Версия за печат

BG-гр.Твърдица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Твърдица, пл.Свобода 1, За: Атанас христов Атанасов, България 8890, гр.Твърдица, Тел.: 0454 42311, E-mail: oba_tv@abv. bg, Факс: 0454 44049

Място/места за контакт: община Твърдица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http : / /www. tvarditsa. org.

Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/1483,11152.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осъществяване на инвеститорски контрол при изпълнение на „Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, както следва: Обособена позиция №1 “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. „Княз Борис I” № 73-75” и Обособена позиция №2 “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. “Княз Борис I”, бл.52, вх.А, Б, В, гр. Твърдица.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71700000

Описание:

Услуги по наблюдение и контрол


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

14000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Твърдица

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Упражнява инвеститорски контрол върху строежите чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите. • Осигурява необходимата организация за ефективна контролна дейност и комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал.1 и 2 от ЗУТ; • По време на изпълнение на строителните и монтажни работи осигурява постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части като представя пред Възложителя доказателства за това на работните заседания, провеждани в присъствие на Възложителя; • Присъства на всички заседания между участниците в инвестиционния процес, независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, като всеки път докладва за основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е упражнен текущ контрол по строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им; • Извършва необходимите проверки и носи отговорност за: спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството, годността на строежа за въвеждането му в експлоатация в т.ч. оценката за енергийна ефективност; • Извършва контролни проверки по чл. 169 б, ал. 2 от ЗУТ, на доставените на строежа строителни продукти (вкл. продукти, които представляват система от компоненти), които се влагат в сградите при тяхното обновяване, за да се осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 и на наредбата по чл. 169а, ал. 2 от ЗУТ, вкл. Извършва проверки за съответствие на: техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в представените от строителя сертификати и протоколи от изпитвания, със заложените в инвестиционния проект технически показатели и енергийни характеристики, както и с техническата документация за продуктите от офертата на строителя и от одобрената подробна количествено-стойностна сметка за съответната сграда; • Контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват от строителя с акт (образец № 19). След извършените проверки на място и установено съответствие, подписва акта; • Контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа; • Контролира задължителното изпълнение на заповедите на проектанта на сградата, вписани в заповедната книга на строежа, свързани с авторското му право и недопуска действия от страна на строителя, които биха довели до неспазване на изработения от проектанта, съгласуван и одобрен инвестиционния проект на всяка от сградите;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена . Класирането на допуснатите до оценка оферти за всяка от дейностите се извършва на база получената от всяка оферта най-ниска цена за конкретна позиция. Офертата, предложила най-ниска цена по съответната позиция, се класира на първо място. При несъответствие между цената, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи. При условие че цените на две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Офертите ще се отворят на 24.03.2016г.(четвъртък) в 10.00 часа в заседателната залана Община Твърдица.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2016