Версия за печат

BG-Кърджали

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна психиатрична болница - Кърджали, ул. Добрич №44, За: Д-Р Белин Илчев-Директор на ДПБ-Кърджали, Република България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 62694, E-mail: dpb_kardjali@abv.bg, Факс: 0361 62694

Място/места за контакт: ДПБ - Кърджали

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpb-kardjali.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dpb-kardjali.bg/wp/?page_id=893.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка е избор на охранителна фирма за осъществяване на денонощна, невъоръжена охрана на територията на Държавна психиатрична болница – Кърджали и прилежащите й обекти – помощно стопанство, находящи се в гр.Кърджали, ул.”Добрич”№44, включително осигуряване на контролно – пропускателния режим съгласно действащите правила за вътрешния ред на лечебното заведение, опазване и охрана на територията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата прогнозна стойност на поръчката е до 66 000,00лв. без вкл.ДДС.Договорът с избраният изпълнител се сключва за срок от една година.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Държавна психиатрична болница - Кърджали, ул. ”Добрич” № 44.

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът следва да представи списък-декларация на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на публичната покана, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите – минимум една изпълнена услуга сходна с предмета на поръчката - доказва се с представяне на удостоверение, издадено от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената услуга – по образец; 2. Участникът следва да представи списък-декларация на лицата, които отговарят за извършването на услугата, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит, включително за ръководител на охранителните екипи - 1 брой, който да отговаря за координацията и взаимодействието между постове, екипи и служителите на лечебното заведение – свободен текст; 3. Участникът следва да представи списък-декларация на използваните лични предпазни средства и позволени от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/ помощни средства – свободен текст; 4.Участникът следва да представи графици и справки за броя на охранителите, / до 10 човека/ които ще изпълняват поръчката; 5.Участникът следва да представи план за охрана и детайлна концепция за начина и организацията на изпълнение охраната на обекта и план за действие при възникване на кризисни ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове и взаимодействие с органите на МВР за обекта. 6. Участникът следва да представи заверено копие на лиценз за извършване на охранителна дейност по чл.5, ал.1, т.1-4 от Закона за частната охранителна дейност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - план за охрана и детайлна концепция за начина и организацията на изпълнение охраната на обекта 30т.; К2 - план за действие при възникване на кризисни ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове и взаимодействие с органите на МВР за обекта 20т. К3 - финансова оценка 50т. Методиката за оценка на офертите е подробно описана в Документацията за участие в процедурата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2016 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата, поставена в запечатан непрозрачен плик с посочен предмет на поръчката, адрес за обратна кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес, следва да бъде представена в деловодството на Държавна психиатрична болница - Кърджали в указания в поканата срок и час. Отварянето на получените оферти ще извърши на публично заседание, което ще се проведе на 25.03.2016 г. от 13,00 часа в сградата на ДПБ-Кърджали. Достъп до настоящата документация, допълнителна информация и документи свързани с изпълнението на поръчката могат да бъдат получени на посочения интернет адрес на възложителя: http://www.dpb-kardjali.bg/wp/.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2016