Версия за печат

BG-Твърдица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Твърдица, пл.Свобода №1, За: Атанас Атанасов Христов, България 8890, Твърдица, Тел.: 0454 42311, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0454 44049

Място/места за контакт: община Твърдица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tvarditsa.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/1483,11140.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: “Проектиране и авторски надзор на обект: „Ремонт и преустройство сградата на общежитие на минен техникум - общинска собственост, в общинска административна сграда“ Обособена позиция 2: “Проектиране и авторски надзор на обект: „Благоустрояване на гробищен парк и изграждане на параклис“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71315000

Описание:

Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Твърдица

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

През последните 3 (три) години, назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил следното: За обособена позиция 1: Проектиране на минимум 2 обекта, сходни с обекта на обособената позиция, а именно проектиране във връзка с изграждане или реконструкция на сграда. За обособена позиция 2: Проектиране на минимум 2 обекта, сходни с обекта на обособената позиция, а именно проектиране на парк и/или църква/параклис. В случай, че кандидатът участва за повече от една обособена позиция, то изискването за изпълнени услуги по проектиране следва да бъде изпълнено кумулативно за всяка една от обособените позиции, за които се кандидатства. Посочените проектирания трябва да са изпълнени преди датата на подаване на офертата от участника. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, горното изискване се отнася за обединението като цяло. Доказва се със: Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (попълва се образец №: 8), изпълнени от участника през последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата от съответния участник (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), заедно с доказателство за извършената дейност.Доказателството за извършените услуги се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата. Участникът следва да осигури ключови експерти назначени по трудов или граждански договор лица, включващ специалисти от съответните области с достатъчно опит, стаж и с необходимата професионална квалификация за да осигурят точно, качествено и своевременно изпълнение на поръчката. За изпълнението на обособена позиция 1 - „Ремонт и преустройство сградата на общежитие на минен техникум - общинска собственост, в общинска административна сграда“, участника е длъжен да осигури: Архитект с пълна проектантска правоспособност, специалност „Архитектура“ или еквивалентна и минимум 7 /седем/ години опит; Проектант конструктор с пълна проектантска правоспособност, специалност „Промишлено и гражданско строителство“ или еквивалентна и минимум 7 /седем/ години опит;Проектант електро с пълна проектантска правоспособност, специалност „Електро инженер“ или еквивалентна и минимум 7 /седем/ години опит;Проектант ОВиК с пълна проектантска правоспособност, специалност „Електро инженер“ или еквивалентна и минимум 7 /седем/ години опит;Проектант ВиК с пълна проектантска правоспособност, специалност „Строителен инженер“ или еквивалентна и минимум 7 /седем/ години опит; Проектант геодезист с пълна проектантска правоспособност, специалност „Земеустройство“, „Геодезия“ или еквивалентна и минимум 7 /седем/ години опит; Проектант ПБЗ с пълна проектантска правоспособност и минимум 5 /пет/ години опит. За изпълнението на обособена позиция 2 - „Благоустрояване на гробищен парк и изграждане на параклис“, участника е длъжен да осигури: Архитект с пълна проектантска правоспособност, специалност „Архитектура“ или еквивалентна и минимум 7 /седем/ години опит;Проектант конструктор с пълна проектантска правоспособност, специалност „Промишлено и гражданско строителство“ или еквивалентна и минимум 7 /седем/ години опит;Проектант електро с пълна проектантска правоспособност, специалност „Електро инженер“ или еквивалентна и минимум 7 /седем/ години опит; Проектант геодезист с пълна проектантска правоспособност, специалност „Земеустройство“, „Геодезия“ или еквивалентна и минимум 7 /седем/ години опит; Проектант ПБЗ с пълна проектантска правоспособност и минимум 5 /пет/ години опит. При кандидатстване за повече от една обособена позиция, един експерт може да участва в повече от една позиция. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, горното изискване се отнася за обединението като цяло.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

(О1) Техническо предложение за изпълнение на поръчката - тежест в комплексната оценка 50%, максимум 50 точки. (О2) Предлагана цена за изпълнение на поръчката - тежест в комплексната оценка 50%, максимум 50 точки Общата оценка (ОЦп) на офертата на кандидата се изчислява по формулата: КО = О1 + О2 КО има максимална стойност 100 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Офертите ще се отворят на 15.03.2016 г. (вторник) в 10,00 часа в заседателната зала на община Твърдица.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/03/2016