Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов - Варна, гр. Варна, ул. Марин Дринов №55, За: Елена Панева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677054, E-mail: epaneva@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: гр. Варна, ул. Марин Дринов №55

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mu-varna.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/GSM.aspx.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна ”, в това число специализирани услуги, свързани с тази дейност” Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и за извършване на специализирани услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна”, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение № 2). Посочените услуги се предоставят, както в мрежата на участника, така и в други мобилни и фиксирани мрежи на територията на Република България и чужбина с цел реализиране на съвременно комуникационно обслужване дейността на Възложителя, като се осигури високо качество и оптимизиране на разходите. Възложителят ще използва бюджетни средства и собствени приходи за извършване на дължимите плащания по сключения договор.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000

Описание:

Далекосъобщителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката включва предоставяне на далекосъобщителни услуги (телефонни разговори, съобщения чрез SMS и MMS, предаване на данни, достъп до мобилен интернет и др.) за 115 броя SIM карти, обединени в една обща група, наричана за краткост „група на Възложителя“. Посоченият брой карти в групата на Възложителя е ориентировъчен с възможност за увеличаване и намаляване на SIM картите в групата. Посочената прогнозна стойност е без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна, територията на Република България и в чужбина

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката участникът следва да спазва условията от поръчката и действащите национални “или еквивалентни” стандарти за качество. Услугата следва да се предоставя съгласно техническата спецификация (Приложение №2) и изискванията на Възложителя. За изпълнение предмета на поръчката, участникът следва да оферира за SIM карта цени в лева без ДДС за: Месечна абонаментна такса; Разговор на минута към всяко едно от направленията: собствена мобилна мрежа; други мобилни мрежи; всички национални фиксирани мрежи. Възложителят си запазва правото при възникнала необходимост и при наличие на финансов ресурс да заяви и използва допълнителни услуги, съгласно преференциални цени без ДДС, посочени в списък-офертата с предлаганите от Изпълнителя услуги, приложен към ценовото предложение. Предложените от Участника цени, съгласно ценовото му предложение не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора освен в случаите на чл.43, ал.2 от ЗОП и включват всички разходи, свързани пряко или косвено с изпълнението на поръчката, включително труд и транспортни разходи до Възложителя и обратно. При попълването на ценовото предложение (Приложение№ 11) и списък-офертата към него, цените се предлагат в български лева, без включен ДДС и стойностите им се посочват до втори знак след десетичната запетая. При наличие на стойности с числа след втория десетичен знак, същите ще бъдат закръглени до втори десетичен знак. Срок на договора: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора, която не следва да бъде по-късно от 05.04.2016г. или до изчерпване на максимално допустимата му стойност. Прогнозната стойност на договора представлява максимално допустимата стойност, с която Възложителят се лимитира при изпълнението му. Условия и начин на плащане: Възложителят ще заплаща на Изпълнителя цена за предоставените услуги, включени в предмета на договора, в размер и условия, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от договора. Заплащането ще се извършва от Възложителя ежемесечно в български лева по банков път, чрез платежно нареждане в срок до 30 (тридесет) дни, след представяне на фактура на адреса на Възложителя: гр.Варна, ул.”Марин Дринов” №55. Във фактурата следва да се посочва броят, видът и цените на предоставените и ползвани от Възложителя услуги за всяка SIM карта в групата му за съответния отчетен период, включваща таксите и цената на предоставените услуги за съответния месец. Участникът представя гаранция за участие в процедурата, а определният за Изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписване на договора. Размерът и видът на гаранциите, както и условията за задържането и освобождаването им са, посочени в Приложение №1. Изисквания за технически възможности на участника: Участникът следва да представи посочените документи в раздел ІV от приложение №1 към публичната покана, удостоверяващи техническите възможности и квалификация за изпълнение предмета на поръчката, съобразно заложените от възложителя минимални изисквания.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПРИ КРИТЕРИЙ – ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА В процедура за възлагане на поръчка при условията и реда на глава осма “а“ от ЗОП с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна ”, в това число специализирани услуги, свързани с тази дейност”, Възложителят е посочил критерий за оценка на офертите “Икономически най-изгодна оферта”. Методиката представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начинът, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определи изпълнител на поръчката. Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база посочените по-долу показатели за оценка. Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. След като извърши предварителната проверка за комплектоваността на подадените оферти комисията пристъпва към подробно оценяване на офертите, като разглежда критерия, показателите и методиката за оценка. Комплексната оценка се получава от конкретизирани и точно определени показатели и съответните им относителни тегла в нея, както следва: 1. Оценка на ценови показатели, включващи: цена без ДДС за месечна абонаментна такса за една SIM карта, средно-аритметична цена без ДДС за минута разговор извън групата на Възложителя и брой включени минути за национални разговори (към всички национални мобилни и фиксирани мрежи) извън групата на Възложителя (П1). Максимален брой точки 100. Относително тегло – 60%. Оценява се по следната формула: П 1 = П 1.1. +П 1.2 +П 1.3., където: П 1.1. – Предложена цена за месечна абонаментна такса без ДДС. Максимален брой точки – 35т.; П 1.2 – Средно-аритметична цена без ДДС на минута разговор, формирана от предложените цени към всички национални фиксирани и мобилни мрежи. Максимален брой точки – 35т.; П 1.3. – Брой включени минути за национални разговори извън групата на Възложителя (към всички национални фиксирани и мобилни мрежи). Максимален брой точки – 30т. Точките по всеки от показателите П1.1., П1.2 и П1.3. се изчислява съгласно заложените от Възложителя изисквания за съответствие в методиката за оценка (Приложение №12) към публичната покана. 2. Процент на неуспешни повиквания за национални повиквания в мобилна мрежа (П2). Максимален брой точки 100. Относително тегло – 40%. Декларираният процент следва да е процентът, измерен за всички абонати в мрежата на кандидата за календарната 2014 г. и вписан като параметър за измерване на качеството на мобилната услуга съгласно Приложение № 5 към чл. 38 на Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения. Оценката по този показател се изчислява за всеки Участник поотделно, като Участникът с най-нисък процент на неуспешни повиквания за национални повиквания в мобилна мрежа получава максимален брой точки (100 т.), а всеки следващ Участник получава 50% по-малко точки от точките на предходния Участник, посочил по-нисък процент по показателя от този на конкретния Участник.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите участници по същия показател за оценка, комисията може да изиска от него, в определен срок, подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Когато участникът не представи обосновката в определения срок или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, офертата на участника не се допуска до оценка и класиране. Участници, чиито оферти не отговорят на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и приложенията към нея и/или са непълни, няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране. Поканата и приложенията към нея са публикувани на посочения в раздел І - "Адрес на профила на купувача". Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, име, адрес и телефон на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 424 до 17:00 часа на 18.03.2016 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Офертите ще бъдат отворени на 21.03.2016 г. от 10:00 часа в сграда Ректорат на МУ-Варна, адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал. 3 от ЗОП. При изчисляването на сроковете: на валидност на публичната покана и получаване на офертите, дата 12.03.2016 е отчетена като работен ден.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2016