Версия за печат

BG-Кърджали

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна психиатрична болница - Кърджали, ул. Добрич №44, За: Татяна Тодорова - Главен счетоводител, Република България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 62694, E-mail: dpb_kardjali@abv.bg, Факс: 0361 62694

Място/места за контакт: ДПБ - Кърджали

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpb-kardjali.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dpb-kardjali.bg/wp/?page_id=882.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнителят на поръчката отпечатва и доставя на Възложителя ваучери за храна за работещите в ДПБ – Кърджали. Върху всеки ваучер трябва да бъде посочена номиналната му стойност в български лева. Купюрите на ваучерите да бъдат от 1.00лв., 2,00лв., 3.00лв., 5.00лв. и 10.00лв. По настоящата обществена поръчка Възложителят ще прави периодични заявки за доставка на ваучери за храна за срока на договора в зависимост от нуждите си.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30199770

Описание:

Купони за храна


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата прогнозна стойност на поръчката е до 35 000,00лв. без вкл.ДДС или 42 000,00лв. с вкл.ДДС. В посочената прогнозна стойност на поръчката е включена номиналната стойност на заявените ваучери за храна и стойността на услугата за отпечатването, опаковането и доставката им. Участници представили оферти с по-висока стойност от прогнозната ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Договорът с избраният изпълнител e със срок на действие от датата на сключване на договора до 31.12.2016г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Краен получател - Касата на ДПБ – Кърджали, ул.”Добрич” №44, гр.Кърджали

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

•Отпечатването на ваучерите за храна може да се извършва само от Оператор, който притежава валидно разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна при спазване изискванията на чл.22 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите. Операторът към датата на процедурата да бъде действащ Оператор и да разполага с номинална стойност на ваучерите за храна за обезпечаване изпълнението на поръчката. •Отпечатаните ваучери следва да отговарят на нормативните изисквания, предвидени в чл.22,ал.2 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите. •Предоставените ваучери следва да бъдат в срок на валидност. •Доставките на ваучери за възложителя се извършват само въз основа на изрична писмена заявка, в която са посочени конкретни количества. •Доставените ваучери следва да могат да се използват като валидно платежно средство в срок до края на календарната година през която са издадени, но не по-кратък от 30 календарни дни, считано от датата на доставяне. •Възложителят няма задължение за минимално общо количество (в рамките на действие на договора) на заявени за доставка ваучери. •Възложителят няма задължение да приема или заплаща ваучери, които са доставени без да е направена заявка. •Доставките на ваучери за възложителя се заплащат от възложителя при изпращане на заявката за доставяне на ваучери, съгласно изискванията на Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите. •Всяка отделна заявка на Възложителя следва да бъде изпълнена с еднократна доставка от страна на Изпълнителя. •Възложителят няма ангажименти към финансовите взаимоотношения между изпълнителя и обектите за продажба на хранителни продукти и готови храни, в които са използвани ваучерите. •Изпълнителят следва да достави поръчаните ваучери в срок до 5 /пет/ работни дни, при спазване изискванията на чл. 13 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Определят се от 0 до 100 точки за всяко предложение по следната формула:Т = Т1 + Т2, където, (Т1) - Цена (възнаграждение/разходи) за изпълнение на поръчката – включва всички разходи за отпечатване, опаковане и доставка на ваучерите за храна – изразява се с число от 0 до 50, като се изчислява по следната формула: Минимална цена (разходи) за изпълнение, изразена в процент от номиналната стойност на отпечатаните ваучери Т1 = -------------------------------------------------------------------- х 50 т. Предложена цена (разходи) за изпълнение, изразена в процент от номиналната стойност на отпечатаните ваучери (Т2) - Търговски обекти в гр. Кърджали, приемащи ваучери, отпечатани от участника – изразява се с число от 0 до 50, като се изчислява по следната формула: Предложен брой търговски обекти в гр. Кърджали Т2 = ------------------------------------------------------------------ х 50 т.70 т. Максимален брой търговски обекти в гр. Кърджали посочени от участник в процедурата

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2016 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата, поставена в запечатан непрозрачен плик с посочен предмет на поръчката, адрес за обратна кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес, следва да бъде представена в деловодството на ДПБ - Кърджали, ул. ”Добрич” № 44 в указания в поканата срок и час. Отварянето на получените оферти ще извърши на публично заседание, което ще се проведе на 18.03.2016г. от 12.00 часа в сградата на ДПБ - Кърджали. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, декларация за липсата на обстоятелствата почл.47, ал. 5 от ЗОП и гаранция /парична или банкова/ за добро изпълнение в размер на 3% от общата стойност на договора без включен ДДС. Достъп до настоящата документация, допълнителна информация и документи свързани с изпълнението на поръчката могат да бъдат получени на посочения интернет адрес на възложителя: www. dpb-kardjali.bg.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2016