Версия за печат

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свиленград, бул. България №32, За: Грозденка Дюлгерова, Николена Атанасова, Република България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74308; 0379 74370, E-mail: op_otdel@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация, стая 308; 315

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svilengrad.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://svilengrad.nit.bg/publichni-pokani/remont-na-sgradi-obshhinska-sobstvenost-2016g/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка се състои в извършване на ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Свиленград, както следва: обект „Ремонт на пенсионерски клуб „Сакар”-гр. Свиленград”; обект „Ремонт на административна сграда в кв. „Изгрев”-гр. Свиленград (Клуб по борба)”; обект „Ремонт на част от първи и втори етаж от административна сграда НЧ "Васил Левски-1933" в кв. "Кап. П. Войвода"-гр. Свиленград”; обект „Ремонт на тоалетна към гробница-с. Мезек, община Свиленград”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обществената поръчка се състои в извършване на ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Свиленград.Общата максимална стойност на поръчката за всички обекти е 43 258.30 лв. без ДДС или 51 909.96 лв. с ДДС, както следва: за обект „Ремонт на пенсионерски клуб „Сакар”-гр. Свиленград” е 9 166.65 лв. без ДДС и 10 999.98 лв. с ДДС; за обект „Ремонт на административна сграда в кв. „Изгрев”-гр. Свиленград (Клуб по борба)” е 12 675 лв. без ДДС и 15 210 лв. с ДДС; за обект „Ремонт на част от първи и втори етаж от административна сграда НЧ "Васил Левски-1933" в кв. "Кап. П. Войвода"-гр. Свиленград” е 18 916.65 лв. без ДДС и 22 699.98 лв. с ДДС; за обект „Ремонт на тоалетна към гробница-с. Мезек, община Свиленград” е 2 500 лв. без ДДС и 3 000 лв. с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

43258 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Свиленград

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При извършване на СМР по обектите е необходимо: - участникът трябва да има технически ръководител (строителен инженер или строителен техник с професионален опит не по-малко от 3 години), който да носи отговорност за качество, количество и срок на изпълнение на поръчката; -специалист по здравословни и безопасни условия на труд, който да притежава удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентно - всички изпълнени СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на изпълнителя. В Техническото предложение участниците да дадат гаранционен срок за извършената работа съгласно чл.20, ал.4, т.2, т.4 от Наредба №2/ 31.07.2003г. за ВЕСРБМГСИСМРССО, който ще бъде вписан в договора. Гаранционните срокове не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2// 31.07.2003г. за ВЕСРБМГСИСМРССО. Контролът на обектите ще се упражнява от лице, определено със Заповед на Възложителя, което ще упражнява инвеститорски контрол на обекта. Същият следи за правилното и точно изпълнение на видовете строителни работи, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок за сметка на изпълнителя. Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд. -Да се спазва НАРЕДБА №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, (ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г.), в сила от 06.11.2004 г., и приложенията към нея; -Наредба №4 от 1995г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана -Наредба №1-209 от 22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация; -Правилник за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР); От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда – не е допустимо строителните отпадъци да се складират извън ремонтната площадка, да се изхвърлят в и край кофите за смет, да не замърсяват стълбища, тротоари и други общи части, в т.ч. и прилежащите към обектите имоти. От Изпълнителя се изисква да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.Срокът на изпълнение на поръчката е 60 календарни дни от датата на сключването на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие в обществената поръчка с приложенията може да бъде намерена в „Профил на купувача” на електронната страница на Община Свиленград на следния адрес: http://svilengrad.nit.bg/publichni-pokani/remont-na-sgradi-obshhinska-sobstvenost-2016g/. Изтеглянето на документацията е безплатно. Офертите ще бъдат разглеждани от назначена със Заповед на Възложителя комисия на 15.03.2016 год. от 09:00 часа в малката заседателна зала на Общинска Администрация-гр.Свиленград, ет.2.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл.68.ал.3 от ЗОП/, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ОбА-Свиленград.Офертите следва да бъдат изпращани на следния адрес: гр. Свиленград, бул. “България” №32, Общинска администрация, стая № 302

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/03/2016