Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Карнобат, бул. България № 12, За: Кремена Красимирова; Петко Петков, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29156; 0559 29147, E-mail: municipality_karnobat@abv.bg, Факс: 0559 27165

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://karnobat.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http://karnobat.acstre.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка: извършване на ремонт на тротоарни настилки в гр. Карнобат през 2016 г. Изпълнението на СМР, ще се извършва съгласно изискванията и указанията на възложителя и при спазване на всички действащи технически нормативи. Видовете СМР са посочени в Техническата спецификация. Количествата им ще се доказват с протокол за действително извършени СМР, като стойността не трябва да надвишава предвидените средства. Видовете СМР ще се изпълняват до изчерпване на финансовият ресурс на поръчката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233161

Описание:

Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видове строителни и монтажни работи: Демонтаж настилка с тротоарни плочи; Тънък изкоп за подравняване; Натоварване на транспорт на стр. отпадъци и почви; Превоз на стр. отпадъци и почви на 6 км; Насип с отсевки; Настилка с вибропресовани пресовани бетонови плочи 40/40/4 - на циментов разтвор 1:3; Полагане на бордюри 50/35/18, вкл. бетонова основа; Полагане на бордюри 50/16/8, вкл. бетонова основа.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

тротоарни настилки по улици на територията на град Карнобат

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Участниците следва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. ІІ.Участниците следва да представят: 1) списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; *** Под строителство еднакво или сходно с предмета на поръчката, следва да се разбира изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация на настилки – тротоарни, площадкови или други на открито. 2) списък на правоспособните технически лица, включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството - по образец; В случай, че участникът е обединение/консорциум документите се представят само за участниците, чрез които обединението/консорциума доказва съответствието си с критериите за подбор. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. ІІІ. Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 5 (пет) % от стойността на поръчката, без включен ДДС. ІV. Срок на валидност на офертата - 90 (деветдесет) календарни дни, от крайният срок за подаване на офертата. V. Срок за изпълнение на поръчката: до 31 октомври 2016 г., считано от датата на подписване на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи са публикувани в профила на купувача на Община Карнобат http://karnobat.acstre.com. Офертата се представя в непрозрачен, запечатан плик, с посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес в срок до 17,00 часа на 14.03.2016 г. Офертата се подава от участника или от упълномощено от него лице лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на адрес: община Карнобат, Център за административно-информационно обслужване и местни приходи, бул. „България” № 12, гр. Карнобат, п. код 8400 За участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: „Ремонт на тротоарни настилки в гр. Карнобат през 2016 г.”. На основание чл. 101г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви съобщаваме, че отварянето на офертите, подадени за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: „Ремонт на тротоарни настилки в гр. Карнобат през 2016 г.”, е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Място на отваряне на офертите е: административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, Конферентна зала. Дата и час на отваряне на офертите: 15.03.2016 г. от 11:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/03/2016