Версия за печат

BG-Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД, кв. Запад, За: Николай Стойчев - Ръководител направление Икономически дейности, Р. България 7700, Търговище, Тел.: 0601 68511, E-mail: mbal_trg@mail.bg, Факс: 0601 64864

Място/места за контакт: МБАЛ - Търговище АД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://zop.mbaltg-op.com/current/.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbaltg-op.com/current/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на лекарства , за нуждите на МБАЛ - Търговище АД, за срок от една година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на лекарства , за нуждите на МБАЛ - Търговище АД, за срок от една година.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ - Търговище АД, гр. Търговище, кв. Запад

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника / прилага се в началото на офертата преди всички други документи/ - образец №1. 2. Заявление за участие / образец №2/. 3. Административни сведения - Образец № 3. 4. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК при регистрация в публичен регистър, а когато участникът е физическо лице - нотариално заверено копие от документ за самоличност. 5. Оригинал или нотариално заверено копие на документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника. 6. Декларация за запознаване с условията в документацията - Образец № 4. 7. Декларация по по чл 47, ал.9 за обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а" до „д", т.2, т.З и т.4, ал.2, т.1 и т.5 и ал.5 от ЗОП - Образец № 5. 8. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП- Образец № 6. 9. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнители - Образец № 7. 10. Декларация от подизпълнител - Образец № 8 11. Декларация по чл.56, ал1, т.12 от ЗОП за приемане условията на договора - Образец № 9 12. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника : 12.1. Разрешение за употреба в страната, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата по ЗЛПХМ – заверено от участника с подпис и печат четящо се копие. Когато притежателят на разрешението за употреба, производителят или неговият упълномощен представител е българско юридическо лице, същото следва да представи удостоверение за актуално състояние, заверено от него копие с подпис и печат, с валиден срок. 12.2. Разрешение за търговия на едро с лекарства, издадено от Министъра на здравеопазването на кандидата за участие в процедурата – заверено с подпис и печат от участника четящо се копие. 12.3. Лицензия, издадена по реда на ЗКНВП, когато кандидатът участва за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложение № 2 и 3 на ЗКНВП - заверено от кандидата с подпис и печат, четящо се копие. Лицензията, когато кандидатите участват за доставка на лекарства, съдържащи наркотични вещества е задължителен за представяне документ и непредставянето му е основание за отстраняване на кандидата. 12.4. Декларация от участника , че предложената от него цена е окончателна и не превишава регистрираната цена на производител, плюс максимално допустимата надценка за търговец на едро оригинал, както и цените посочени в позитивния лекарствен списък на Министерство на здравеопазването. - Образец № 10; 12.5. Декларация от участника , че предложените от него лекарства притежават, за срока на договора, валидно разрешително за употреба в страната – Образец № 11. 12.6. Декларация от участника относно разсроченото плащане, което той предлага – Образец № 12. 13. Ценова оферта, която съдържа две части : текстова част ; приложение 1-Б-ФЧ, функционално разположено в две таблични форми : първа част /основна/ и втора част /продължение/. - Образец № 13

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/03/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/03/2016