Версия за печат

BG-Бобов дол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бобов дол, ул.27-ми октомври №2, За: Силвия Иванова, Република България 2670, Бобов дол, Тел.: 0895 656140, E-mail: zop@bobovdol.eu, Факс: 0702 62355

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bobovdol.eu.

Адрес на профила на купувача: www.bobovdol.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на консултации, супервизия, психо-социална подкрепа и обучение на персонала, предоставящ социални услуги; мотивационна, психологическа и друг тип подкрепа за потребителите на услугите според тяхната индивидуална потребност; изготвяне на методология за дейността на Звено за интегрирани почасови услуги за социално включване и правила за извършване оценка на потребности по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег.№BG05M9OP001-2.002-0162-С001, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. по проект „Живот в достойна среда”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85300000, 80570000

Описание:

Социални и свързаните с тях услуги
Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обучение на персонала за предоставяне на услуги:- Въвеждащо обучение-20 часа;- Надграждащо обучение-20 часа;Подържащи обучения-288 човекодни;консултиране, супервизия и психо-социална подкрепа на персонала предоставящ социални услуги:Групова супервизия-100 часа;Индивидуална супервизия-48 часа; Психо-социална подкрепа-280 часа Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност: мотивационна подкрепа-92 часа; комплексна социална работа и подкрепа на потребителите -206 часа;Психологическа подкрепа-420 часа; социална рехабилитация-600 часа; медицинска рехабилитация и обучение за самостоятелно справяне-650 часа Изготвяне на Методология за дейността на Звено за интегрирани почасови услуги и изготвяне на Правила за извършване оценка на потребности по проект "Живот в достойна среда" ; оценка на потребностите на всички подали заявления за ползване на интегрирани междусекторни услуги в звеното-120 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

43103 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Звено за интегрирани почасови услуги з асоциално включване, гр.Бобов дол, община Бобов дол

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на обществената поръчка за услуга трябва да бъде при съобразяване с Техническата спецификация. Настоящата поръчка включва реализиране на следните дейности:- Обучение на персонала за предоставяне на услугите- чрез провеждане на: - въвеждащо обучение в рамките на 20 часа – 2 дни по 10 часа в една група - за персонала предоставящ услуги преди започване на работа. Обучение ще преминат всички лица, които до момента не са обучавани по сходни проекти и програми; - надграждащо обучение в рамките на 20 часа - 2 дни по 10 часа в една група - за лица, предоставящи услугата, но работили по предишни схеми за предоставяне на услуги в домашна среда; - поддържащи обучения – 3 броя по два дни, по 6 часа в шест групи - за всяка една помагаща професия, за надграждане на вече придобитите знания и умения необходими за удовлетворяване на потребностите на потребителите; Обучителите са експерти с опит над две години в предоставяне на социални услуги, сходни на тези по проекта. Предоставяне на консултиране, супервизия и психо-социална подкрепа на персонала предоставящ социални услуги- провеждане на 100 часа групова и 48 часа индивидуални супервизии; повишени знанията и уменията на 50 лица наети на трудов договор в областта на помагащите професии. Консултативните дейности са с характер на групови и индивидуални супервизии. Предвижда се провеждане на групови супервизии в пет групи през 6 месеца – общо 100 часа, по 20 часа на група. Индивидуалните супервизии са общо 48 часа - по един час на супервизирания изпълнител, член на персонала за предоставяне на интегрирани социални услуги. Психо-социалното консултирането е индивидуално, като всички помагащи лица получават по една едночасова консултация на всеки 6 месеца, като се изключват първия и последен месец след стартиране на проекта. Така консултативните часове за 50 членния персонал от помагащи лица – домашни помощници, социални и лични асистенти - възлиза на минимум 200 ч. Всеки служител получава от 2-3 консултативни часа според нуждата и три консултации, първата от които е на третия месец след стартиране на проекта, а последната – два месеца преди приключване. Психологическата подкрепа е индивидуална и нейното изпълнение зависи от обследвания психо-емоционален статус при първата задължителна среща с всеки един член на персонала на звеното. След обследването на индивидуалното психо-емоционално състояние, включително настроения и мотивация, подкрепа получават само тези лица, които имат идентифицирана нужда. Предвидени са 80 часа консултативна психологическа работа при минимално равнище на часова ставка с предвидени осигурителни вноски и присъщи разходи. Психологическата подкрепа се възлага на психолога - член на мултидисциплинарния екип, който е с висше образование – психология и минимум 1г. професионален опит.3. Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност.Дейността включва работата на експерт - социален работник, психолог и кинезитерапевт. Предвидени са общо 92 консултативни часа за мотивационна подкрепа.Експертът консултант изготвя заедно с психолог индивидуалните планове на потребителите. Планирани са общо 206 часа за комплексна социална работа и подкрепа на потребителите. Консултациите са индивидуални и са по плана за предоставяне на социалните услуги според потребностите и желанията на потребителите. Психологическата подкрепа е общо 420 часа. За медицинска рехабилитация и обучение за самостоятелно справяне са предвидени 650 часа за кинезитерапевт с висше образование и минимум 1г. професионален опит.Изготвяне на Методология за дейността на Звено за интегрирани почасови услуги за социално включване в Община Бобов дол и Правила за извършване оценка на потребности по проект "Живот в достойна среда" и оценка на потребностите на всички подали заявления за ползване на интегрирани междусекторни услуги в звеното.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показател П1 - “Предложена цена” - 50% 2.Показател П2 - „Техническа оценка” - 50%, включващ подпоказатели: К1- Методология за провеждане на дейностите-50т. ; К2 – Работна програма-30т.; К3 – Управление и контрол при реализиране на дейностите-20т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да съдържа минималното съдържание по чл.101в от ЗОП, както следва: 1. Данни за лицето, което прави предложението.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката;3. Ценово предложение;4. Срок на валидност на офертата;5. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга(чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП). Участникът следва да е изпълнил поне един договор, свързан с разработване на правила и/или методики и/или наръчници за предоставяне на социални услуги и/или анализи, правила и/или методики и/или наръчници за групи в неравностойно положение и/или предоставяне на обучения, консултации и супервизия през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата;6. Списък - декларация на експертите, които ще участват при изпълнението на поръчката(образец);7. Проект на договор, подписан от участника; 8. Документ(договор или споразумение) за създаване на обединение, подписан от лицата, включени в обединението, в който задължително е посочен представляващия(само когато участникът е обединение, което не е юридическо лице). Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Предложенията следва да бъдат представени в писмен вид в срок до 17.00 ч. на 14.03.2016 г. на адреса на Възложителя – Община Бобов дол, гр. Бобов дол, ул.”27-ми октомври” №2 При сключването на договор класираният на първо място участник представя: 1. Документи, издадени от компетентен органи, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 от ЗОП; 2. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от ЗОП; 3. Декларация по чл.33 ал.4 от ЗОП. Отварянето на офертите от назначена от Възложителя комисия ще се извърши в 11.00 ч. на 15.03.2016 г. в административната сграда на Възложителя, ет.1, ст.109. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на административната сграда на общинска администрация Бобов дол.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/03/2016