BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, бул. Княз Александър Дондуков 3, За: Николай Тюркеджиев, Република България 1000, София, Тел.: 02 8101757, E-mail: Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg, Факс: 02 8101757

Място/места за контакт: дирекция Обществени поръчки и управление на собствеността

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.gli.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.gli.government.bg/page.php?c=172&id=29.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Застраховане на автомобили, собственост на ИА „Главна инспекция по труда”, недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията и застраховка “Злополука” на служителите на ИА “Главна инспекция по труда”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000, 66515100, 66515200, 66516000, 66511000, 66512100

Описание:

Застрахователни услуги
Застраховка "Пожар"
Застраховка "Щети на имущество"
Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства
Животозастраховане
Застраховка "Злополука"


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Застраховка “Автокаско”, валидна за територията на Република България на 129 броя автомобила. Застраховка „Гражданска отговорност” на 139 броя автомобила. Имуществена застраховка на недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията - 19 сгради и части от сгради. Застраховка „Злополука” за 495 служители на ИА “Главна инспекция по труда”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертите се представят в срока, посочен в публичната покана. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и предметът на публичната покана, за която кандидатства. Оферта може да подава всяко заинтересовано лице единствено и само за пълния обем на обществената поръчка – за всички посочени видове застраховки. Участието в процедурата е открито за всички физически и/или юридически лица или техни обединения /сдружения/, отговарящи на изискванията на закона, подзаконовата уредба по прилагането му и условията, посочени в настоящата документация. Всяка една оферта трябва да бъде със срок на валидност не по-малък от 90 /деветдесет/ календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.Участниците трябва да представят в офертите си следните документи и да отговарят на следните изисквания: 1. Оферта – по образец. 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.3. Представяне на участника. 4. Декларация за запознаване с условията на поръчката; 5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 7. Доказателства за техническите възможности и квалификация: 7.1. Списък на изпълнените от участника услуги, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Списъкът следва да съдържа подробно описание на обхвата на услугите, стойност на услугите (изплатеното възнаграждение), начална и крайна дата на изпълнението и получателите (възложителите на услугите). Списъкът следва да е придружен от удостоверения за извършените услуги, издадени от получателя на услугата или от компетентен орган или да е посочен публичният регистър, в който е публикувана информация за извършената услуга. Удостоверението/ята следва да съдържат описание на обхвата на услугите, стойност на услугите (изплатеното възнаграждение), начална и крайна дата на изпълнението и получателите дата и подпис на издателя, както и данни за контакт. Минимални изисквания: Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата минимум 3 (три) услуги за всяка една от застраховките посочени в техническата спецификация, или именно: 3 (три) изпълнени услуги с предмет застраховка «Автокаско», 3 (три) изпълнени услуги с предмет застраховка «Гражданска отговорност», 3 (три) изпълнени услуги с предмет «Имуществена застраховка» и 3 (три) изпълнени услуги с предмет «Застраховка Злополука». 7.2. Списък с доверените сервизи на участниците в областните градове, като минимално изискване е участникът да има минимум по 1 (един) брой доверен сервиз на територията всеки един областен град в Република България. 7.3. Списък с ликвидационните центрове (офиси за приемане на застрахователни претенции), като минимално изискване е участника да разполага с най-малко по 1 (един) ликвидационен център (офис за приемане на застрахователни претенции) за всеки един областен град в Република България. 7.4. Участникът следва да разполага с мобилни групи. Като доказателство се прилага представя списък с мобилните групи на участника. 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП. 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител.10. Нотариално заверено копие от притежаван лиценз;11. Декларация за приемане на условията на проекта на договор; 12. Нотариално заверено пълномощно, когато участникът се представлява от пълномощник. 13. Общи условия за всички видове застраховки, съгласно техническата спецификация. 14. Техническо предложение.15. Ценово предложение.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването на офертите, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, ще бъде извършено съгласно критерия „икономически най-изгодна оферта” въз основа на следните показатели: І. Застраховка „Имущество” Ки - комплексна оценка по застраховка „Имущество” = сбора от точките по критерии Kи1, Ки2, Ки3 и Ки4, както следва: Ки1 - Размер на общата стойност на застрахователната премия - до 40 точки. Изчислява се по формулата: Kи1 = Kи1min / Kи1n * 40, където Kи1n е предложението на оценявания участник, a Kи1min е най-ниската предложена стойност и получава 40 точки. Ки2 – Брой допълнително покрити рискове по застраховката (без заплащане на допълнителна премия)- до 40 точки. Изчислява се по формулата: Kи2 = Kи2n / Ки2mах * 40, където Kи2n е предложението на оценявания участник, a Kи2max е най-големия брой предложени допълнително покрити рискове и получава 40 точки. Ки3 - Срок за изплащане на застрахователните обезщетения след представяне на необходимите документи по застраховката, посочен в работни дни - до 10 точки; Изчислява се по формулата: Ки3 = Kи3min / Ки3n *10, където Kи3min е най-краткия предложен срок за изплащане на застрахователните обезщетения, а Ки3n е предложението на оценявания участник. Най-краткият предложен срок получава 10 точки. Ки4 – Брой ликвидационни центрове за завеждане на претенции – до 10 точки. Изчислява се по формулата: Kи4 = Kи4n / Ки4mах * 10, където Kи4n е предложението на оценявания участник, a Kи4max е най-големия брой предложени ликвидационни центрове за завеждане на претенции. Участник предложил най-голям брой ликвидационни центрове получава 10 точки. ІІ. Застраховка „Каско на МПС” Кк - комплексна оценка по застраховка „Каско на МПС”= сбора от точките по критерии Kк1, Кк2 и Кк3, както следва: Кк1 - Размер на общата стойност на застрахователната премия - до 50 точки. Изчислява се по формулата: Kк1 = Kк1min / Kк1n * 50, където Kк1n е предложението на оценявания участник, a Kк1min е най-ниската предложена стойност и получава 50 точки. Кк2 - Срок за изплащане на застрахователните обезщетения след представяне на необходимите документи по застраховката, посочен в работни дни - до 30 точки; Изчислява се по формулата: Кк2 = Kк2min / Кк2n * 30, където Kк2min е най-краткия предложен срок за изплащане на застрахователните обезщетения, а Кк2n е предложението на оценявания участник. Най-краткият предложен срок получава 30 точки. Кк3 – Брой ликвидационни центрове за завеждане на претенции – до 20 точки. Изчислява се по формулата: Kк3 = Kк3n / Кк3mах * 20, където Kк3n е предложението на оценявания участник, a Kк3max е най-големия брой предложени ликвидационни центрове за завеждане на претенции. Участник предложил най-голям брой ликвидационни центрове получава 20 точки. ІІІ. Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” Кг - комплексна оценка по застраховка „ГО” на автомобилистите = сбора от точките по критерии Kг1, Кг2 и Кг3, както следва: Кг1 - Размер на общата стойност на застрахователната премия - до 60 точки. Изчислява се по формулата: Kг1 = Kг1min / Kг1n * 60, където Kг1n е предложението на оценявания участник, a Kг1min е най-ниската предложена стойност и получава 60 точки. Кг2 - Срок за изплащане на застрахователните обезщетения след представяне на необходимите документи по застраховката, посочен в работни дни - до 20 точки; Изчислява се по формулата: Кг2 = Kг2min / Кг2n * 20, където Kг2min е най-краткия предложен срок за изплащане на застрахователните обезщетения, а Кг2n е предложението на оценявания участник. Най-краткият предложен срок получава 20 точки. Кг3 – Брой ликвидационни центрове за завеждане на претенции – до 20 точки. Изчислява се по формулата: Kг3 = Kг3n / Кг3mах * 20, където Kг3n е предложението на оценявания участник, a Kг3max е най-големия брой предложени ликвидационни центрове за завеждане на претенции. Участник предложил най-голям брой ликвидационни центрове получава 20 точки.. ПРОДЪЛЖАВА В РАЗДЕЛ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ..

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/03/2016 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

… ПРОДЪЛЖАВА ОТ МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: ІV. Застраховка „Злополука” Кз - комплексна оценка по застраховка „Злополука” = сбора от точките по критерии Kз1, Кз2, Кз3, Кз4, Кз5 и Кз6, както следва: Кз1 - Размер на общата стойност на застрахователната премия - до 40 точки. Изчислява се по формулата: Kз1 = Kз1min / Kз1n * 40, където Kз1n е предложението на оценявания участник, a Kз1min е най-ниската предложена стойност и получава 40 точки. Кз2 – Брой допълнително покрити рискове по застраховката (без заплащане на допълнителна премия) - до 20 точки. Изчислява се по формулата: Kз2 = Kз2n / Кз2mах * 20, където Kз2n е предложението на оценявания участник, a Kз2max е най-големия брой предложени допълнително покрити рискове и получава 20 точки. Кз3 - Срок за изплащане на застрахователните обезщетения след представяне на необходимите документи по застраховката, посочен в работни дни - до 10 точки; Изчислява се по формулата: Кз3 = Kз3min / Кз3n *10, където Kз3min е най-краткия предложен срок за изплащане на застрахователните обезщетения, а Кз3n е предложението на оценявания участник. Най-краткият предложен срок получава 10 точки. Кз4 – Размер на застрахователната сума за риска „смърт от трудова злополука“ - до 15 точки. Изчислява се по формулата: Kз4 = Kз4n / Кз4mах * 15, където Kз4n е предложението на оценявания участник, a Kз4max е най-високия предложен размер на застрахователната сума и получава 15 точки. Кз5 – Размер на застрахователната сума за риска „смърт от битова злополука“ - до 5 точки. Изчислява се по формулата: Kз5 = Kз5n / Кз5mах * 5, където Kз5n е предложението на оценявания участник, a Kз5max е най-високия предложен размер на застрахователната сума и получава 5 точки. Кз6 – Брой ликвидационни центрове за завеждане на претенции – до 10 точки. Изчислява се по формулата: Kз6 = Kз6n / Кз6mах * 10, където Kз6n е предложението на оценявания участник, a Kз6max е най-големия брой предложени ликвидационни центрове за завеждане на претенции. Участник предложил най-голям брой ликвидационни центрове получава 10 точки. Крайната оценка на участниците се формира като сума от комплексните оценки по отделните застраховки в процедурата, по следната формула: Крайната оценка = Ки*0.25 + Кк*0.25 + Кг*0.25 + Кз*0.25, където: Ки – комплексната оценка по застраховка „Имущество” Кк - комплексната оценка по застраховка „Каско на МПС” Кг – комплексната оценка по застраховка „Гражданска отговорност „на автомобилистите Кз – комплексната оценка по застраховка „Злополука” На първо място се класира участникът, получил най-висока крайна оценка съгласно описаната по-горе методика, а останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред, в съответствие със стойността на получената от всеки от тях крайна оценка. Максималния брой точки, които участник може да получи е 100 точки. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Настоящата обществена поръчка се финансира от бюджета на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Цялостната документация свързана с настоящата публична покана, включително указанията за участие и образците на документи могат да бъдат намерени на интернет страницата на Възложителя, в раздел Профил на Купувача, подраздел "Публични покани" - http://www.gli.government.bg/page.php?c=172&id=29 . Офертите на участниците ще се приемат в Деловодството на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, находящо се в гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 3, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа до крайната дата за получаване на оферти, посочена в публичната покана. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, или скъсан плик, не се приемат и не се разглеждат. Отварянето на офертите ще се състой на 29 март 2016г. от 10:00 часа, в административната сграда на ИА ГИТ, зала 107, находяща се на бул. "Княз Ал. Дондуков" 3, град София. Отварянето на офертите е публично и ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/03/2016