ДПБ - Кърджали

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpb-kardjali.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dpb-kardjali.bg/wp/?page_id=908.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на нова медицинска апаратура в ДПБ – Кърджали - Терапевтична система за транскраниална магнитна стимулация (TСТМС) и Апарат за хематологични анализи (ХА).Поръчката е комплексна без обособени позиции и включва взаимосвързани работи по доставка на медицинска апаратура в ДПБ – Кърджали: TСТМС – 1 брой.Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация доставения магнитен стимулатор. Всички допълнително извършени разходи във връзка с монтажа, инсталацията, тестването и пускането в експлоатация на магнитния стимулатор са за сметка на изпълнителя.Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведената в експлоатация медицинска апаратура и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок.Гаранционният срок на доставения магнитен стимулатор не може да е по-малък от декларирания от производителя, като този срок започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол за приемането, инсталацията и пускане в експлоатация на доставената медицинска апаратура. Гаранционният срок на предлаганата медицинска апаратура е даденият (декларираният) от производителя, а не декларираният от участника или друго трето лице, различно от производителя.Доставената медицинска апаратура следва да се достави в оригинални опаковки с ненарушена цялост.Предлаганата медицинска апаратура следва да е нова, неупотребявана, непреработена и да е в актуалната производствена листа на производителя.Окомплектоването на доставяната медицинска апаратура следва да включва всички кабели и принадлежности, необходими за правилната й работа.Обучението на персонала за работа с медицинската апаратура ще се осъществява на мястото на доставка – ДПБ – Кърджали. Автоматичен хематологичен анализатор – 1 брой - Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация доставения автоматичен хематологичен анализатор. Всички допълнително извършени разходи във връзка с монтажа, инсталацията, тестването и пускането в експлоатация на автоматичния хематологичен анализатор са за сметка на изпълнителя. Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведената в експлоатация медицинска апаратура и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок.Гаранционният срок на доставения магнитен стимулатор не може да е по-малък от декларирания от производителя, като този срок започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол за приемането, инсталацията и пускане в експлоатация на доставената медицинска апаратура. Гаранционният срок на предлаганата медицинска апаратура е даденият (декларираният) от производителя, а не декларираният от участника или друго трето лице, различно от производителя.Доставената медицинска апаратура следва да се достави в оригинални опаковки с ненарушена цялост.Предлаганата медицинска апаратура следва да е нова, неупотребявана, непреработена и да е в актуалната производствена листа на производителя. Окомплектоването на доставяната медицинска апаратура следва да включва всички кабели и принадлежности, необходими за правилната й работа.Обучението на персонала за работа с медицинската апаратура ще се осъществява на мястото на доставка – ДПБ – Кърджали. Не е се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. Схема на плащане - подробно описана в документацията към процедурата. Срокът за изпълнение на доставката/доставките е не повече от 120 /сто и двадесет/ календарни дни. Този срок започва да тече считано от дата на получаване от изпълнителя на възлагателното писмо за извършване на доставката предмет на договора.Срокът на валидност на офертата следва да е 90 /деветдесет/ календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.Техническата спецификация е подробно описана в документацията за участие в процедурата.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38434520, 33158210

Описание:

Кръвни анализатори
Стимулатори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималната обща стойността на обществената поръчка е в размер до 40 181,65 /четиридесет хиляди сто осемдесет и един лева и шестдесет и пет стотинки/ без вкл. ДДС, разпределена по следния начин: •Магнитен стимулатор – 1 бр. – максимална стойност до 24 965,52 лв. без ДДС; •Автоматичен хематологичен анализатор – 1 бр. – максимална стойност до 15 216,13 лв. без ДДС. Предложените от участниците цени не следва да надвишават посочената по-горе обща прогнозна стойност за поръчката и определените индивидуални прогнозни стойности по видове медицинска апаратура. Ценовите предложения на участниците, които надвишават посочените обща и/или индивидуални прогнозни стойности ще бъдат отстранявани от процедурата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40182 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото за доставка на медицинската апаратура, монтаж, инсталация, тестване, пускане в експлоатация и обучение е сградата на ДПБ – Кърджали

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът да притежава валидно разрешително за търговия на едро с медицински изделия, съгласно изискванията на Закона за медицинските изделия, обхващащо медицинска апаратура. Когато участникът е лице по чл. 77 от ЗМИ притежаващо документ, удостоверяващ правото му за извършване на търговия на едро с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, и разполагащо с помещения за съхранение на медицински изделия на територията на Република България, то трябва да бъде вписано и в регистъра воден от ИАЛ по чл. 81 от ЗМИ.Ако участникът е производител, установен на територията на Република България, може да извършва търговски сделки с произведените от него изделия без документа по чл.77, ал.1 от Закона за медицинските изделия.За доказване на това изискване участниците следва да представят заверено от тях копие на валидно разрешително за търговия на едро с медицински изделия, съгласно Закона за медицинските изделия. 2. Участниците трябва да притежават сертификация по ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или да представят други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват дистрибуция и/или продажба и/или търговия с медицинска апаратура.За доказване на това изискване участниците следва да представят копие от сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентна система за качеството. Участниците следва да представят в офертата си:1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – по Образец;2.Представяне на участника – по образец;3. Приложение №1 към Образец №1– по образец; 4.Декларация за съгласие на подизпълнител – по образец;5.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС) – по образец;6.Заверено от участника копие на валидно разрешително за търговия на едро с медицински изделия, съгласно Закона за медицинските изделия.7.Копие от сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалент; 8.Техническо предложение – по образец;9.Декларация свободен текст, че доставената медицинска апаратура ще бъде нова, неупотребявана и непреработена, както и, че оферираната медицинска апаратура е в актуалната производствена листа на производителя;10.Декларация свободен текст, че доставената медицинска апаратура включва всички кабели и принадлежности, необходими за правилната им работа;11. Декларация свободен текст за това, че в случай, че участникът бъде избран за изпълнител същият приема следните условия за изпълнение на гаранционното обслужване: време за реакция след уведомяване за възникнала повреда/дефект – не повече от 24 часа; време за отстраняване на възникнала повреда/дефект – не повече от 36 часа; при наличие на повреда/дефект, която изисква повече от 36 часа и/или повредата не може да се отстрани на място, изпълнителят транспортира повредените/дефектирали стоки до съответния сервиз/производствена база за своя сметка. След извършване на ремонта апаратурата се връща при възложителя за сметка на изпълнителя. 12.Декларация свободен текст, че гаранционната поддръжка на медицинската апаратура включва диагностика и отстраняване на проблеми, вкл. извършване на ремонти, сигнализирани от възложителя.13.Ценово предложение - по образец;14.Декларация за приемане условията на проекто договора - по образец;15.Нотариално заверено пълномощно в случай, че документите са подписани от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/03/2016 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата, поставена в запечатан непрозрачен плик с посочен предмет на поръчката, адрес за обратна кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес, следва да бъде представена в деловодството на ДПБ - Кърджали, ул. ”Добрич” № 44 не по-късно от указания в поканата срок и час. Отварянето на получените оферти ще извърши на публично заседание, което ще се проведе на 30.03.2016 г. от 12,00 часа в сградата на ДПБ - Кърджали. По време на публичното заседание на комисията имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ДПБ – Кърджали. Разглеждането на получените оферти се извършва по правилата на глава трета, раздел трети от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки в ДПБ – Кърджали.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/03/2016