Версия за печат

BG-гр. Тервел

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен, обл. Добрич, общ. Тервел, гр. Тервел, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 10, За: Димитър Жеков- ръководител счетоводен отдел, Република България 9450, гр. Тервел, Тел.: 05751 2271, E-mail: dlstervel@gmail.com, Факс: 05751 2024

Място/места за контакт: ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dlstervel.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dlstervel.dpshumen.bg/2016-%D1%82%D0%BF-%E2%84%9612-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка електрически материали по заявки, съгласно техническата спецификация

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31681410

Описание:

Електрически материали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно техническата спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Тервел

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

съгласно техническата спецификация и проекта на договор

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/03/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПОКАНАТА Доставка електрически материали по заявки Срок на договора - до 31.12.2016г., с опция за удължаване на срока до изчерпване на одобрения финансов ресурс или сключване на нов договор за същата поръчка през 2017г. Срок за изпълнение на заявка - до края на работното време на деня в който е направена заявка. Максимално допустим финансов ресурс 2000,00, и с прогнозна стойност за целия срок на договора до 2000лв., без ДДС за целия срок на договора, и съгласно изискванията към изпълнението на поръчката. Показатели за избор на изпълнител – изпълнителят ще бъде избран на база критерия НАЙ-НИСКА ЦЕНА. Срок на валидност на офертите - не по-малък от 30 календарни дни от крайния срок за представяне на оферти; Място на подаване на офертите - гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий» № 10 в срок до 16,30ч на 14.03.2016г. Дата, час и място на отваряне на офертите - 11.00ч на 15.03.2016г. на адрес гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий» № 10 Офертата по образец се представя в запечатан непрозрачен плик с адрес за кореспонденция, телефон и факс, електронен адрес и наименование на поръчката. Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. От участие ще бъдат отстранени участниците които не отговарят на изискванията на възложителя или ценовите предложения надвишават финансовия ресурс. Комисията може да проверява декларираните от участниците обстоятелства и да изисква представяне на доказателства. Ако избраният за изпълнител участник, не представи в срок необходимите за сключване на договор документи, възложителя може да сключи договор със следващия класиран участник. Участниците следва да представят с офертата си документите и информацията посочени от възложителя в списъка на представените документи, приложен към документацията за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/03/2016