BG-гр.Твърдица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Твърдица, пл.Свобода 1, За: Атанас христов Атанасов, България 8890, гр.Твърдица, Тел.: 0454 42311, E-mail: oba_tv@abv. bg, Факс: 0454 44049

Място/места за контакт: община Твърдица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http : / /www. tvarditsa. org.

Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/1483,11158.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Инженеринг за ремонт и реконструкция на сградата на пенсионерски клуб ВАЕЛ- гр. Твърдица“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000, 71200000, 71300000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Архитектурни и свързани с тях услуги
Инженерни услуги в строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Твърдица

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

През последните 5 (пет) години, назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил следното: Проектиране и строителство на минимум два обекта на жилищни или обществени сгради. Посочените проектирания трябва да са изпълнени преди датата на подаване на офертата от участника. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, горното изискване се отнася за обединението като цяло. Доказва се със: Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (попълва се образец №: 8), изпълнени от участника през последните 5 (пет) години назад, считано от датата на подаване на офертата от съответния участник (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), заедно с доказателство за извършената дейност. Доказателството за извършените услуги се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата. Участникът следва да осигури ключови експерти назначени по трудов или граждански договор лица, включващ специалисти от съответните области с достатъчно опит, стаж и с необходимата професионална квалификация за да осигурят точно, качествено и своевременно изпълнение на поръчката За изпълнение на проектирането и авторския надзор: -Архитект с пълна проектантска правоспособност, специалност „Архитектура“ или еквивалентна и минимум 3 /три/ години опит; -Проектант конструктор с пълна проектантска правоспособност, специалност „Промишлено и гражданско строителство“ или еквивалентна и минимум 3 /три/ години опит; -Проектант електро с пълна проектантска правоспособност, специалност „Електро инженер“ или еквивалентна и минимум 3 /три/ години опит; -Проектант ОВиК с пълна проектантска правоспособност, специалност „Електро инженер“ или еквивалентна и минимум 3 /три/ години опит; -Проектант ВиК с пълна проектантска правоспособност, специалност „Строителен инженер“ или еквивалентна и минимум 3 /три/ години опит; -Проектант геодезист с пълна проектантска правоспособност, специалност „Земеустройство“, „Геодезия“ или еквивалентна и минимум 3 /три/ години опит; -Проектант ПБЗ с пълна проектантска правоспособност и минимум 3 /три/ години опит. За изпълнение на СМР: 1.Технически ръководител на обекта: Да има завършено образование, отговарящо на изискванията на чл.163а, ал.2 и 3 от ЗУТ; Да има най-малко 3 (три) години опит като технически ръководител. 2.Отговорник за контрола на качеството: Да има най-малко 2 (две) години опит в контрола по качеството на строителни обекти; Да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно. 3. Експерт по безопасност и здраве в строителството: Да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно; Да има най-малко 2 (две) години опит като специалист по здравословни и безопасни условия на труд Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, горното изискване се отнася за обединението като цяло. Доказва се със: Списък на ключови експерти (попълва се образец №: 14), придружен с Автобиографии на всеки експерт (по образец на участника).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

(О1) Техническо предложение за изпълнение на поръчката - тежест в комплексната оценка 50%, максимум 50 точки. (О2) Предлагана цена за изпълнение на поръчката - тежест в комплексната оценка 50%, максимум 50 точки. Общата оценка (ОЦп) на офертата на кандидата се изчислява по формулата: КО = О1 + О2 КО има максимална стойност 100 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Офертите ще се отворят на 25.03.2016г.(четвъртък) в 10.00 часа в заседателната залана Община Твърдица.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2016