Версия за печат

BG-Раковски

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Раковски, пл. България № 1, За: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски, Република България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2369, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Място/места за контакт: Община Раковски, град Раковски, пл. България № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача: http://rakovski.bg/page.php?2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Раковски за три обекта: „Жилищен блок на територията на гр. Раковски, находящ се на бул. Г.С. Раковски 104, блок 104“ - жилищна сграда ЕПЖС, състояща се от два входа, вх. А и вх. Б, съответно на пет и шест етажа и един полуподземен сутеренен етаж, трета категория строеж, РЗП - 3130,00м2; „Жилищен блок на територията на гр. Раковски, находящ се на бул. Г.С. Раковски 106, блок 106“ - жилищна сграда ЕПЖС, състояща се от два входа, вх. А и вх. Б, съответно на пет и шест етажа и един полуподземен сутеренен етаж, трета категория строеж, РЗП - 3130,00м2; „Жилищен блок, находящ се в с. Шишманци, ул. 5-та, №1“ - жилищна сграда ЕПЖС, състояща се от три входа, вх. А, вх. Б и вх. В, съответно с по четири етажа и един полуподземен сутеренен етаж, четвърта категория строеж, РЗП – 2729,00м2. Обхватът на дейностите по поръчката включва: извършване оценка на съответствието на проектите за издаване на разрешение за строеж за обектите; извършване на оценка на съответствието на част „Конструктивна” - упражняване на строителен надзор по време на строителството на обектите в обхвата по чл.168 от ЗУТ - изготвяне на технически паспорт на обектите съгласно нормативната уредба.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71520000, 71521000

Описание:

Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Жилищен блок на територията на гр. Раковски, находящ се на бул. Г.С. Раковски 104, блок 104“ - жилищна сграда ЕПЖС, състояща се от два входа, вх. А и вх. Б, съответно на пет и шест етажа и един полуподземен сутеренен етаж, трета категория строеж, РЗП - 3130,00м2. „Жилищен блок на територията на гр. Раковски, находящ се на бул. Г.С. Раковски 106, блок 106“ - жилищна сграда ЕПЖС, състояща се от два входа, вх. А и вх. Б, съответно на пет и шест етажа и един полуподземен сутеренен етаж, трета категория строеж, РЗП - 3130,00м2. „Жилищен блок, находящ се в с. Шишманци, ул. 5-та, № 1“ - жилищна сграда ЕПЖС, състояща се от три входа, вх. А, вх. Б и вх. В, съответно с по четири етажа и един полуподземен сутеренен етаж, четвърта категория строеж, РЗП – 2729,00м2.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Раковски

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 1.1. До участие в публична поканата се допускат участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП. 2. Участник в избора на изпълнител трябва да отговаря на минимални изисквания за технически възможности и квалификация, както следва: 2.2. Участниците трябва да притежават валиден Лиценз съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г. или Удостоверение за извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка, издадено от Началника на ДНСК съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. Изпълнението на това изискване се доказва от участниците с представяне на заверено копие от Лиценз за извършване на дейностите, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., или Удостоверение, издадено от Началника на ДНСК съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, придружен от поименния списък по образец (приложение № 2) на технически правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. Когато участникът е обединение, изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението /всеки член на обединението, който ще изпълнява строителен надзор, трябва да притежава изискуемите регистрации/. 2.3. Участниците следва да са вписани в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ или еквивалентен и трябва да притежават валидно Удостоверение за вписване в регистъра на Агенция за устойчиво енергийно развитие или еквивалентен регистър (заверено копие). Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. Изпълнението на това изискване се доказва от участниците с представяне на заверено копие от удостоверението за вписване в регистъра на Агенция за устойчиво енергийно развитие или еквивалентен регистър. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. Когато участникът е обединение, изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението /всеки член на обединението, който ще извършва оценка за съответствие на инвестиционния проект на многофамилната жилищна сграда – част „енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение в изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ трябва да притежава изискуемата регистрация/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

І.Приложенията към поканата и настоящите указания за участие се публикуват на официалния сайт на Възложителя -www.rakovski.bg; ІІ.Офертата следва да бъде представена на Възложителя – Община Раковски, гр. Раковски, п.к. 4150, пл. „България“ № 1 в деловодството до 16:30 часа на 10.03.2016г. Офертата се представя от участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за Участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него; ІІІ.Отваряне и разглеждане на офертите: Офертите ще бъдат разглеждани от назначена със Заповед на Възложителя комисия на 11.03.2016год. от 11:00 часа в Община Раковски - Заседателна зала, етаж ІІ, стая № 3. Забележка: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл. 68, ал. 3 от ЗОП/, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Раковски. Провеждането и документирането на процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка се извършва в съответствие с разпоредбите на Глава VІІІ „а“ от Закона за обществените поръчки; ІV.Всяка оферта трябва да съдържа следната информация и приложения: • Представяне на участника - Приложение № 1; • Образец на декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 и по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки - Приложение № 2; • Образец на ценова оферта - Приложение № 3; • Образец на техническо предложение - Приложение № 4; • Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП - Приложение № 5; • Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 6; • Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 - Приложение № 7; • Проект на договор - Приложение № 8.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2016