Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавно предприятие Фонд затворно дело, бул. Ген. Н. Столетов № 26, За: Елза Христова-Трайкова, България 1309, София, Тел.: 02 9319295, E-mail: gu@dpfzd.com, Факс: 02 4916063

Място/места за контакт: София, бул. Ген. Н. Столетов № 26

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dpfzd.com/.

Адрес на профила на купувача: http://dpfzd.com/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Застраховка на активите на ДП "Фонд затворно дело”, както следва: Група № 1 – Застраховка „КАСКО“ или еквивалентно за автомобилите на ДП „ Фонд затворно дело”; Група № 2 – Застраховка " Гражданска отговорност" на автомобилите на ДП „ Фонд затворно дело“; Група № 3 – Задължителна застраховка трудова злополука” на работниците и служителите на ДП„ Фонд затворно дело“; Група № 4 – Задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"; Група № 5 – Имуществено застраховане на сградите на ДП„ Фонд затворно дело“ и неговите поделения в страната; Група № 6 – Застраховка на реколтата от земеделски култури: овощни и полски /пролетници и есенници/ на ДП„ Фонд затворно дело“; Група № 7 – Застраховка на селскостопански животни на ДП„ Фонд затворно дело“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000, 66515000

Описание:

Застрахователни услуги
Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата и обема са определени в съответствие са подробно описани в техническата спецификация към процедурата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град София, град Бургас, град Белене, град Бобов дол, град Варна, град Враца, град Пловдив, град Пазарджик, град Сливен, град Ловеч, град Стара Загора, град Смолян, град Плевен

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок на действие на застраховката: Срок на действие на застраховката: За група 1 – 00.00 часа на деня на изтичане на срока на предходната полица, за период от 12 месеца /съгласно списък, посочен в таблица 1 към Техническата спецификация/; За група 2 – 00.00 часа на деня на изтичане на срока на предходната полица, за период от 12 месеца /съгласно списък, посочен в таблица 2 към Техническата спецификация/; За група 3 – от 00:00 часа на 31.12.2016 г. до 24:00 часа на 30.12.2017 г.; За група 4 – от 00:00 часа на 23.05.2016 г. до 24:00 часа на 22.05.2017 г.; За група 5 – от 00.00 часа на 04.06.2016 г. до 24.00 часа на 03.06.2017 г.; За група 6 – след изготвяне на консативен протокол, подписан от упълномощено от възложителя длъжностно лице и подписан от представител на застрахователя; За група 7 – от 00.00 часа на 01.06.2016 г. до 24.00 часа на 31.05.2017 г. 3.При застраховане на придобитата по време на действие на договора техника, застраховки “Каско” и „Гражданска отговорност“ се сключват чрез двустранни писмени споразумения при условията на този договор за срок до изтичане срока на договора Застрахователната премия се определя пропорционално на оставащите месеци до края на застрахователния договор и се заплаща еднократно в срок до 20 (двадесет) дни след подписване на допълнителното споразумение. 4. В случай, че по време на действието на настоящия договор, застрахователният интерес отпадне за отделна техника, застрахователният договор по отношение на тази техника се прекратява чрез двустранно писмено споразумение. Застрахователят приспада от размера на дължимата от Застрахования обща застрахователна премия размера на застрахователните премии за отчислената техника пропорционално на оставащите месеци до края на договора от дължимите вноски. 5. За новоназначени служители и изпълнителния директор на ДПФЗД настоящият договор влиза в сила от 00:00 часа на датата на сключване на съответния трудов договор или на договора за управление, без прилагане на самоучастие и на отлагателни периоди за ползването на медицинските услуги. 6. Застрахователната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се прекратява в 24:00 часа на датата на прекратяване на трудовия договор съответно на договора за управление; 7. Участникът да представи заверено копие на валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от съответния компетентен орган и заверено копие на допълнителен лиценз /ако има такъв/ за съответния вид застраховка, предмет на обществената поръчка. 8. Участникът да представи заверено копие на валидно удостоверение за регистрация на застрахователното дружество като администратор на лични данни. 9. Обща прогнозна стойност - 36 000 лв. без ДДС, разпределена, както следва: за Група № 1 – Застраховка „КАСКО“ или еквивалентно за автомобилите на ДП „ Фонд затворно дело”, с прогнозна стойност 3900,00 лв.; за Група № 2 – Застраховка " Гражданска отговорност "на автомобилите на ДП „ Фонд затворно дело“ с прогнозна стойност 6300,00 лв.;за Група № 3 – Задължителна застраховка трудова злополука” на работниците и служителите на ДП„ Фонд затворно дело“ с прогнозна стойност 2500,00 лв.; за Група № 4 – Задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” с прогнозна стойност 1500,00 лв.; за Група № 5 – Имуществено застраховане на сградите на ДП„ Фонд затворно дело“ и неговите поделения в страната, с прогнозна стойност 6000,00 лв. за Група № 6 – Застраховка на реколтата от земеделски култури: овощни и полски /пролетници и есенници/ на ДП„ Фонд затворно дело“ с прогнозна стойност 7500,00 лв.; за Група № 7 – Застраховка на селскостопански животни на ДП„ Фонд затворно дело“ с прогнозна стойност 8300,00 лв. 10. Начин на формиране на предлаганата цена: Цената се формира, като сбор от предложените застрахователни премии за всяка една група застраховка. 11. Начин на плащане: Плащенето се извършва по банков път по посочена от изпълнителя банкова сметка, на четири равни месечни вноски за всяка година.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Източник на финансиране - със собствени средства. Всеки участник има право да представи само по една оферта. Не се допуска представянето на варианти. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Ценово предложение на участник, който не е представил документите, изискани по ЗОП и от възложителя с публичната покана или чието техническо предложение не отговаря на техническите спецификации няма да бъде оценявано. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт, електронен адрес и/или факс. С главни букви се изписва ОФЕРТА. Офертата и всички изготвени от участника документи се подписват от лицето, което го представлява, или от упълномощено от него лице, с приложено пълномощно с нотариална заверка на подписите. Всички документи трябва да са оригинални или четливи копия, заверени с подпис и свеж печат от участника.Участниците могат да подават офертите си в деловодтсвото на ДП "Фонд затворно дело", адрес: гр. София, бул. "Ген. Н. Столетов" № 26. Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на ДП "Фонд затворно дело", адрес: гр. София, бул. "Ген. Н. Столетов" № 26, на 22.03.2016 г. от 13:30 часа. Офертите, които са получени до определения краен срок се приемат за редовно подадени, а тези получени след изтичане на крайния срок, подлежат на връщане, независимо от датата на тяхното изпращане. В хипотезата на предложени от двама или повече участници еднакви най-ниски цени, класиралият се на първо място участник ще бъде определен чрез жребий. Приложения: 1. Образец на представяне на участника ; 2. Техническа спецификация - Приложение № 1; 3. Образц на Ценово предложение - Приложение № 2; 4. Образец на Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 5. Образец на декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, т. 3 от ЗОП; 6. Проект на договор. Поканата и приложенията свързани с поръчката са посочени в профила на купувача на ДП „Фонд затворно дело“ на адрес: http://dpfzd.com/profil-na-kupuvacha

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2016