Версия за печат

BG-Ихтиман

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ихтиман, ул.Цар Освободител №123, За: Теменужка Янинска - юрисконсулт, Република България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Място/места за контакт: Община Ихтиман, ул.Цар Освободител №123

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=82&objtype=3&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20asc.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка е: "Избор на изпълнител за разнасяне на храна със собствен автомобилен транспорт до патронираните лица към отдел "Социален патронаж" на Община Ихтиман" Поръчката предвижда възлагането на услуга за разнасяне на сготвена храна със собствен автомобилен транспорт до патронираните лица към отдел «Социален патронаж» при община Ихтиман. Превозването на ежедневно приготвената в «Социалния патронаж» при община Ихтиман храна се извършва всеки работен ден по посочен от Възложителя маршрут на територията на община Ихтиман и съгласуван график в зависимост от броя и местоживеенето на патронираните лица. Максималният капацитет е 100 патронирани лица.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60000000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Превозването на храната се извършва всеки работен ден по посочен от Възложителя маршрут и съгласуван график с максимален капацитет 100 патронирани лица на територията на община Ихтиман за срок 1г. от сключване на договора или до изчерпване на прогнозната стойност / 50 000 без ДДС/, което обстоятелство настъпи първо. Средствата за поръчката ще бъдат осигурени от общинския бюджет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Ихтиман

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки на Република България и на изискванията на Възложителя, посочени в пебличната покана и настоящата документацията. Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” - „д” от ЗОП, а именно: 1. осъдено е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - Участникът следва да има на разположение за изпълнение на поръчката: най-малко 2 бр. транспортни средства с обществено предназначение: автомобили със специално предназначение - за превоз на готови за консумация храни, удостоверено от компетентен орган –/най-малко 1бр. основно и 1бр. резервно/ Доказва се със: Списък с транспортните средства – (образец № 10), с които участникът разполага, в който се посочват вид, марка, модел на транспортното средство, регистрационен номер, собствено или наето, както и се описват номерата на удостоверенията за регистрация, издадени от ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМД на името на участника или собственика. Следва да се представят заверени копия от удостоверения за вписване на транспортните средства в регистъра на обектите с обществено предназначение: транспортни средства със специално предназначение – автомобили за превоз на готови за консумация храни, издадени от компетентен орган. Удостоверенията да бъдат придружени с документи доказващи собствеността/ползването на транспортното средство /талон за регистрация, договор за наем, лизинг и др./ и с валидни към обявената крайна дата за подаване на офертите „Застраховка гражданска отговорност” на транспортните средства, ангажирани в поръчката. Изискването се прилага за всяко транспортно средство. Участникът следва да е изпълнил най-малко една услуга през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, еднаква или сходна с предмета на поръчката Доказва се със: Списък на изпълнени договори – (образец № 9) през последните 3 години, считано от последния срок за подаване на оферти с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, включително стойностите, дата, получатели на услугата. Списъкът следва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал.4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите Всеки участник следва да разполага с най-малко двама шофьора, притежаващи свидетелства за управление на МПС, даващи им право да управляват декларираните транспортни средства. Доказва се със: списък на техническите лица (образец № 11), в който следва да са посочени минимум 2 шофьора, включващ имената на лицата, номерата на свидетелствата за управление на МПС, дата на издаването им. Следва да се представят заверени копия от свидетелствата за управление на посочените за изпълнение на поръчката технически лица. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, документите за доказване на техническите възможности се прилагат и за подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнение на поръчката. Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от изискванията или се е отклонил от поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За участие при възлагането на настоящата обществена поръчка участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията на Възложителя. Всеки участник има право да представи само една оферта, която трябва да е изготвена на български език. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, изискуемите документи, които са на чужд език, се представят в официален превод на български език. Критерият за оценка е най-ниска цена. Цената следва да е посочена без ДДС за един пропътуван километър. Офертата следва да бъде представена на адрес: гр. Ихтиман, 2050, ул. “Цар Освободител” № 123, преди датата и часа, посочени в публичната покана като краен срок за подаване на офертите. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите по изпращането са за негова сметка. В този случай участникът трябва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействие за митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон, взаимодействие с куриери извън обичайното получаване или др. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции. До изтичане срока за подаване на офертата, участникът в поръчката може да промени, допълни или оттегли офертата си. При подаване на офертата си участникът може с декларация да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изиска от Възложителя да не я разкрива. Варианти в офертата не се допускат. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. За подаването на офертата на участника се издава документ. Оферти, които са постъпили в община Ихтиман след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочват се наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представи като “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа текстът “Вярно с оригинала”, поставен е собственоръчен подпис на представляващия участника и е положен печат. По преценка на участника, такива документи могат да бъдат представени и в оригинал. Срокът на валидност на офертите е 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в публичната покана. Срок за подаване /съответно получаване/ на оферти - от 8.00 ч. на 08.03.2016г. - до 17.00ч. на 16.03.2016г. Дата, час и място на отваране на офертите: 17.03.2016 г. от 10:00ч., ІV ет. в административната сграда на Община Ихтиман, находяща се на ул. "Цар Освободител" №123 гр. Ихтиман.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2016