Версия за печат

BG-Велики Преслав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СИДП ДП гр.Шумен, ТП ДГС ПРЕСЛАВ, ул.Симеон Велики №10, За: Гергана Димитрова- оператор въвеждане на данни, тел.:0886404382, Република България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Място/места за контакт: ТП ДГС ПРЕСЛАВ, гр.Велики Преслав, ул.Симеон Велики № 10

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgspreslav.dpshumen.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Застраховане за 2016 година на недвижимото имущество, собственост на ТП „ДГС Преслав”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66515000

Описание:

Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническа спецификация към документацията

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДГС ПРЕСЛАВ, гр.Велики Преслав, ул.Симеон Велики № 10

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- изпълнител може да е застрахователно дружество, което притежава валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисия по финансов надзор и включващ в съдържанието си всички видове застраховки, предмет на настоящата процедура. Копия от документите удостоверяващи горните обстоятелства- удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Търговски регистър (в т.ч. разпечатка от интернет страницата на регистъра) и копие на лиценза за извършване на застрахователна дейност се представят заедно с останалите изискуеми документи; - участникът следва да посочи подизпълнителите, ако предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Подизпълнителите също трябва да притежават валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност и лиценз за съответния вид застраховка; - офертата следва да има срок на валидност минимум 90 дни; - офертата на всеки участник следва да съдържа предложение за изпълнение на изискванията по тази точка; - плащането по сключения договор за застраховка се извършва само срещу издадена фактура в срок до 30 дни от получаването й; плащането на премията се извършва на две равни вноски, платими както следва: първа вноска- при сключване на договора и втора вноска- до 30.06.2016г.;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

разглеждането на офертите ще се извърши на 18.03.2016г. от 09,00ч. в административната сграда на ТП ДГС „Преслав”, на адрес: гр.Велики Преслав, ул.”Симеон Велики” № 10; отварянето на офертите е публично и се извършва по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП; участниците следва да представят своята оферта в непрозрачен запечатан плик, със запазена цялост, в който следва да поставят следните документи: • документи за участие, озаглавени „Образец” №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, техническо предложение /Образец № 8/, както и ценово предложение /Образец № 4/; документите могат да бъдат получени на електронен адрес: http://dgspreslav.dpshumen.bg/- КАТЕГОРИИ „Публични покани” или в деловодството на ТП ДГС „Преслав”, в гр.Велики Преслав, ул.”Симеон Велики” № 10, всеки работен ден до 17.03.2016г. вкл. през времето от 8.30ч. до 16.00ч.; • документ, доказващ правосубектността на участника- извлечение от интернет страницата на Търговски регистър /ТР/ или удостоверение за актуално правно състояние, издадено от ТР; в деня на отваряне на предложенията, комисията служебно проверява актуалния статус на участника чрез справка в ТР; при участие на застраховател от държава членка, извършващ дейност по общо застраховане в Република България при условията на правото на установяване /клонове/, същият следва да представи доказателства за регистрацията си в чужбина и документ, даващ му право да упражнява дейност на територията на Република България; • документ за регистрация по ЗДДС /ако участникът е регистриран/; • лиценз за извършване на застрахователна дейност за съответния вид застраховка, предмет на настоящата процедура; • при подписване на договора- свидетелство за съдимост на участника или законните му представители и декларация, съгласно изискванията на чл.101е, ал.2 от ЗОП; • Разглеждането и класирането на офертите ще се извърши от комисия, назначена от възложителя, която съставя протокол за своята работа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2016