BG-Девня

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Девня, бул.Съединение №78, За: Кънчо Минчев, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011, E-mail: kmet@devnia.bg, Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.devnia.bg.

Адрес на профила на купувача: pk.devnia.bg/2016/izbor-na-operator-za-otpechatvane-i-dostavka-na-vaucheri-za-hrana-za-nuzhdite-na-obcshina-devnya-za-kalendarnata-2016-godina.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Девня за календарната 2016 година”, съобразно периодични заявки за брой ваучери, в купюри с номинална стойност от 1, 2, 5 и 10 лева, със срок на валидност до 31.12.2016 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30199770

Описание:

Купони за храна


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

34305 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Девня

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Отпечатаните ваучери за храна да могат да се ползват чрез обекти по чл. 2, ал. 2 от Наредба №7/09.07.2003г. Ваучерите ще се доставят след подадена заявка от възложителя за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна с нормативно установена защита, отговарящи на изискванията на чл. 22, ал.2 от Наредба № 7/09.07.2003 г.. Ваучерите трябва да бъдат за календарната 2016 година. Заявените ваучери трябва да бъдат отпечатани с номинал от 1, 2, 5 и 10 лева. Количествата на необходимите номинали и брой ваучери ще бъдат заявявани чрез писмена заявка от Възложителя. Заплащането на заявените количества ваучери и на възнаграждението за отпечатване на оператора ще се извършва по банков път, след издаване на проформа фактура, при потвърдена заявка от страна на изпълнителя. Предлаганата цена, представляваща комисионна за отпечатване и доставка на ваучерите за храна следва да бъде окончателна за целия срок на договора. Изпълнителят на поръчката трябва да отговаря на изискванията на чл. 4 от Наредба № 7/09.07.2003 г. и да притежава разрешение за извършване на дейност като оператор, съгласно чл. 5 и чл. 9, ал.4 от същата Наредба. Изпълнителят се задължава: -да отпечата ваучерите, които да са осигурени с най-малко пет способа за защита и които да съдържат всички реквизити – серия, номер, фирма, седалище и адрес на управление на оператора, единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, съответно единния идентификационен код по БУЛСТАТ; фирма, единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, съответно единния идентификационен код по БУЛСТАТ на работодателя; номинална стойност на ваучера (изразена цифром и словом), определена в левове; срок на валидност на ваучера; (За ваучерите за храна изрична забрана за покупка на вино, спиртни напитки, пиво и тютюневи изделия чрез ваучери за храна; изрична забрана за връщане на остатък до номиналната стойност на предоставения ваучер); място за поставяне на дата и печат на доставчика; уникалния номер на получената от оператора индивидуална квота, по която е предоставен ваучерът; дата на издаване на заповедта на получената от оператора индивидуална квота, по която е предоставен ваучерът. -да предоставя ваучери със срок на валидност до 31.12.2016 г.; Изпълнителят не е длъжен да заменя ваучери, които след предоставянето им на Възложителя са увредени, унищожени, загубени или откраднати. Подробно описание на изискванията за изпълнение на поръчката освен посочените по - горе се съдържат в документацията за участие и в проекто - договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 1. Най-ниска цена – 60 т. 2. Брой търговски обекти на територията на община Девня и община Варна, в които се приемат ваучери за храна – 30 т. 3. Срок за изпълнение – 10 т. Методиката за определяне на комплексната оценка на всяка оферта се извършва по следната формула: П=П1+П2+П3 Където: П-краен резултат от сбора на показателите П1 – „най-ниска цена”, представляваща най-ниския размер на комисионата за отпечатване, обслужване и доставка, която не включва номиналната стойност на ваучерите, в лева без ДДС за един брой ваучер, и се представя като число с най-много два знака след десетичната запетая. Максимален брой точки получава участникът, предложил най-ниска цена за един брой ваучер. За останалите участници П1 се изчислява по формулата: П1= (Цена минимална / Цена предложена) х 60; П2 – „Брой търговски обекти на територията на община Девня и община Варна, в които се приемат ваучери за храна. Максимален брой точки получава участникът, предложил най-голям брой търговски обекти на територията на Община Девня и Община Варна. За останалите участници П2 се изчислява по формулата: П2=(Предложен брой обекти / Максимален брой обекти) х 30 П3 – „Срок за изпълнение”. Максимален брой точки получава участникът, предложил най-кратък срок за извършване на доставката, считано от получаване на заявка от възложителя. За останалите участници П3 се изчислява по формулата: П3= (Минимален срок за изпълнение / Предложен срок ) х 10. Срокът се посочва в календарни дни.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2016 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта за участие в процедурата задължително трябва да съдържа:1. Оферта и Списък на документите, съдържащи се в офертата (Приложение №1 – техническо и ценово предложение;2.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата;3. Представяне на участника (Приложение №2);4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (оригинал)(Приложение №3);5.Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП (оригинал)(Приложение №4);6. Декларация от участник по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за запознаване и приемане на условията в проекта на договора (оригинал(Приложение №5);7. Доказателства за технически и правни възможности за изпълнение на поръчката:7.1. Разрешение от министъра на финансите за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор,7.2. Заповед за предоставяне на индивидуална квота за 2016 г. и Документ, издаден от компетентен държавен орган за правото на участника да отпечатва бланки за ваучери за храна,7.3. Списък-декларация на търговските обекти на територията на Община Девня и Община Варна, в които се приемат ваучери за храна (Приложение № 6). Приложенията към поканата за участие се публикуват на официалния сайт на Възложителя Община Девня – http://www.devnia.bg, сектор "Профил на купувача". Офертите ще се отворят на 24.03.2016 г. от 13:00 часа в град Девня, бул."Съединение"№78, заседателната зала, трети етаж.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват у-ците в п-рата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2016