Версия за печат

BG-Девня

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Девня, бул.Съединение №78, За: инж.Петър Петров, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011, E-mail: kmet@devnia.bg, Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.devnia.bg.

Адрес на профила на купувача: pk.devnia.bg/2016/dostavka-chrez-pokupka-na-dva-broya-upotrebyavani-tovarni-avtomobila-ss-samosvalna-uredba-za-nuzhdite-na-obcshina-devnya.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка чрез покупка на два броя употребявани товарни автомобила със самосвална уредба, за нуждите на община Девня”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34134200

Описание:

Самосвали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

два броя товарни автомобили със самосвална уредба

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Девня

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави срещу възнаграждение два броя товарни автомобила със самосвална уредба, употребявани, за нуждите на Община Девня, в съответствие с Техническата спецификация, Техническото и Ценово предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от договора. Възложителят заявява автомобилите, предмет на настоящия договор чрез писмена заявка, изпратена до Изпълнителя по пощата или по факс. Изпълнителят се задължава да достави заявените автомобили, след получаване на писмена заявка от страна на Възложителя в срока съгласно Техническото предложение на изпълнителя.Приемането на автомобилите, предмет на договора се удостоверява чрез приемо-предавателен протокол, подписан от Възложителя и Изпълнителя или специално упълномощени за целта от тях лица.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката, предмет на договора в уговорените срокове и съгласно техническите характеристики заложени от Възложителя в техническата спецификация и параметрите, предложени в техническото предложение на Изпълнителя.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави заявените автомобили, придружени с ръководства за работа, сервизни книжки и всички останали придружаващи документи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на Възложителя всички необходими за регистрацията на автомобилите документи.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми Възложителя най-малко три дни преди очакваната дата на доставка на автомобилите.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно обслужване на доставените товарни автомобили със самосвална уредба, употребявани в посочения в техническото предложение срок.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при наличие на рекламации за скрити недостатъци през целия срок на валидност на гаранцията на автомобилите в посочения в техническото предложение срок да ги отстрани за своя сметка. Техническите характеристики на автомобилите трябва да отговарят на Техническата спецификация и на Техническото предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от договора.Възложителят може да предявява рекламации пред Изпълнителя относно техническите характеристики и/или наличието на явни недостатъци в доставените автомобили. В този случай Възложителят не подписва приемо-предавателния протокол, а ако такъв е подписан – уведомява писмено Изпълнителя в 5 дневен срок от констатиране на нередностите.В предхония случай, Изпълнителя е длъжен да отстрани посочените от възложителя нередности в 15 дневен срок. Разходите направени от Изпълнителя са за негова сметка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2016 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Приложенията към поканата за участие се публикуват на официалния сайт на Възложителя Община Девня – http://www.devnia.bg, сектор "Профил на купувача". Офертата на участника следва да съдържа следните документи: • Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника /Приложение №1/; • Представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата /Приложение №2/; • Оригинал или нотариално заверено копие на договор/споразумение за създаване на обединение. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият - ако е приложимо; • Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Представя се, когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника; • Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, т. 1 (без буква ”е”) и ал. 5 от ЗОП) - /Приложение № 5/; • Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /Приложение № 6/; • Списък за изпълнени доставки с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката /Приложение № 7/; • Доказателства за извършената доставка под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката - съгласно чл. 51, ал.4 от ЗОП - прилагат се към списъка -Приложение №7; • Декларация за произхода на автомобила – по образец; • Декларация, че има право да се разпорежда с предлагания автомобил, с приложени документи за собственост, пълномощни и др.п. – по образец; • Декларация за участието на подизпълнители /Приложение № 8/ - ако е приложимо; Забележка: Участникът не прилага декларацията към офертата си, ако няма да ползва подизпълнител/и. • Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, в случай че участникът е заявил участие на такъв /Приложение № 9/; • Декларация от членовете на обединението /Приложение № 10/ - ако е приложимо. Забележка: Участникът не прилага декларацията към офертата си, ако не участва в качеството си на обединение. • Техническо предложение /Приложение № 3/; • Ценово предложение /Приложение № 4/; Офертите ще се отворят на 18.03.2016 г. от 13:00 часа в град Девня, бул."Съединение"№78, заседателната зала, трети етаж.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват у-ците в п-рата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Офертите трябва да бъдат подадени на български език, така че да бъдат получени преди крайния срок и на адреса, посочен в поканата, лично от участника или от упълномощено лице. При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. За подаването на офертата на участника се издава документ. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за подаването им или са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат и се връщат незабавно на подателя. Срокът на валидност на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2016