Версия за печат

BG-град Севлиево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„БЯЛА” ЕООД, ул.” Никола Д. Петков” №6, За: Никола Евгениев Бончев, Р България 5400, град Севлиево, Тел.: 0675 33557, E-mail: bjala@abv.bg, Факс: 0675 33555

Място/места за контакт: град Севлиево

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik-sevlievo.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik-sevlievo.com/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на обществената поръчка е предоставянето на услуга по охрана, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗЧОД на обекти - собственост на „БЯЛА” ЕООД, гр. Севлиево, с цел осигуряване опазване на имуществото на търговското дружество от противозаконни посегателства, която услуга включва осъществяване на физическа охрана и охрана чрез СОТ, съобразно условията от настоящата документация и обектите, посочени в Приложение № 1 от Раздел IV - Спецификация за организиране на охрана към документацията

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79710000

Описание:

Услуги по безопасност


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Охраната на обектите ще се извършва денонощно от физическа охрана и/или посредством сигнално-охранителна система. І. Обектите, които са предмет на поръчката с осъществяване на физическа охрана от минимум 4 /охранителя/ с организиран пропускателен режим и чрез СОТ собственост и монтиран от охранителната фирма изпълнител са както следва: 1. Поземлен имот на ул. „Никола Д. Петков” № 6, гр. Севлиево, и построените в имота сгради (Административна, гаражи,складове и други без изключение) 2. Градска пречиствателна станция за отпадни води, гр. Севлиево 3. Помпена станция - ПС "Лебеда" имот № 000384 в землището на с. Крушево с ЕКАТТЕ 40141 , общ. Севлиево ІІ. Обекти, които са предмет на поръчката с охрана чрез СОТ собственост и монтиран от охранителната фирма изпълнител са както следва: 1. Инкасаторски пункт, находящ се на площад Свобода №1, гр. Севлиево ІІІ. Обектите, които са предмет на поръчката с охрана чрез СОТ собственост на Възложителя „БЯЛА” ЕООД, гр. Севлиево са както следва: 1. Помпена станция „Чешмедере” имот № 000115 в землището на с. Кормянско с ЕКАТТЕ 38652, община Севлиево; 2. Помпена станция „Богородица”, кв. Балабанца, ул.”Лозарска”, гр. Севлиево;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Севлиево, Землище с. Кормянско, община Севлиево, с. Крушево, община Севиево,

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците в обществената поръчка следва да притежават лиценз за извършване на охранителна дейност, валиден за територията на цялата страна или на територията на Община Севлиево, издаден по реда на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД). Лицензът трябва задължително да включва дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД. 2. Участникът да притежава Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен радиус-радиочестотен спектър на територията на цялата страна или на територията на Община Севлиево издадено по реда на Закона за електронните съобщения - представя се декларация – свободен текст. 3. За осъществяване на охрана чрез съществуващите системи на СОТ е необходимо участникът да разполага с изграден оперативен дежурен център – денонощен, за мониторинг, в който да се приемат сигнали и обработват от монтираните в сградите, предмет на договора СОТ, локализират подадените алармени сигнали от охраняемите зони, пренасочват веданага получения алармен сигнал от СОТ до дежурни патрулни екипи. Забележка: Като преди подписване на договора избраният изпълнител трябва да докаже, че има на разположение създаден и функциониращ оперативен център-денонощен за мониторинг, като представи необходимите документи /документ за собственост, договор за наем или екв./ 4. Участникът трябва да разполага с най-малко 3 /три/ дежурни патрулни служебни автомобила с по двама души в автомобил /два патрулни автомобила за гр.Севлиево и един автомобил за селата/, действаща мобилна връзка с тях, обучен и квалифициран персонал, както и други помощни средства, необходими за изпълнението на поръчката. Копие от документи доказващи, че участникът разполага с посочените автомобили, както и декларация /свободен текст/, че има действаща мобилна връзка с посочените автомобили, както и че има обучен и квалифициран персонал. 5. Уастниците следва да имат възможност: - Да поемат физическата охраната на всички посочени обекти; -Да реагират на сигналите, получени от обектите и/или от Възложителя с моторизирани патрули до 5 /пет/ минути – от получаване на сигнала за обектите в гр.Севливево и до 15 /петнадесет/ минути извън гр.Севлиево 8.6. В случай че възникне необходимост от включване на допълнителен/лни обект/и, участникът трябва да има възможност за изграждане СОТ в новите обекти и за осигуряване на охрана със СОТ на същите. 8.7. Участникът да извършва задължително проверки за целостта на обекта след алармен сигнал и да предприема необходимите действия за предотвратяване на кражби, пожар и пресичане на нападения с цел грабеж. 8.8. Участникът да осигури денонощна физическа охрана и техническа поддръжка на сигнално-охранителна техника, осигуряваща охраната на обектите, като подмяната на повредената или унищожена техника е за сметка на нейния собственик. 8.9. Охраната да се осъществява от квалифициран персонал в трудоспособна възраст, назначен по трудов договор и обучен за работа със сигнално-охранителни системи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията и образците към нея са налични на

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2016