Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавно предприятие Фонд затворно дело, бул. Ген. Н. Столетов № 26, За: Елза Христова-Трайкова, България 1309, София, Тел.: 02 9319295, E-mail: gu@dpfzd.com, Факс: 02 4916063

Място/места за контакт: София, бул. Ген. Н. Столетов № 26

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dpfzd.com/.

Адрес на профила на купувача: http://dpfzd.com/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Сключване на договор за медицинска застраховка "Заболяване" на служителите на ДП "Фонд затворно дело” с цел ползване на пакети от медицински дейности и здравни услуги, включващи профилактична, извънболнична и болнична медицинска помощ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66512000

Описание:

Застраховки "Заболяване"


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Медицинска застраховка "Заболяване" ще се сключи за 150 служители на възложителя към момента на откриване на процедурата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град София, град Бургас, град Белене, град Бобов дол, град Варна, град Враца, град Пловдив, град Пазарджик, град Сливен, град Ловеч, град Стара Загора, град Смолян, град Плевен

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок за изпълнение – 12 месеца от датата на сключване на договора. 2. Участникът да предстаи заверено копие на валиден лиценз на застраховател за извършване на застрахователна дейност по Кодекса на застраховане. 3. Участникът да представи заверено копие на валидно удостоверение за регистрация на застрахователното дружество като администратор на лични данни. 4. Обща прогнозна стойност - 30 000 лв. без ДДС. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. 5. Начин на плащане: Плащенето се извършва по банков път по посочена от застрахователя банкова сметка, в срок до 10 дни от подписване на договора след получаване на счетоводен документ - сметка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

(П1) Качество на изпълнение на поръчката „Брой лечебни заведения, посочен в образеца на Техническото предложение” – Отностителна тежест 10% (П2) Предложена цена в лева без ДДС – Тежест 90%, състоящ се от три подпоказателя, както следва: П2.1. Цена за пакет „Профилактична медицинска помощ” – Относителна тежест 20% П2.2. Цена за пакет „Извънболнична медицинска помощ” – Относителна тежест 40% П2.3. Цена за пакет „Болнична медицинска помощ” – Относителна тежест 30% Поради техническа невъзможност методиката и указанията към нея се публикуват в цялост на профила на купувача на възложителя като част от докумантацията за участие.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Източник на финансиране - със собствени средства. Всеки участник има право да представи само по една оферта. Не се допуска представянето на варианти. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Ценово предложение на участник, който не е представил документите, изискани по ЗОП и от възложителя с публичната покана или чието техническо предложение не отговаря на техническите спецификации няма да бъде оценявано. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт, електронен адрес и/или факс. С главни букви се изписва ОФЕРТА. Офертата и всички изготвени от участника документи се подписват от лицето, което го представлява, или от упълномощено от него лице, с приложено пълномощно с нотариална заверка на подписите. Всички документи трябва да са оригинални или четливи копия, заверени с подпис и свеж печат от участника.Участниците могат да подават офертите си в деловодтсвото на ДП "Фонд затворно дело", адрес: гр. София, бул. "Ген. Н. Столетов" № 26. Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на ДП "Фонд затворно дело", адрес: гр. София, бул. "Ген. Н. Столетов" № 26, на 22.03.2016 г. от 10 часа. Офертите, които са получени до определения краен срок се приемат за редовно подадени, а тези получени след изтичане на крайния срок, подлежат на връщане, независимо от датата на тяхното изпращане. Приложения: 1. Образец на представяне на участника ; 2. Техническа спецификация - Приложение № 1; 3. Образц на Ценово предложение - Приложение № 2; 4. Образец на Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 5. Образец на декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, т. 3 от ЗОП; 6. Проект на договор. Поканата и приложенията свързани с поръчката са посочени в профила на купувача на ДП „Фонд затворно дело“ на адрес: http://dpfzd.com/profil-na-kupuvacha

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/03/2016