Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов – гр. Варна, ул.“Марин Дринов“, № 55, За: Елена Панева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677054, E-mail: epaneva@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов – гр. Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http;//www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/oborudvane-SOS.aspx.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на кухненско оборудване за нуждите на Студентски общежития и столове при МУ-Варна, съгласно приложената техническа спецификация (Приложение №2). Количеството на доставките, наричани в документацията „оборудване“ се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост, като Възложителят не се обвързва да изчерпи посочената максимално допустима стойност на договора. Поръчката включва доставка на оборудване, след писмена заявка от Възложителя по вид (търговска номенклатура), комплектация, технически данни и количества.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39220000

Описание:

Кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и принадлежности за ресторантьорство


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозното количество - кухненско оборудване включa 21 броя от 18 вида оборудване,съгласно техническа спецификация Приложение № 2 към документацията за участие. Количеството на доставките, наричани в документацията „оборудване“ се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост, като Възложителят не се обвързва да изчерпи посочената максимално допустима стойност на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна, ул.Петър Райчев № 35

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката участникът следва да спазва основните параметри и изисквания за качество, съгласно техническата спецификация на Възложителя. Посочените количества в конкурсната документация са прогнозни и ще служат при оценяване на офертите. Доставките се определят от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансова обезпеченост. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали посочените количества съобразно нуждите си, без да надвишава посочената максимално допустима стойност на поръчката към поканата. Предлаганото оборудване трябва да е ново – неупотребявано, нерециклирано и да не е спряно от производство. Гаранционен срок на оборудването – не по-малък от 12 месеца, от дата на въвеждане в експлоатация. Участникът се задължава да извършва транспортно опаковане на оборудването по подходящ начин, съобразен с вида и начина на доставката му до адрес на Възложителя, осигуряващ защита срещу липси и увреждане на оборудването. Доставеното оборудване следва да бъде с оригинални опаковки, с ненарушена цялост и върху него да има индивидуализираща информация, включваща минимум производител, произход и модел. Предлаганото оборудване, трябва да бъде с параметри, идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация (Приложение №2). Към техническото предложение участникът следва да приложи проект/чертеж в необходимите проекции с предложението му за разположение на оферираното за изпълнение оборудване, съобразени с функционалността на помещението – с подпис и печат от участника. Проектите/чертежите следва да са изготвени за помещение - кухня, чийто план е приложен към публичната покана (Приложение № 2.1 - .pdf формат) За изготвяне на необходимите проекти/чертежи Възложителят прилага към публичната покана архитектурно разпределение (Приложение №2.2.) в .dwg формат. Проектите/чертежите на Участника трябва да са с нанесени размери на оферираното оборудване, както и с отбелязан номер от поредността на оборудването, посочен в спецификацията на Възложителя. Предложената единична цена без ДДС за оборудването трябва да включва всички разходи на Изпълнителя, свързани с изпълнението на поръчката (опаковка, доставка, данъци, такси, мита, транспортни, товаро-разтоварни дейности и др.) до адрес на Възложителя - гр. Варна, ул.“Петър Райчев“ № 35 и да представлява пълната и окончателна единична цена в изпълнението на поръчката.Предложените от Участника единични цени на доставяното оборудване не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. Съгласно нуждите си Възложителят ще поръчва оборудването, предмет на настоящата поръчка, чрез писмена заявка. Срок за реакция след подаден сигнал за повреда – не по-дълъг от 24 /двадесет и четири/ часа. Срок за изпълнение на доставка: до 25 (двадесет и пет) календарни дни, от подаване на писмена заявка от страна на Възложителя; Срок на договора – до изпълнението на всички задължения на страните по него и уреждане на финансовите взаимоотношения между тях или до достигане на максимално допустимата стойност без ДДС. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на Възложителя се прилагат и за подизпълнителите.Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.Оборудването, доставяно от подизпълнител се фактурира от Изпълнителя. Участникът представя гаранция за участие в процедурата, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписване на договора.Размерът и вида на гаранциите, както и условията за задържането и освобождаването им са посочени в Приложение № 1 "Пълно описание на обекта на поръчката" от документацията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/03/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълно описание на изискванията към участниците и изискуемите документи за участие са посочени в Приложение № 1 към публичната покана. Всеки участник трябва да подаде оферта за всички номенклатури, включени в техническата спецификация (Приложение № 2). Представените образци към публичната покана и условията, описани в тях, са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни. Не се допуска в образците да бъде добавен текст повече от изискващия се. В случай, че не е достатъчно изброяването в тях, участникът следва да приложи на отделен лист необходимата информация, по посочения образец. Участници, чийто оферти не отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и приложенията към нея и/или са непълни, няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране. Настоящата публична покана и приложенията към нея са публикувани в профила на купувача на електронната страница на Възложителя http://www.mu-varna.bg/, в секция публични покани.Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, име, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 424 до 17:00 часа на 02.03.2016 г. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Офертите ще бъдат отворени на 07.03.2016 г. от10:00 часа в сграда Ректорат на МУ-Варна, адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/03/2016