Версия за печат

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Основно училище Бачо Киро град Велико Търново, ул. Филип Тотю № 20, За: Владимир Николов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 682352, E-mail: b_kiro_school@abv.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bkiro.info/.

Адрес на профила на купувача: http://www.bkiro.info/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на подкрепителна закуска за учениците от I до IV клас и децата от подготвителна група в ОУ „Бачо Киро” град Велико Търново

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималният брой на закуските за всеки учебен ден в периода на действие на договора е не повече от 564.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33840 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

столовата на ОУ "Бачо Киро", град Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят следва да доставя на възложителя до 7,30 часа на всеки учебен ден в периода на действие на договора до 564 закуски дневно. Точния брой закуски за съответния ден се уточнява до 15,00 часа на деня, предхождащ доставката. Закуските, трябва да включват разнообразни продуктови набори, отговарящи на Приложение №3 към чл.10, ал.5 от Наредба №37 от 21.07.2009 г. на МЗ (в сила от 15.09.2009 г.) за здравословното хранене на учениците и съгласно изискванията на утвърдения БДС или на еквивалентни стандарти, доказващо се с необходимите сертификати. Грамажът на закуските и техните компоненти следва изрично да бъде съобразен с рецептурите в „Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети“, Христо Юруков и съавтори, издателство „Техника“ 2006 г., одобрен от МЗ. Закуската за един ученик следва да е с грамаж не по-малко от 120 гр. Основният компонент на закуската трябва да включва разнообразни хранителни продукти и кулинарни изделия, като в рамките на седмица закуските следва да не се повтарят. Закуските е необходимо да бъдат от следните групи: тестени закуски с ограничено влагане на мазнини – с млечна, зеленчукова, плодова, редени или вити баници, сиренки, кашкавалки, кифли с мармалад или конфитюр, кекс, козунак, месеници, милинки. Доставяните или вложени в продуктите млека и млечни хранителни продукти да са без добавени растителни мазнини, да отговарят на изискванията на Раздел II от Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици. Млечните продукти в закуските да са с намалена масленост (от краве мляко до 2%). Доставяните закуски да не са от рода на вафли, морени, чипс и сладкарски изделия – баклави, торти, пасти и други.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2016