Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов - Варна, гр. Варна, ул. Марин Дринов №55, За: Елена Панева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677054, E-mail: epaneva@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: гр. Варна, ул. Марин Дринов №55

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mu-varna.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/EPlatform.aspx.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Поддръжка и профилактика на изградена софтуерна платформа „е-университет“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“ Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за специализирана поддръжка и профилактика на основни модули на изградена софтуерна платформа „е-университет“ в МУ-Варна, съгласно приложена техническа спецификация (Приложение № 2), наричана за краткост „система“. Възложителят ще използва бюджетни средства и собствени приходи за извършване на дължимите плащания по сключения договор.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72700000

Описание:

Услуги, свързани с компютърни мрежи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката участникът следва да спазва условията от поръчката и действащите национални “или еквивалентни” стандарти за качество. Поддръжката и профилактиката на системата следва да се извършват с оглед предвиждане и предотвратяване на инциденти преди те да са се случили при Възложителя и изграждане на висока надеждност за работоспособността на системата и трябва да включват минимум ежеседмични прегледи на системните логове за грешки, преглед за потенциални проблеми, свързани с хардуерната и софтуерната инфраструктура и отстраняването им. Режимът на работоспособност на системата трябва да бъде без прекъсване – 365х8 работни часа, съобразено с работното време в организацията на Възложителя (8:30 –12:00, 12:30-17:00). За поддръжка и профилактика на системата, участникът следва да оферира цена без ДДС за месечна такса, която да включва всички разходи за изпълнение на поръчката. При възникнала необходимост по задание на Възложителя, Изпълнителят следва да извършва корекции и допълнителни доработки, съобразени с текущата архитектура и изисквания за производителност на системата. Всяко разработване на допълнителни функционалности или промяна на съществуващите по системата, Възложителят ще задава чрез писмена заявка с описание на обективните предпоставки, пораждащи необходимостта от допълнителна доработка, определен разумен срок за представяне на информация от Изпълнителя за решение, дата, име и длъжност на лице за контакт от страна на Възложителя. От своя страна Изпълнителят ще предоставя в посочения срок информацията относно конкретното изпълнение на заданието и необходимите часове за конкретните решения. Въз основа на представената информация Възложителят и Изпълнителят подписват междинен протокол за броя часове, необходими за доработката и срок за изпълнение. За допълнителни доработки на системата, участникът предлага цена без ДДС в лева на час. Общият брой часове за допълнителни доработки в рамките на изпълнение на поръчката не трябва да надхвърлят 100 (сто) часа месечно. Изпълнителят се задължава да отстрани възникнал проблем в зависимост от приоритета му и в срокове, съгласно зададени от Възложителя изисквания в техническата спецификация (Приложение №2). Срок на договора: 12 (дванадесет) месеца. Предложените от участника цени трябва да включват всички разходи за изпълнение на поръчката: за труд, пътни и командировъчни разходи на служителите, печалба, управление и всички други фактори, които влияят върху образуването на тези цени. Предложените от Участника цени, съгласно ценовото предложение не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. Изисквания към участниците: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. Участникът представя гаранция за участие в процедурата, а определният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписване на договора. Размерът и видът на гаранциите, както и условията за задържането и освобождаването им са, посочени в Приложение №1. Изисквания за технически възможности на участника: Участникът следва да представи посочените документи в раздел ІV от приложение №1 към публичната покана, удостоверяващи техническите възможности и квалификация за изпълнение предмета на поръчката, съобразно заложените от възложителя минимални изисквания.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПРИ КРИТЕРИЙ – ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА В процедура за възлагане на поръчка при условията и реда на глава осма “а“ от ЗОП с предмет „Поддръжка и профилактика на изградена софтуерна платформа „е-университет“ в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна“, Възложителят е посочил критерий за оценка на офертите “Икономически най-изгодна оферта”. Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начинът, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определи изпълнител на поръчката. Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база посочените по-долу показатели за оценка. Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. След като извърши предварителната проверка за комплектоваността на подадените оферти комисията пристъпва към подробно оценяване на офертите, като разглежда критерия, показателите и методиката за оценка. До оценка и класиране не се допускат Участници, чиито оферти не отговарят на минималните изисквания на Възложителя. Комплексната оценка се получава от конкретизирани и точно определени показатели и съответните им относителни тегла в нея, както следва: 1. Предлагана цена за месечна такса (Цмт), относително тегло - 30 %, максимален брой точки – 100. 2. Предлагана цена за допълнителни доработки (Цдд), относително тегло - 20 %, максимален брой точки-100. 3. Технология и организация на изпълнението на поръчката, осигуряващи най-малка прекъсваемост на работоспособността на системата (ТПто), относително тегло - 50 %, максимален брой точки – 100. Комплексната оценка КО се получава по следната формула: КО = ((Цмт х 30%) + (Цдд х 20%) + (ТПто х 50%)) Максималната възможна комплексна оценка е 100т. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни се прилага посоченият в чл.71, ал.4 и 5 от ЗОП ред. I. Оценка по финансов показател „Предлагана цена за месечна такса“ се оценява по следната формула: Цмт = (Най-ниска стойност/ Стойност на оценявания участник) х 100. II. Оценка по финансов показател „Предлагана цена за допълнителни доработки“ се оценява се по следната формула: Цдд = (Най-ниска стойност/ Стойност на оценявания участник) х 100. III. Оценка по показател „Технология и организация на изпълнението на поръчката, осигуряващи най-малка прекъсваемост на работоспособността на системата” . Оценката по този показател за всеки конкретен Участник ще се извършва на база броя точки, с които е оценен в зависимост от съответствието на неговото предложение съобразно посоченото в таблицата по-долу. Оценява се подходът, дълбочината и последователността при извършване на предложените дейности по поддръжка и профилактика на системата. За да се даде възможност да направи това по един структуриран начин, съпоставим между участниците в поръчката, от всеки участник се изисква да представи своето предложение с модел на изпълнение, който да покрива основните дейности по поддръжка и профилактика на такъв тип система с описание на подход, методология и действия по роли и отговорности в структурата на Участника. Оценява се степента на съответствие на показателя, съгласно посочените изисквания в методиката за оценка (Приложение № 12) към публичната покана. В случаите, когато обстоятелство/обстоятелства липсват в изложението по този показател, на Участника се присъждат 0 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите участници по същия показател за оценка, комисията може да изиска от него, в определен срок, подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Когато участникът не представи обосновката в определения срок или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, офертата на участника не се допуска до оценка и класиране. Участници, чиито оферти не отговорят на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и приложенията към нея и/или са непълни, няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране. Поканата и приложенията към нея са публикувани на посочения в раздел І - "Адрес на профила на купувача". Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, име, адрес и телефон на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 424 до 17:00 часа на 18.03.2016 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Офертите ще бъдат отворени на 21.03.2016 г. от 15:00 часа в сграда Ректорат на МУ-Варна, адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2016