Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Карнобат, бул. България № 12, За: Кремена Красимирова; Желко Дерменджиев, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29156; 0559 29127, E-mail: municipality_karnobat@abv.bg, Факс: 0559 27165

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://karnobat.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http://karnobat.acstre.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5 и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност на сгради на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост, гр. Карнобат. Предметът на поръчката включва предоставяне на следните услуги: 1) Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 2 от ЗУТ, изпълнено в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Обследването ще послужи за: а)установяване на конструктивната устойчивост на сградата; б)даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа документация съобразно допустимите за финансиране дейности; в)изготвяне на технически паспорт на съответната сграда; г)даване на предписания и определяне на график за изпълнението на други ремонтни дейности, изпълнението на които е необходимо за правилното функциониране на сградата, и които могат да бъдат финансирани в случай, че предписаните в обследването за енергийна ефективност мерки ще доведат до постигане на най-малко клас на енергопотребление „С“ и повече от 60 % енергийни спестявания в сградата. Поради липса на първична техническа документация, обследването трябва включва и възстановяването й в рамките на необходимото посредством извършване на наложителните заснемания. Възстановената документация ще послужи за последващо изработване на техническата документация за нуждите на обновяването, както и при обследването за енергийна ефективност на обектите. 2) Обследване за енергийна ефективност: да предписва необходимите енергоспестяващи мерки за постигане на съответствие с изискванията за енергийна ефективност съгласно разпоредбите наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ. В съответствие с изискванията на наредбата докладът за енергийното обследване трябва да представи формирани алтернативни пакети от мерки със съответстваща технико-икономическа и екологична оценка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5 и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност на сгради на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост, гр. Карнобат, както следва: -Училищна сграда ( МС - 3 ет.) - със застроена площ 665 кв.м. и разгъната застроена площ 1995 кв.м.; -Физкултурен салон ( МС - 2 ет.) - със застроена площ 360 кв.м. и разгъната застроена площ 720 кв.м.; -Спомагателна сграда с учебни кабинети ( МС - 1 ет.)- със застроена площ 220 кв.м. и разгъната застроена площ 220 кв.м.; -Спомагателна сграда с медицински кабинети ( МС - 1 ет.)- със застроена площ 80 кв.м. и разгъната застроена площ 80 кв.м.; -Сграда с училищен стол ( МС - 1 ет.) - със застроена площ 595 кв.м. и разгъната застроена площ 595 кв.м.; -Сграда парна централа ( МС - 1 ет.) - със застроена площ 104 кв.м. и разгъната застроена площ 104 кв.м.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

26000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сгради на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост, гр. Карнобат, УПИ II - Промишлена зона, кв. 22

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І.1. Участниците следва да бъдат вписани в регистъра на лицата по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, воден от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) или еквивалент. 2. Участникът трябва да е изпълнил или да е участвал в изпълнението на услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, на стойност равна или по-висока от прогнозната стойност на обществената поръчка. 3.Участникът трябва да разполага със следните експерти: - Архитект – висше образование, магистърска степен по архитектура или еквивалент; - Строителен инженер – висше образование, магистърска степен, строителен инженер по „Промишлено и гражданско строителство” или еквивалент; - Електроинженер – висше образование, магистърска степен, електроинженер или еквивалент; - Инженер ОВК – висше образование, магистърска степен по отопление, вентилация и климатизация или еквивалент; - Инженер ВиK – висше образование, магистърска степен, инженер ВиК или еквивалент; - Инженер – висше образование, магистърска степен, строителен инженер, който ще осъществява технически контрол по част „Конструктивна”; Всички експерти да притежават валидно удостоверение за ППП или еквивалент, валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”, минимум 3 години професионален опит по специалността и участие в извършването на сходна(и) с предмета на поръчката дейност(и). 4.Участникът да разполага с калибрирани уреди и инструменти за обследване чрез неразрушителни методи на строителните конструкции и измервателна и изпитателна апаратура и техника – уреди и инструменти за измерване на осветеност, шум, електро измервания и др. или да декларира възможност за използване на строителни и др. специализирани лаборатории. ІІ. Срок за изпълнение на поръчката: до 30 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя за започване на дейностите. ІІІ.Срок на валидност на офертата - 90 (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок за подаване на офертите. ІV. Гаранция за изпълнение на договора: 5 (пет) % от стойността на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи са публикувани в профила на купувача на Община Карнобат http://karnobat.acstre.com. Офертата се представя в непрозрачен, запечатан плик, с посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес в срок до 17,00 часа на 11.03.2016 г. Офертата се подава от участника или от упълномощено от него лице лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на адрес: община Карнобат, Център за административно-информационно обслужване и местни приходи, бул. „България” № 12, гр. Карнобат, п. код 8400 За участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5 и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност на сгради на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост, гр. Карнобат”. На основание чл. 101г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви съобщаваме, че отварянето на офертите, подадени за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5 и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност на сгради на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост, гр. Карнобат”, е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Място на отваряне на офертите е: административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, Конферентна зала. Дата и час на отваряне на офертите: 14.03.2016 г. от 11:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2016